เทคโนโลยี

Split Ranch Grazing Strategy [บอตสวานา]

Riaan Dames Grazing Strategy

technologies_3217 - บอตสวานา

สมบูรณ์ 90%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
University of Botswana (University of Botswana) - บอตสวานา

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Split Ranch Grazing involves grazing half the available area for a full year - concentrating livestock. The consequent grazing pressure maintains the grassland in an immature, high-quality state, while resting the other half, allowing optimal recovery from the previous full years grazing. The technology is simple, requiring less fencing than more complex systems, without compromising sustainability or ecological function. These concepts can also be used for management in pastoral-wildlife systems to create habitat heterogeneity (short and tall grassland).

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

The Split Ranch Grazing Strategy (SRG) was developed by Riaan Dames in the North West province, South Africa. It is fundamentally different to popular rotational management systems and contains several conceptual advances. One key difference is that SRG provides a full-year uninterrupted recovery period for rangeland after grazing. This enables grasses to maximize nutrient recovery over the main pulses of nutrient mineralization in the early wet season, and to maximize root growth and associated nutrient storage over the late wet season and early dry season - when most root growth occurs. Optimal recovery periods should ideally, therefore, encompass the full wet season and the early dry season. This contrasts with rotational grazing where recovery and grazing periods are apportioned across these two periods, with resting periods often not occurring in key periods of nutrient uptake and root growth.
A major problem with having both grazing and recovery periods in the same season is that grassland is able to mature during recovery periods, greatly reducing forage quality and grass growth rates, thereby negatively impacting animal production. Another problem is that complex rotational grazing requires strategies investing much in a complex and expensive fencing infrastructure. The solution is a fundamentally different strategy where some paddocks are grazed the whole year to prevent grassland maturation and other paddocks are simultaneously rested to optimize recovery. In addition, paddocks should be as few, and as large as possible, to maximize livestock access to functional resource heterogeneity, thereby improving adaptive foraging options, while reducing costs of fencing (fencing can even be replaced by using physical boundaries (e.g. roads, rivers, etc.) and herding the livestock.
Livestock are maintained in the grazing paddocks until mid-dry season to ensure that grasses in the rested paddocks have completed root growth and ceased all other growth – thus fully rested and recovered. A full years rest allows maximum uptake and storage of nutrients in deep, strong root systems and crowns. Thus when these grasses are grazed in the next season they have not only efficient root uptake of moisture and nutrients from the soil but also can re-allocate nutrients stored in roots to leaf production after each grazing event, resulting in a productive supply of high-quality fresh leaf to livestock over the growing season.
Movement of livestock into the year-long rested paddocks halfway through the dry season ensures that they have a large reserve of forage. Concentration of livestock on half the available area (half the paddocks are rested and the other half grazed) ensures sufficient grazing pressure to maintain grassland in an immature, high-quality and rapidly-growing state for maximizing forage quality, leaf production and livestock production, further enhanced by greater adaptive foraging options in large paddocks. The technology was started in North West province South Africa, and is now being taken up in Botswana and Namibia. A model example is Tiisa Kalahari Ranch in the Ghanzi region of Botswana. The ranch has been partitioned into several four-paddock cells, each with their own cattle herd. Cattle graze two paddocks while the other two are rested for a full year. Cattle enter the rested paddocks, which have developed a large reserve of forage, in the mid dry season (July) once forage is depleted in the two grazed paddocks. This technology (SRG), used on the award-winning Danielskuil ranch in South Africa, has been employed at Tiisa for six years after being in a degraded state. Indications are that the rangeland has been steadily recovering with increases in abundance of high-quality grasses. Monitoring programs are being established to monitor the trends in cover of the various grass species over time.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

Tour of several ranches using the split ranch grazing strategy: April 2016, North West Province, South Africa. The video was compiled by Ibo Zimmerman.
See https://www.youtube.com/watch?v=9lOAr1RT69M

วันที่:

2016

สถานที่:

North West Province, South Africa

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

Ibo Zimmerman

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บอตสวานา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Ghanzi Province

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Ghanzi, Tiisa Kalahari Ranch

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Longitude: -21.60026 (decimal degrees)
Latitude: 21.48969
Not restricted to any size of land - any size ranch

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

 • Through interaction with Riaan Dames

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • ป้องกันพื้นที่ลุ่มน้ำ/บริเวณท้ายน้ำ โดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Semi-nomadic pastoralism
 • การทำฟาร์มปศุสัตว์ (Ranching)
Animal type:
 • cattle - dairy
 • cattle - non-dairy beef
 • goats
 • sheep
Products and services:
 • meat
 • milk
 • whool
แสดงความคิดเห็น:

The technology can be used for ranching cattle, sheep or goats or using planned herding of these livestock types according to the key concepts outlined in the technology. Products would be meat, wool and to a lesser degree, milk.

Number of growing seasons per year: 1
Mostly one growing season but can be in a bimodal rainfall region
Livestock density: At conservative stocking rates to ensure that animals are able to remain in the planned grazed paddocks until the mid dry season. Stocking rate will depend upon the local rainfall and soils and associated grass production. 10-15ha/ LSU in semi-arid regions

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Mainly rainfed but some irrigation of improved pasture for dry season forage would be fine

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น:

It involves grazing management. Managing stocking rate and the time spent grazing or resting a paddock

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
แสดงความคิดเห็น:

Preventing undesirable changes in grass cover and composition

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

The key goals are to improve grass composition and cover, reduce soil erosion and to improve livestock production

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

SRG can be implemented as simply as dividing the ranch into two paddocks with livestock spending alternate years in each paddock (A) or the ranch can be divided up into several cells according to needs, such as having to separate breeding herds, bull herds and weaners (B). In scenario A it is important to ensure good water distribution in each paddock to ensure access to the whole paddock. This simple scenario (A) is ideal for rural development schemes owing to minimal infrastructure costs and is easy for rural communities to implement. Another advantage is that it gives livestock much greater adaptive foraging options. In scenario B a central water point provides a convenient way of changing the livestock between paddocks. The gates can be left open between diagonal paddocks to allow livestock freedom of access to either of the diagonal paddocks or they can be actively moved between diagonals during the grazing year according to the rancher’s decisions. If paddocks are extremely large then other water points should be provided across the paddocks to allow livestock even access to all parts of the paddock.

ผู้เขียน:

Richard Fynn

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Pula (BWP)

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Building fences At the start
2. Digging Boreholes At the start
3. Setting up water reticulation and drinking troughs At the start
4. Buildling animal loading facilities At the start
5. Handling of livestock throughout the year

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labourers paddocks 7.0 24000.0 168000.0 100.0
อุปกรณ์ Water trough, fitting and piping paddocks 7.0 8000.0 56000.0 100.0
อุปกรณ์ Solar pump paddocks 7.0 20000.0 140000.0 100.0
อุปกรณ์ Fencing paddocks 7.0 80000.0 560000.0 100.0
อุปกรณ์ Boreholes paddocks 7.0 20000.0 140000.0 100.0
อื่น ๆ Loading facilities 1.0 30000.0 30000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 1094000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 1094000.0

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Maintenance of fences Throughout
2. Maintenance of water pipes and pumps Throughout
3. Maintenance of vehicles Throughout
4. Animal handling Throughout
5. Supplementary feeding (if needed) dry season

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
วัสดุด้านพืช supplementary feed bale 1.0 9.0 9.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 9.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 9.0
แสดงความคิดเห็น:

Maintenance costs are difficult to quantify but mainly keeping the fences clear of brush and replacing poles !
Most of labour costs are probably assigned to this over a year !
Water reticulation also a cost. A cost of P5000/MTH would be a good estimate.
Bales of hay cost 7-9 USD in Botswana depending on availability.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Fencing and infrastructure have been shown to be major factors increasing establishment and maintenance costs and reducing profits. Thus SRG aims to reduce these costs by having fewer larger paddocks, which also has benefits for the animals. Another major cost is that of supplementary feeding, especially if forage is depleted during the dry season. This technology aims to ensure that a reserve of forage is created for the dry season, to overcome this. It also aims to improve the quality of forage during the wet season so that supplementary feeding is not needed for fertility improvement.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

432.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

While Split Ranch Grazing is mainly applied in semi-arid climates with a long dry season, the relevance of SRG is likely to increase with increasing rainfall because of the greater decline in forage quality as grassland matures in higher rainfall areas; hence the greater need to concentrate grazing pressure to prevent grassland maturation.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Department of Meteorological Services, Botswana

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Can be operated in semi-arid, sub-humid or humid environments.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Any situation is appropriate

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

The ranch has deep Kalahari sands in some sections and shallow rocky soils on calcrete in other sections. Nevertheless the technology is appropriate for any soil type

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

The technology can be applied under commercial ranching situations using fenced paddocks to control the spatial and temporal distribution of livestock or it can be applied by semi-nomadic pastoralists using planned herding to control the spatial and temporal distribution of livestock.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

For details see:
Fynn, R.W.S. Kirkman, K & Dames, R. (2017).

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Forage quality improved by keeping the grass in an immature state. For details see:
Fynn, R.W.S. Kirkman, K & Dames, R. (2017).

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Benefit from improved forage quality and larger spatial scales for adaptive foraging. For detail see:
Fynn, R.W.S. Kirkman, K & Dames, R. (2017).

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better soil cover and protection

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better soil cover and protection

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better soil cover and protection

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better grass cover should improve water capture and stream flow

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better grass cover should reduce runoff rates and downstream flooding

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better grass cover should reduce runoff and erosion rates thereby reducing downstream siltation

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

This technology aims to reduce infrastructure and maintenance costs by reducing the amount of fencing. It also aims to reduce reliance on supplementary feeding.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

In Ghanzi region of Botswana probably about five ranchers have adopted the technology

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

They have adopted the technology because of seeing the results of those using the technology and from farmers day talks

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Management complexity is reduced - fewer paddocks and less frequent movement between paddocks.
Establishment and maintenance costs are lower than complex rotational grazing systems owing to less fencing required. Livestock production increased relative to costs.
Need for supplementary feed and mineral licks reduced owing to livestock having greater adaptive foraging options.
Rangeland condition improved.
Rangeland condition improved - better grass cover and greater abundance of high-quality perennial grasses.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Conceptually the most robust grazing management technology: Extremely long recovery periods promotes sustainability
Low establishment and maintenance costs relative to production.
Concentration of livestock on half the available area enables sufficient grazing pressure to prevent grassland maturation and loss of forage quality
Development of a large reserve of forage for the dry season through season long resting promotes stability and reduces needs for supplementary feeding (increased profits).
Very large paddocks combined with minimal forced movement of livestock promotes adaptive foraging options for livestock thereby reducing need for supplementary feeding and licks (increased profits).

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Less intensive management increases predation events on livestock. Herding of livestock.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Potential over/under use of certain habitat type. Less control of timing and intensity of grazing distribution could result in damage to sensitive habitat types. Monitoring by the rancher of impacts on vegetation and use of water point reticulation/ lick placement/herding to move animals to underutilized areas.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Many trips to Tiisa ranch to conduct monitoring work

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Have spoken to several land owners using the technology

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

Have had much interaction with Riaan Dames who developed the technology

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Optimal grazing management strategies: Evaluating key concepts Fynn, R.W.S., Kirkman, K.P. and Dames, R. 2017. African Journal of Range and Forage Science 34 (2): 87-98

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Taylor and Francis Publishers

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Towards optimal rangeland management. Fynn, R.W.S. 2015. Farmers Weekly 18: 56-59

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Farmers weekly magazine

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Grazing Strategy of Riaan Dames

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=9lOAr1RT69M

โมดูล