เทคโนโลยี

Composting associated with planting pits [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Zai avec apport de compost (french)

technologies_959 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์ 69%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

De Pury Jean Pascal Etienne

Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ouedraogo Elisée

Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)

สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: SLM in Practice - Guidelines and Best Practices for Sub-Saharan Africa (SLM in Practice)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Compost production, and its application in planting pits (zai) by farmers on fields near their homes.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Compost is produced in shallow pits, approximately 20 cm deep and 1.5 m by 3 m wide. During November and December layers of chopped crop residues, animal dung and ash are heaped, as they become available, up to 1.5 m high and watered. The pile is covered with straw and left to heat up and decompose. After around 15-20 days the compost is turned over into a second pile and watered again. This is repeated up to three times - as long as water is available. Compost heaps are usually located close to the homestead. Alternatively, compost can be produced in pits which are up to one metre deep. Organic material is filled to ground level. The pit captures rain water, which makes this method of composting
a valuable option in dry areas.
The compost is either applied immediately to irrigated gardens, or kept in a dry shaded place for the next sorghum seeding. In the latter case one handful of compost is mixed with loose soil in each planting pit (zai). These pits are dug 60 cm by 60 cm apart. Three to four grains of sorghum are planted in each pit. Compost in the pits both conserves water and supplies nutrients. This enables the sorghum plants to establish better, grow faster and reach maturity before the rains finish. As compost is applied locally to the crop, not only is the positive effect maximised, but also the weeds between the pits do not benefit. The water retaining capacity of the compost (absorbing several times its own weight) makes the difference. This is much more important than the additional nutrients, which only become available in subsequent years, and do not anyway completely replace all the nutrients extracted by the crops.
The planting pits also help by harvesting runoff water from the microcatchments between them. Boulgou experiences erratic and variable rainfall with frequent droughts. The poor soils are often crusted and have a low water-retention capacity. Due to a high and increasing population, the land has become exhausted, and fallow periods are no longer sufficient as a consequence. Fertility and yields have declined. Sorghum without compost is more vulnerable to drought and crop failure.
During the dry season, after harvest, fields are grazed by cattle of the nomadic pastoral Peuhl, who also herd the agriculturalists’ livestock. Interestingly, the Peuhl have started to systematically collect the manure for sale, since the increased demand (for composting) has led to doubling of the price. Composting has been applied in Boulgou Province of Burkina Faso since 1988.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Boulgou Province, Burkina Faso

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 200 km2.

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • oilseed crops - groundnuts
 • cereals - maize
 • cereals - sorghum
 • vegetables - leafy vegetables (salads, cabbage, spinach, other)
 • vegetables - root vegetables (carrots, onions, beet, other)
 • legumes and pulses - peas
ระบุ:

Longest growing period in days: 180 Longest growing period from month to month: May - Oct

Is crop rotation practiced?

ใช่

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Animal type:
 • goats
 • mules and asses
 • zebu cattle
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลไม้และถั่ว
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Population increase has led to cultivation of all the available arable land, thus shortening or eliminating fallow periods.
Organic matter in the soil is reduced, the water holding capacity of the soil has diminished and consequently yields have fallen. This has been compounded by the droughts of the 1970s and 1980s. Thirty years ago farmers harvested 800 kg/ha each year, but by the 1980s yields had fallen to merely 400 kg/ha on average.

Main products/ services: Sorghum and zebu cattle (after harvest)

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
 • การเก็บเกี่ยวน้ำ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Cn: fertility decline and reduced organic matter content, Pc: compaction, Pk: sealing and crusting, Ha: aridification

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use, other human induced causes (specify) (causes agricoles: Suppression des jachères; surpâturage), other natural causes (avalanches, volcanic eruptions, mud flows, highly susceptible natural resources, extreme topography, etc.) specify (Secheresse du sol due à la destruction de l'humus plus qu'aumanque de pluie.), Expansion démographique, manque de connaissances (Comment acquerir ces connaissances)

Secondary causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires), manque de moyens financiers (comment en produire avec des connaissances)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

A: Overview of compost making and zai planting pits within a field. Tree shade helps to conserve moisture in the compost pits.
B: Cross section of compost pit: protective straw (1); successive layers of compost (2), clay layer at the bottom (3).
C: Detailed view of zai planting pit.

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: increase / maintain water stored in soil

Secondary technical functions: increase in organic matter, increase of infiltration, increase in soil fertility, improvement of soil structure

Manure / compost / residues
Material/ species: compost
Quantity/ density: 7-10 t/ha
Remarks: applied in planting pits

ผู้เขียน:

Mats Gurtner

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Transport compost to the fields: April / annual
2. Deepen planting pits (zai) (to original dimensions of 15 cm deep, 20 cm diameter, and 60 cm apart) and apply a handful of compost mixed with earth, just before planting sorghum After the first rains / annual
แสดงความคิดเห็น:

Editors’ comments: Soil fertility decline is a major problem for much of Africa, and composting provides an opportunity for local mitigation of this. There are many ways of making compost, and this case is a good example of ‘aerobic heap compost’ from Burkina Faso. Here, the compost is concentrated in planting pits, which additionally harvest water.

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 2.0 2.0 100.0
อุปกรณ์ Tools ha 1.0 10.0 10.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Clay 1
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 12.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 12.0

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Dig two compost pits (3 m by 1.5 m and 20 cm deep). Cover the bottom of each pit with 3 cm clay layer. beginning of the dry season (November). / initial establishment
2. Put 20 cm layer of chopped crop residues (cereal straw) into thecompost pit (water with one bucket). Add 5 cm layer of animal manure. Add 1 cm layer of ash. Repeat steps 1–3 until the compost pile is 1.0–1.5 m high. November / annual
3. Cover pile with straw to reduce evaporation, and leave to decompose. November / annual / up to 3 times (as long as water is available)
4. Turn compost after 15 days into the 2nd pit, then after another 15 days back into the 1st pit. Water the pile after each turning with 3 buckets of water. / up to 3 times (as long as water is available)
5. Store ready compost in dry shady place. January / annual

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 20.0 20.0 100.0
อุปกรณ์ Wheelbarrow renting ha 1.0 6.0 6.0 100.0
อุปกรณ์ None None 1.0
อุปกรณ์ None None 1.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Compost/manure ha 1.0 2.0 2.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Wet straw ha
วัสดุสำหรับก่อสร้าง ash ha
อื่น ๆ Compost transportation ha 1.0 2.0 2.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 30.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 30.0
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: hoe, knife, digging stick, bucket

Costs relate to production and application of one ton of compost per hectare - which a farmer can make in one year and is the product of one full compost pit. The compost is directly applied to each planting pit: since the pits all in all
constitute only around 10-15% of the field surface, compost is effectively applied at a concentration of 7-10 t/ha. This rate is equal to actual rates applied in small irrigated gardens (<0.1 ha). If compost is produced in deep pits, production is cheaper because there is less work involved.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Duration of establishment: 1 week

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: tropics

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil texture: Fine / heavy (elevations) and coarse/light (depressions)
Soil fertility: Low (ranked 1) and medium (ranked 2)
Topsoil organic matter: Low (and decreasing further)
Soil drainage/infiltration: Poor (ranked 1) and medium (ranked 2)
Soil water storage capacity: Low

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Market orientation: Subsistence (ranked 1) and mixed (ranked 2, in good years)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
แสดงความคิดเห็น:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: 0.5-1 ha, 1-2 ha, 2-5 ha

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

By several times in dry years, compared to no compost use

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

Integration of agriculturalists and pastoralists

decreased
increased

Input constraints

increased
decreased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Water for compost making

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

Soil fertility

decreased
increased

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

5000

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Strong trend towards growing spontaneous adoption. Almost everybody wants to imitate neighbors - but not everyone had received adequate training. Demand grew because of the expanded membership of the association. Some pastoralists use it in their gardens.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
All land users, even the poorest, can learn to make and apply compost. No jealousy amongst land users, which is a prerequisite for ist spread/acceptance

How can they be sustained / enhanced? Keep going with training and extension.
Possibility of doubling cereal yields in normal years: any surplus production can be sold

How can they be sustained / enhanced? Produce enough good compost/manure.
Ensures yields in dry years, giving security against drought and hunger.
Gives high income in dry years due to production increase and double prices on the market for the surplus

How can they be sustained / enhanced? However the government is attempting to stabilise prices, so this benefit might not endure.
Requires only locally available resources, and knowledge about compost application is ‘owned’ by the farmers: nobody can take it away from them.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The modest quantity of compost applied is not enough to replace the nutrients extracted by the crops in the long term Small amounts of nitrogen and phosphorous fertiliser need to be added and crop rotation practiced.
The short/medium term local benefits are not associated with a positive overall, long-term ecological impact because there is a net transfer of organic matter (manure) to the fields from the surroundings Improve management of the vegetation outside the cropland, avoiding overgrazing etc to increase manure production.
Needs considerable water and thus also extra labour Pit composting helps to reduce water requirement in drier areas and at the same time reduces labour input.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Ouedraogo E . Influence d’un amendement de compost sur sol ferrugineux tropicaux en milieu paysan. Impact sur laproduction de sorgho à Zabré en 1992. Mémoire de diplôme.. 1992.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

CEAS Neuchâtel, Switzerland

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Zougmore R, Bonzi M, et Zida Z . Etalonnagedes unités locales de mesures pour le compostage en fosse de type unique étanche durable. Fiche technique de quantification des matériaux decompostage, 4pp. 2000.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Zougmore R, Bonzi M, et Zida Z . Etalonnagedes unités locales de mesures pour le compostage en fosse de type unique étanche durable. Fiche technique de quantification des matériaux decompostage, 4pp. 2000.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Zougmore R, Bonzi M, et Zida Z . Etalonnagedes unités locales de mesures pour le compostage en fosse de type unique étanche durable. Fiche technique de quantification des matériaux decompostage, 4pp. 2000.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Zougmore R, Bonzi M, et Zida Z . Etalonnagedes unités locales de mesures pour le compostage en fosse de type unique étanche durable. Fiche technique de quantification des matériaux decompostage, 4pp. 2000.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Zougmore R, Bonzi M, et Zida Z . Etalonnagedes unités locales de mesures pour le compostage en fosse de type unique étanche durable. Fiche technique de quantification des matériaux decompostage, 4pp. 2000.

โมดูล