技术

ການປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານ ຢູ່ພື້ນທີ່ ເຂດຄ້ອຍຊັນ [老挝人民民主共和国]

technologies_2907 - 老挝人民民主共和国

完整性: 84%

1. 一般信息

1.2 参与该技术评估和文件编制的资源人员和机构的联系方式

关键资源人

土地使用者:

ສາຍລະເວງ ອຳເຢມ

老挝人民民主共和国

有助于对技术进行记录/评估的项目名称(如相关)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
有助于对技术进行记录/评估的机构名称(如相关)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 关于使用通过WOCAT记录的数据的条件

编制者和关键资源人员接受有关使用通过WOCAT记录数据的条件。:

1.4 所述技术的可持续性声明

这里所描述的技术在土地退化方面是否存在问题,导致无法被认为是一种可持续的土地管理技术?:

2. SLM技术的说明

2.1 技术简介

技术定义:

ໃນເຂດພູດອຍ ຂອງ ສປປລາວ, ການປູກໝາກກ້ວຍ ແມ່ນປູກແບບ ປະສົມປະສານ ກັບພືດໄຮ່ ໃນປີທຳອິດ ຂອງການຜະລິດ ຊຶ່ງການປູກກ້ວຍ ຍັງສາມາດ ເພີ່ມທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດ ປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນ, ບັນຫາມົນທະພິດທາງອາກາດ (ເນື່ອງຈາກ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່) ແລະ ສາມາດ ຕ້ານທານກັບ ບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

2.2 技术的详细说明

说明:

ກິດຈະກໍາ ການປູກກວ້ຍ ເປັນກິດຈະກໍາຫນ່ຶງ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກັນ ມາແຕ່ດົນນານ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ຂອງສປປລາວ. ປະຊາຊົນ ປູກໄວ້ ເພື່ອກິນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ທັງສາມາດຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ການປູກຕົ້ນກ້ວຍ ແມ່ນບໍ່ມີຂັ້ນຕອນຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ສັບ ສົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຫຼາຍ ທັງເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳທີ່ຍືນຍົງ. ໃນປະຈຸບັນນີ້, ການບໍລິໂພກໝາກກ້ວຍ ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍ ຂະຫຍາຍອອກ ຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ຂອງສປປລາວ. ໃນໄລຍະປິທຳອິດ ຂອງການປູກໝາກກ້ວຍ ປະຊາຊົນ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ສປປລາວ ໄດ້ປູກໝາກກ້ວຍ ປະສົມປະສານກັບພືດໄຮ່ (ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກນິກ ການປູກກວ້ຍ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແມ່ນປູກແບບທໍາມະຊາດ ໂດຍການຂຸດຂຸມປູກທີ່ນອ້ຍ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ມີບໍ່ການວັດແທກ ໄລຍະຫ່າງ, ບໍ່ໄດ້ປູກເປັນຖັນເປັນແຖວ, ບ່ໍມີການຕັດແຕ່ງ ຕົ້ນກວ້ຍ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກວ້ຍ ບ່ໍອອກຫມາກຫຼາຍເທົ່າທ່ີຄວນ. ຈົນມາ ເຖິງ ປີ 2010, ໄດ້ມີທາງໂຄງການ IFAD ເຂົ້າມາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ແນະນຳ ເຕັກນີກ ວິຊາການ ໃນການປູກກວ້ຍ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ. ຊ່ຶງທາງໂຄງການ ໄດ້ແນະນໍາເຕັກນິກ ການປູກກວ້ຍ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໂດຍການເລີ່ມ ຈາກຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 10-20% ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ປູກເປັນຖັນເປັນແຖວ ໄລຍະຫ່າງ ຂອງ 3x3 ແມັດ, ຂະໜາດຂອງຂຸມ ປະມານ 25 x 25 ຊັງຕີແມັດ, ຂຸມເລິກ ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ, ຖ້າຫາກດິນບໍ່ງາມ ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 3-5 ກິໂລ/ຂຸມ ໃສ່ຮອງພື້ນກ່ອນປູກ, ປູກກ້ວຍ ສະຫຼັບກັບພືດໄຮ່ ໃນປີທຳອິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບັນຫາດິນເຊາະເຈື່ອນ, ເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດ ຮັກສາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການຕັດງ່າຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ພາຍຫຼັງປູກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົ້ນກ້ວຍ ອອກໝາກດີ ພ້ອມທັງສ້ອມແຊມ ເຫງົ້າຂອງຕົ້ນກ້ວຍອອກ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຕົ້ນໜຶ່ງ ມີ 3-4 ເຫງົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິກອນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດຮັກສາຫຼົກຫຍ້າ ແລ້ວກໍ່ເອົາມາຄຸມດິນໄວ້ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ໃບຂອງກ້ວຍ ກໍ່ສາມາດ ເອົາມາຄຸມດິນໄດ້ ເພື່ອເປັນການຮັກ ສາ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສວນປູກກ້ວຍ ຮົກເຮຶ້ອຈົນເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງໃສ່ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫຼື ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕ່າງໆ. ພາຍຫຼັງ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງເຂົ້າ ແລະ ສາລີອອກແລ້ວ ໃນປີທຳອິດ ຍັງເຫຼືອແຕ່ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ກໍ່ໄດ້ນຳເຫງົ້າຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ຂອງມາປູກໃສ່ໃໝ່. ສະຫຼຸຼຸບລວມແລ້ວ, ວິທີ ການດັ່ງກ່າວນີ້ີ້ ເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ ສະເລ່ຍປະມານ 3-4 ກີບ/ປີ/ຄອບຄົວ. ໝາກກ້ວຍ ສາມາດອອກໝາກ ໄດ້ຕະຫຼາດປີ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເລ່ຍ ຊາວກະສິກອນ ມີເນ້ືອທ່ີ ປູກກວ້ຍ ສະເລ່ຍ ປະມານ 10 ເຮັກຕາ/ຄອບຄົວ. ຕົ້ນກວ້ຍຍັງເປັນພືດ ທ່ີສາມາດ ເກັບຮັກສານໍາ້ ເທີງຫນ້າດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ຶນ ບ່ໍໃຫ້ດິນແຂງ. ເປັນພືດ ທ່ີທົນທານ ຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ໃບກວ້ຍ ທ່ີເນົ່າເປ່ືອຍ ຍັງສາມາດຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ ເປັນສານອາຫານ ຂອງສ່ີງທ່ີມີຊີວິດຢູ່ໃນດິນໄດ້ດີທ່ີສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປູກໝາກກ້ວຍ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເປັນການເພີ່ມວຽກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນຂັ້ນຕອນການບົວລະບັດຮັກສາ (ເສຍຫຍ້າ, ຕັດກີ່ງຫງ່າ ເປັນປະຈຳ).

2.3 技术照片

2.5 已应用该技术的、本评估所涵盖的国家/地区/地点

国家:

老挝人民民主共和国

区域/州/省:

ບ້ານລະຮາງ ເມືອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ

具体说明该技术的分布:
 • 均匀地分布在一个区域
如果不知道精确的区域,请注明大致覆盖的区域:
 • 0.1-1 平方千米

2.6 实施日期

注明实施年份:

2010

如果不知道确切的年份,请说明大概的日期:
 • 不到10年前(最近)

2.7 技术介绍

详细说明该技术是如何引入的:
 • 作为传统系统的一部分(> 50 年)
 • 通过项目/外部干预
注释(项目类型等):

ໂຄງການ ແຜນງານ ຄາໍ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ (IFAD)

3. SLM技术的分类

3.1 该技术的主要目的

 • 改良生产
 • 创造有益的经济影响

3.2 应用该技术的当前土地利用类型

农田

农田

 • 一年一作
 • 多年一作(非木材)
年作 - 具体指明作物:
 • 谷物类 - 玉米
 • 谷类 - 水稻(旱地)
多年生(非木质)作物 - 指定作物:
 • 香蕉/芭蕉/蕉麻
每年的生长季节数:
 • 1
采用间作制度了吗?:

注释:

ການປູກພືດຫຼັກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ຕົ້ນກ້ວຍ ແມ່ນພືດລົ້ມລຸກ ທີ່ປູກປະສົມປະສານ ກັບເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ໃນປີທຳອິດ

3.4 供水

该技术所应用土地的供水:
 • 雨养

3.5 该技术所属的SLM组

 • 轮作制度(轮作、休耕、轮垦)
 • 改良的地面/植被覆盖

3.6 包含该技术的可持续土地管理措施

农艺措施

农艺措施

 • A1:植被和土壤覆盖层

3.7 该技术强调的主要土地退化类型

化学性土壤退化

化学性土壤退化

 • Cn:肥力下降和有机质含量下降(非侵蚀所致)
生物性退化

生物性退化

 • Bc:植被覆盖的减少

3.8 防止、减少或恢复土地退化

具体数量名该技术与土地退化有关的目标:
 • 防止土地退化

4. 技术规范、实施活动、投入和成本

4.1 该技术的技术图纸

技术规范(与技术图纸相关):

ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ດິນຄ້ອຍຊັນ ປະມານ 10-20%, ປູກເປັນຖັນເປັນແຖວ ໄລຍະຫ່າງ ຂອງ 3x3 ແມັດ, ຂະໜາດຂອງຂຸມ ປະມານ 25 x 25 ຊັງ ຕີແມັດ, ຂຸມເລິກ ປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ, ຖ້າຫາກດິນ ບໍ່ງາມ ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 3-5 ກິໂລ/ຂຸມ ໃສ່ຮອງພື້ນກ່ອນປູກ. ປູກກ້ວຍ ສະຫຼັບກັບພືດໄຮ່ ໃນປີທຳອິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບັນຫາດິນເຊາະເຈື່ອນ, ການເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດຮັກສາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍການຕັດງ່າຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ພາຍຫຼັງປູກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົ້ນກ້ວຍ ອອກໝາກດີ ພ້ອມທັງສ້ອມແຊມ ເຫງົ້າຂອງຕົ້ນກ້ວຍອອກ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ຕົ້ນໜຶ່ງ ມີ 3-4 ເຫງົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຊາວກະສິ ກອນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດຮັກສາຫຼົກຫຍ້າ ແລ້ວກໍ່ເອົາມາຄຸມດິນໄວ້ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ໃບຂອງກ້ວຍ ກໍ່ສາມາດ ເອົາມາຄຸມດິນໄດ້ ເພື່ອເປັນການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສວນປູກກ້ວຍ ຮົກເຮຶ້ອຈົນເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຢາຂ້າຫຍ້າ ຫຼື ຢາຂ້າແມງໄມ້ຕ່າງໆ. ພາຍ ຫຼັງ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງເຂົ້າ ແລະ ສາລີອອກແລ້ວ ໃນປີທຳອິດ ຍັງເຫຼືອແຕ່ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ກໍ່ໄດ້ນຳເຫງົ້າຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ຂອງມາປູກໃສ່ໃໝ່.

作者:

ອະນຸສິດ ນາມເສນາ

日期:

06/07/2017

4.2 有关投入和成本计算的一般信息

具体说明成本和投入是如何计算的:
 • 每个技术区域
注明尺寸和面积单位:

1 ເຮັກຕາ

其它/国家货币(具体说明):

ກີບ

如相关,注明美元与当地货币的汇率(例如1美元=79.9巴西雷亚尔):1美元=:

8000.0

注明雇用劳工的每日平均工资成本:

30000

4.3 技术建立活动

活动 时间(季度)
1. ການຖາງ ແລະ ຮື້ອານາໄມພື້ນທີ່ ເດືອນມັງກອນ - ເດືອນກຸມພາ
2. ຈູດອານາໄມພື້ນທີ່ ແລະ ກະກຽມດິນ ເດືອນມີນາ
3. ກະກຽມຂູດຂູມ ກ່ອນຝົນຕົກ
4. ໄປຊອກຂຸດເຫງົ້າຕົ້ນກ້ວຍ ຈາກປ່າມາປູກ ເດືອນພຶດສະພາ

4.4 技术建立所需要的费用和投入

对投入进行具体说明 单位 数量 单位成本 每项投入的总成本 土地使用者承担的成本%
劳动力 ແຮງງານກະກຽມດິນ ວັນງານ 70.0 30000.0 2100000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານປູກ ວັນງານ 10.0 30000.0 300000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານເກັບເຫງົ້າກ້ວຍ ວັນງານ 10.0 30000.0 300000.0 100.0
设备 ພ້າ ດວງ 4.0 30000.0 120000.0 100.0
设备 ສຽມ ດວງ 4.0 20000.0 80000.0 100.0
植物材料 ເຫງົ້າກ້ວຍ ເຫງົ້າ 60.0 5000.0 300000.0 100.0
肥料和杀菌剂 ຝຸ່ນຄອກ ກິໂລ 240.0 1000.0 240000.0 100.0
技术建立所需总成本 3440000.0
技术建立总成本,美元 430.0

4.5 维护/经常性活动

活动 时间/频率
1. ເສຍຫຍ້າ 2 ຄັ້ງ ພາຍຫຼັງປູກ
2. ຕັດແຕ່ງຫງ່າ ຕົ້ນກ້ວຍ ເມື່ອເຫັນວ່າ ຕົ້ນກ້ວຍຮົກ
3. ເກັບກ່ຽວ ພາຍຫຼັງ ປີທຳອິດທີ່ໄດ້ປູກ

4.6 维护/经常性活动所需要的费用和投入(每年)

对投入进行具体说明 单位 数量 单位成本 每项投入的总成本 土地使用者承担的成本%
劳动力 ແຮງງານ ເສຍຫຍ້າ ວັນງານ 20.0 30000.0 600000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານຕັດຫງ່າ ວັນງານ 12.0 30000.0 360000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານເກັບກ່ຽວ ວັນງານ 15.0 30000.0 450000.0 100.0
技术维护所需总成本 1410000.0
技术维护总成本,美元 176.25

4.7 影响成本的最重要因素

描述影响成本的最决定性因素:

ປັດໃຈທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຕຶ້ນທືນ ໃນການເຮັດເຕັກນິກນີ້ ແມ່ນແຮງງານ ໃນການປູກ ແລະ ບົວລະບັດ ຮັກສາສວນກ້ວຍ.

5. 自然和人文环境

5.1 气候

年降雨量
 • < 250毫米
 • 251-500毫米
 • 501-750毫米
 • 751-1,000毫米
 • 1,001-1,500毫米
 • 1,501-2,000毫米
 • 2,001-3,000毫米
 • 3,001-4,000毫米
 • > 4,000毫米
注明所考虑的参考气象站名称:

ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຂວງສາລະວັນ

农业气候带
 • 潮湿的

5.2 地形

平均坡度:
 • 水平(0-2%)
 • 缓降(3-5%)
 • 平缓(6-10%)
 • 滚坡(11-15%)
 • 崎岖(16-30%)
 • 陡峭(31-60%)
 • 非常陡峭(>60%)
地形:
 • 高原/平原
 • 山脊
 • 山坡
 • 山地斜坡
 • 麓坡
 • 谷底
垂直分布带:
 • 0-100 m a.s.l.
 • 101-500 m a.s.l.
 • 501-1,000 m a.s.l.
 • 1,001-1,500 m a.s.l.
 • 1,501-2,000 m a.s.l.
 • 2,001-2,500 m a.s.l.
 • 2,501-3,000 m a.s.l.
 • 3,001-4,000 m a.s.l.
 • > 4,000 m a.s.l.
说明该技术是否专门应用于:
 • 不相关

5.3 土壤

平均土层深度:
 • 非常浅(0-20厘米)
 • 浅(21-50厘米)
 • 中等深度(51-80厘米)
 • 深(81-120厘米)
 • 非常深(> 120厘米)
土壤质地(表土):
 • 中粒(壤土、粉土)
土壤质地(地表以下> 20厘米):
 • 中粒(壤土、粉土)
表土有机质:
 • 中(1-3%)

5.4 水资源可用性和质量

地下水位表:

5-50米

地表水的可用性:

水质(未处理):

不可用

水的盐度有问题吗?:

该区域正在发生洪水吗?:

5.5 生物多样性

物种多样性:
 • 中等
栖息地多样性:
 • 中等

5.6 应用该技术的土地使用者的特征

定栖或游牧:
 • 定栖的
生产系统的市场定位:
 • 混合(生计/商业)
非农收入:
 • 低于全部收入的10%
相对财富水平:
 • 平均水平
个人或集体:
 • 个人/家庭
机械化水平:
 • 手工作业
性别:
 • 女人
 • 男人
土地使用者的年龄:
 • 青年人
 • 中年人

5.7 应用该技术的土地使用者使用的平均土地面积

 • < 0.5 公顷
 • 0.5-1 公顷
 • 1-2 公顷
 • 2-5公顷
 • 5-15公顷
 • 15-50公顷
 • 50-100公顷
 • 100-500公顷
 • 500-1,000公顷
 • 1,000-10,000公顷
 • > 10,000公顷
这被认为是小规模、中规模还是大规模的(参照当地实际情况)?:
 • 大规模的

5.8 土地所有权、土地使用权和水使用权

土地所有权:
 • 个人,有命名
土地使用权:
 • 个人
用水权:
 • 自由进入(无组织)

5.9 进入服务和基础设施的通道

健康:
 • 贫瘠
 • 适度的
教育:
 • 贫瘠
 • 适度的
技术援助:
 • 贫瘠
 • 适度的
就业(例如非农):
 • 贫瘠
 • 适度的
市场:
 • 贫瘠
 • 适度的
能源:
 • 贫瘠
 • 适度的
道路和交通:
 • 贫瘠
 • 适度的
饮用水和卫生设施:
 • 贫瘠
 • 适度的
金融服务:
 • 贫瘠
 • 适度的

6. 影响和结论性说明

6.1 该技术的现场影响

社会经济效应

生产

作物生产

降低
增加
注释/具体说明:

ສົມທຽບ ເຕັກນີກ ການປູກກ້ວຍ ແບບພື້ນເມືອງ ກັບເຕັກທີ່ທາງໂຄງການ ແນະນຳ ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ.

作物质量

降低
增加
注释/具体说明:

ໝາກກ້ວຍໜ່ວຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຜົນຜະລິດ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສົມທຽບໃສ່ກັບເຕັກນິກ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ປູກເອງໃນເມື່ອກ່ອນ.

收入和成本

农业收入

降低
增加
注释/具体说明:

ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ຕະຫຼອດປີ ສົ່ງຜົນ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກການຂາຍກ້ວຍ ຕະຫຼອດປີ.

工作量

增加
降低
注释/具体说明:

ເປັນການເພີ່ມວຽກ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເປັນຕົ້ົ້ນແມ່ນ ກິດຈະກຳ ການບົວລະບັດຮັກສາ (ເສຍຫຍ້າ, ຕັດງ່າ ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່.

社会文化影响

食品安全/自给自足

减少
改良
注释/具体说明:

ປັບປຸງ ການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ເນື່ອງຈາກ ຜົນຜະລິດກ້ວຍ ສາມາດກຸ້ມກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍັງສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

社区机构

削弱
加强
注释/具体说明:

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ປູກໝາກກ້ວຍ ໃນການເຈລະຈາ ຕໍ່ລອງກັບພໍ່ຄ້າ.

生态影响

土壤

土壤水分

降低
增加
注释/具体说明:

ໃບກ້ວຍ ສາມາດນຳມາປົກຄຸມດິນ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

土壤覆盖层

减少
改良
注释/具体说明:

ປັບປຸງ ພືດປົກຄຸມດິນ ຊື່ງເປັນຜົນດີ ໃຫ້ແກ່ຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ພືດປະສົມປະສານຢູ່ໄຮ່ (ສາລີ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ເຕັກນິກວິຊາການ ຈາກທາງໂຄງການ IFAD. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃບກ້ວຍ ຍັງເປັນຝຸ່ນຄຸມດິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

土壤流失

增加
降低
注释/具体说明:

ປັບປຸງ ການປູກພືດປົກຄຸມດິນ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ ການສູນເສຍຂອງດິນ.

养分循环/补给

降低
增加
注释/具体说明:

ການນຳໃຊ້ໃບກ້ວຍ ປົກຄຸມດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ຊຶ່ງເປັນວົງຈອນ ຂອງສານອາຫານໃນດິນ.

生物多样性:植被、动物

有益物种

降低
增加
注释/具体说明:

ເກີດມີຂີ້ກະເດືອນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

栖息地多样性

降低
增加
注释/具体说明:

ເພີ່ມແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງສີ່ງມີຊີວິດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂີ້ກະເດືອນ, ແມງງອດ ຕ່າງໆ.

减少气候和灾害风险

碳和温室气体的排放

增加
降低
注释/具体说明:

ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເນື່ອງຈາກຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ການຈຸດປ່າຖາງໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ

6.2 该技术的场外影响已经显现

温室气体的影响

增加
减少
注释/具体说明:

ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເນື່ອງຈາກຫຼຸດຜ່ອນ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່.

6.3 技术对渐变气候以及与气候相关的极端情况/灾害的暴露和敏感性(土地使用者认为的极端情况/灾害)

渐变气候

渐变气候
季节 增加或减少 该技术是如何应对的?
年温度 增加 适度
年降雨量 增加 适度

气候有关的极端情况(灾害)

气候灾害
该技术是如何应对的?
干旱 非常好

6.4 成本效益分析

技术收益与技术建立成本相比如何(从土地使用者的角度看)?
短期回报:

稍微积极

长期回报:

积极

技术收益与技术维护成本/经常性成本相比如何(从土地使用者的角度看)?
短期回报:

稍微积极

长期回报:

积极

6.5 技术采用

 • > 50%
如若可行,进行量化(住户数量和/或覆盖面积):

27 ຄອບຄົວ

在所有采用这项技术的人当中,有多少人是自发的,即未获得任何物质奖励/付款?:
 • 51-90%

6.6 适应

最近是否对该技术进行了修改以适应不断变化的条件?:

6.7 该技术的优点/长处/机会

土地使用者眼中的长处/优势/机会
ທາງໂຄງການ ແນະນຳເຕັກນິກ ການປູກ ຊຶ່ງສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍດາຍ ບໍ່ສັບສົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ກິດຈະກຳປູກກ້ວຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນກິດຈະກຳຫຼັກ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວ.
ສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນຫາ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍ.
编制者或其他关键资源人员认为的长处/优势/机会
ຊາວກະສິກອນ ສາມາດເກັບກູ້ ໝາກກ້ວຍ ໄດ້ຕະຫຼອດປີ
ຕົ້ນທຶນ ການປູກ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍ
ການປູກກ້ວຍ ສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ການບັນຫາ ການປ່ອຍກາກບອນ ແລະ ທັງເປັນເຕັກນີກ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

6.8 技术的弱点/缺点/风险及其克服方法

土地使用者认为的弱点/缺点/风险 如何克服它们?
ບັນຫາ ຫຍ້າຫຼາຍ ຫຍ້າຮົກ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການໄປຫຼົກຫຍ້າ. ຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ ໃນການຫຼົກຫຍ້າ ໂດຍການຈ້າງແຮງງານເພີ່ມ ມາຊ່ວຍ ເພື່ອຫຼົກຫຍ້າ ໃຫ້ທັນເວລາ.
ຊາວກະສິກອນ ຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ ໃນການຕັດກີ່ງ ຕັດງ່າກ້ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນກ້ວຍ ແຕກຫງ່າ ອອກໝາກດີ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນເຂດທີ່ເຮັດໄດ້ດີ.
编制者或其他关键资源人员认为的弱点/缺点/风险 如何克服它们?
ຊາວກະສິກອນ ຍັງຂາດປະສົບການ ໃນການເລືອກແຖວປູກ ແລະ ຖັນ ໃນບ່ອນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ. ຊາວກະສິກອນ ໃຊ້ເຊືອກດຶງ ກະປະເມີນເອົາ ຈາກຂຸມໜຶ່ງ ໄປຫາອີກຂຸມໜຶ່ງ.

7. 参考和链接

7.1 信息的方法/来源

 • 实地考察、实地调查

1 ຄັ້ງ

 • 与土地使用者的访谈

1 ຄົນ

 • 与SLM专业人员/专家的访谈

1 ຄົນ

(现场)数据是什么时候汇编的?:

04/07/2017

模块