Tecnologias

ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົ້າ [República Democrática Popular do Laos]

technologies_2928 - República Democrática Popular do Laos

Completude: 84%

1. Informação geral

1.2 Detalhes do contato das pessoas capacitadas e instituições envolvidas na avaliação e documentação da tecnologia.

Pessoa(s)-chave

usuário de terra:

ທ້າວ ເຄນ

República Democrática Popular do Laos

Nome do projeto que facilitou a documentação/avaliação da Tecnologia (se relevante)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Nome da(s) instituição(ões) que facilitou(ram) a documentação/ avaliação da Tecnologia (se relevante)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 Condições em relação ao uso da informação documentada através de WOCAT

O compilador e a(s) pessoa(s) chave(s) de recursos aceitam as condições relativas ao uso de dados documentados através do WOCAT:

Sim

1.4 Declaração de sustentabilidade da tecnologia descrita

A tecnologia descrita aqui é problemática em relação a degradação da terra de forma que não pode ser declarada uma tecnologia sustentável de gestão de terra?

Não

2. Descrição da tecnologia de gestão sustentável da terra

2.1 Descrição curta da tecnologia

Definição da tecnologia:

ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ເພື່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

2.2 Descrição detalhada da tecnologia

Descrição:

ລະບົບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແມ່ນ ການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ນາເຂົ້າ ແລະ ໜອງປາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ແມ່ນ ແນວຄິດລິເລີ່ມ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ກັບທຳມະຊາດມາດົນນານ ເກີດມີແນວຄິດປຽ່ນແປງໃໝ່ໃນການຫັນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການຫັນປຽ່ນຈາກການເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍລົງມາເຮັດນາ ໃນເນື້ອທີ່ດີນຕອນດຽວ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ກໍ່ເປັນເຕັກນິກໜື່ງທີ່ ສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ ທີ່ດີນແບບຄົງທີ່. ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າແມ່ນລ້ຽງໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນທີ່ທົ່ງນາ ທີ່ມີນ້ຳຕະຫຼອດປີໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ເປັນນາທີ່ທຢູ່ໃກ້ແຄມຫວ້ຍຮອ່ງ ຫຼື ແມ່ນ້ຳແລະຊົນລະປະທານ ສາມາດລະບາຍນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກນາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ກໍ່ເປັນເມືອງໜື່ງທີ່ມີພື້ນທີ່ ໃນການເຮັດນານວນຈຳກັດ ສວ່ນຫຼາຍທົ່ງນາ ແມ່ນ ຢູ່ຕາມຮອ່ມພູ ແລະ ຕີນພູ ໂດຍອາໃສນ້ຳຈາກທຳມະຊາດເປັນສວ່ນໃຫ່ຍ; ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ ແມ່ນ ໃຊ້ແຮງງານຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຈ້າງລົດໄຖ ມາບຸກເບີກໃຫ້ ໂດຍການຂຸດ ຫຼື ຍູ້ດີນຕາມຮອ່ມພູເປັນຄັນຄູກັ້ນນ້ຳ ແລ້ວປັບພື້ນທີ່ ໃຫ້ມີຄວາມຊັນເລັກນອ້ຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າທົ່່ວເຖິ່ງຕາມພື້ນທີ່ນາ ເຊີ່ງເປັນລັກສະນະນາຂັ້ນໄດ ກໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ ເຕັກນິກການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແມ່ນ ຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກທົ່ງນາປົກກະຕິ ໂດຍມີການຈັດການພື້ນທີ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ຈາກການໄຫຼຂອງນ້ຳເຊາະເຈືອນໜ້າດີນ ການເຮັດນາລ້ຽງປາ ຕອ້ງເຮັດຄັນຄູສູງໃຫ່ຍເຮັດທໍ່ລະບາຍນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກນາໄດ້ສະດວກ ເຮັດຮ່ອງ ຫຼື ຄອງຕາມຂອບນາ ປຽ່ນທິດການໄຫລຂອງນ້ຳ ເພ່ືອປ້ອງກັນການເຊາະເຈືອນຂອງຄັນນາ ການເຮັດນາປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງປາ ແມ່ນ ເພື່ອນຳທີ່ ດີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເພື່ອຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ປາໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ ການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຍາວນານ ຕອ້ງໄດ້ອາໃສ່ເຕັກນິກ.
ອຸປະກອນນຳເຂົ້າຊວ່ຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ທ່ໍລະບາຍນ້ຳເພ່ືອເຮັດຊົນລະປະທານ ຂະໜາດນອ້ຍສະເພາະຄອບຄົວ ມີແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນປາ, ພ້າ,ຈົກ, ສຽມ, ຊວ້ນ, ກຽ່ວ ທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ໃນການເຮັດເຕັກນິກລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ທັງ 2 ຢ່າງ ແມ່ນ ມີຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນເຊັ່ນວ່າ: ເສດອາຫານ ແລະ ຕະກອນໃນນ້ຳ ( ເມື່ອປາກິນແລ້ວຂັບຖ່າຍອອກມາ) ສາມາດເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພີ່ມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນ ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາເປັນບອ່ນລີ້ຊອ້ນ ແລະ ເປັນບອ່ນຫາກິນຕາມປ່າເຂົ້າ, ເມື່ອມີສັດຕູພືດ ຫຼືວ່າ ແມງໄມ້ມາຫາກິນເຂົ້າ ເມ່ືອຕົກລົງນ້ຳກ່ໍສາມາດເປັນອາຫານຂອງປາ.
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າເປັນການຫຼຸດຜອ່ນການເກີດມົນລະຜິດທາງນ້ຳ ນ້ຳເນົ່າ, ນ້ຳເສຍ, ນ້ຳເໝັນ ເນ່ືອງຈາກ ເສດອາຫານ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ ນອກນັ້ນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຍັງເປັນການລົດຕົ້ນທືນໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ຫຸຼດຜອ່ນການໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມໄປພອ້ມໆກັນ ໃຫ້ດີນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຕະຫຼອດປີ, ເຕັກນິກນີ້ ແມ່ນ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນເພາະມີເຂົ້າ ແລະ ຊິ້ນປາອາຫານພຽງພໍ ມີຢູ່ມີກິນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເປັນທີ່ເພີ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີນ ໃນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຂໍ້ດີ ໃນການເຮັກເຕັກນິກນີ້ ຊວ່ຍເພີ່ມຜົນຜະລິດ ຈາກແຕ່ກອ່ນເຄີຍເຮັດໄຮ່ ແບບເລືອນລອຍແລ້ວໄດ້ຜົນຜະລິດນອ້ຍບໍ່ກຸ້ນກິນ ບັນຈຸບັນຫັນປຽ່ນມາເຮັດນາໃນເນື້ອທີ່ ນອ້ຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍສົມຄວນສາມາດກຸ້ມກິນ ເພາະວ່າການເຮັດນາສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ລະດູການຕໍ່ປີ ນາແຊງ ແລະ ນາປີການລ້ຽງປາປະສົມປະສານກັບການປູກເຂົ້າ ສາມາດນຳໃຊ້ດີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍສູງສຸດໃນການຜະລິດກະສິກຳໃນພື້ນທີ່ດີນຕອນດຽວ ເສດອາຫານ ແລະ ຕະກອ່ນໃນນ້ຳເນົ່າເປ່ືອຍສາມາດເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ປາ ເມື່ອປາຂັບຖ່າຍອອກມາກໍ່ເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ເຂົ້າໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພີ່ມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ຈຸດອ່ອນ: (1) ຂາດທືນເພື່ອປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີນີ້ - ຊາວກະສິກອນຕ້ອງການແຫຼ່ງທືນ. (2) ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ - ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບ ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ. (3) ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ ເພ່ືອປະຕິບັດຂະບວນການຜະລິດ. (4) ຖ້າຄວາມຫນາແຫນ້ນ ຂອງປະຊາກອນປາສູງເກີນໄປ, ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົ້າ. (5) ມັນບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນລູກປາ ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປໃນລະບົບນາເຂົ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຕ້ອງມີໜອງອະນຸບານປາສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນ.

2.3 Fotos da tecnologia

2.5 País/região/locais onde a tecnologia foi aplicada e que estão cobertos nesta avaliação

País:

República Democrática Popular do Laos

Região/Estado/Província:

ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລວັນ

Especificação adicional de localização:

ບ້ານ ດືກດົງ

Especifique a difusão da tecnologia :
 • Aplicado em pontos específicos/concentrado numa pequena área

2.6 Data da implementação

Indique o ano de implementação:

2013

Caso o ano exato seja desconhecido, indique a data aproximada:
 • menos de 10 anos atrás (recentemente)

2.7 Introdução da tecnologia

Especifique como a tecnologia foi introduzida:
 • atráves de inovação dos usuários da terra
 • durante experiências/pesquisa
Comentários (tipos de projeto, etc.):

ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ເຫັນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ, ບ່ອນທີຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດນັ້ນເຮັດເປັນປະເພນີ ມາແຕ່ດົນນານ. ຈາກນັ້ນຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈິ່ງຢາກທົດລອງ ຢູ່ທີ່ດິນຂອງໂຕເອງ

3. Classificação da tecnologia de gestão sustentável da terra

3.1 Principal/principais finalidade(s) da tecnologia

 • Melhora a produção
 • Criar impacto econômico benéfico

3.2 Tipo(s) atualizado(s) de uso da terra onde a tecnologia foi aplicada

Terra de cultivo

Terra de cultivo

 • Cultura anual
Cultivo anual - Especificar culturas:
 • cereais - arroz (zona húmida)
Número de estações de cultivo por ano:
 • 2
Vias navegáveis, corpo d'água, zonas úmidas

Vias navegáveis, corpo d'água, zonas úmidas

 • Linhas de drenagem, vias navegáveis
Principais produtos/serviços:

ປູກເຂົ້າ

Comentários:

ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງສັດລ້ຽງ: 5ໂຕ/m²

3.3 O uso do solo mudou devido à implementação da Tecnologia?

Vias navegáveis, corpo d'água, zonas úmidas

Vias navegáveis, corpo d'água, zonas úmidas

Principais produtos/serviços:

ໜອງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ

3.4 Abastecimento de água

Abastecimento de água para a terra na qual a tecnologia é aplicada:
 • Misto de precipitação natural-irrigado
Comentários:

ການນຳໃຊ້ນ້ຳມີຈຳນວນຈຳກັດເພື່ອປູກພືດເມື່ອຂາດນ້ຳຝົນເພື່ອການໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍແກ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຕອ້ງໄດ້ອາໃສນ້ຳຈາກຫວ້ຍຮອ່ງໂດຍຂຸດຮອ່ງລະບາຍນ້ຳຈາກຫອ້ຍເຂົ້າສູ່ນາ

3.5 Grupo de gestão sustentável da terra ao qual pertence a tecnologia

 • ລ້ຽງປາໃສ່ນາເຂົ້າ

3.6 Medidas de gestão sustentável da terra contendo a tecnologia

Medidas agronômicas

Medidas agronômicas

 • A4: Tratamento do subsolo
Medidas estruturais

Medidas estruturais

 • S2: Barragens, bancos
 • S3: Valas graduadas, canais, vias navegáveis
 • S6: Muros, barreiras, paliçadas, cercas
Comentários:

A4: ການບໍາລຸງຮັກສາດິນ ເພື່ອການປູກຝັງ ( ໄຖກົບຕໍເຟືອງ) ແມ່ນ ຈຳເປັນເພື່ອ ພວນຊັ້ນລຸ່ມໜ້າດິນ ສຳລັບການປູກເຂົ້າ

3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela tecnologia

Degradação biológica

Degradação biológica

 • Bc: redução da cobertura vegetal

3.8 Redução, prevenção ou recuperação da degradação do solo

Especifique o objetivo da tecnologia em relação a degradação da terra:
 • Prevenir degradação do solo
 • Reduzir a degradação do solo

4. Especificações técnicas, implementação de atividades, entradas e custos

4.1 Desenho técnico da tecnologia

Especificações técnicas (relacionada ao desenho técnico):

ເຕັກນິກການເຮັດກະສິກຳ ແບບປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ເນືອທີ່ນາ 25 ແມັດ x 20 ແມັດ ຄວາມເລີກຂອງໜ້າ 0,5 ແມັດ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ຫວ່າງ (ບໍ່ໄດ້ປູກເຂົ້າໃສ່) ປະມານ 5 ແມັດ ຫ່າງຈາກຄັນນາ ເພື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານປາ.
ຄວາມຄອ້ຍຊັນ 3-5 % ລັກສະນະເປັນພັກຂັ້ນໄດ.
ໄລະຍຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ/ຕົ້ນ 25 ຊັງຕີແມັດ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປາໃນນາເຂົ້າ 5ໂຕ/ຕາແມັດ
ແນວພັນປາທີ່ ປ່ອຍ ແມ່ນ ປາປາກ, ປານິນ, ປາເຂັງ
ໄມ້ໄຜ່ຍາວ 1-2ແມັດ ຂະໜາດ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພ່ືອຕ່ໍຈາກຫ້ວຍ ເອົານ້ຳເຂົ້ານາ ແລະ ເຮັດທໍ່ນ້ຳລົ້ນ ໄປນາຕອນລຸ່ມ

Autor:

ທ້າວ ໄຊຍະສິດ ຄຳພິລາ ທ້າວຄຳວິໄລ ແກ້ວບັນຊາ

Data:

12/07/2017

4.2 Informação geral em relação ao cálculo de entradas e custos

Especifique como custos e entradas foram calculados:
 • por área de tecnologia
Indique o tamanho e a unidade de área:

ເຮັກຕາ

Se utilizar uma unidade de área local, indicar fator de conversão para um hectare (por exemplo, 1 ha = 2,47 acres): 1 ha =:

0,5 ເຮັກຕາ

Outro/moeda nacional (especifique):

ກີບ

Se for relevante, indique a taxa de câmbio do USD para moeda local (por exemplo, 1 USD = 79,9 Real): 1 USD =:

8000,0

Indique a média salarial da mão-de-obra contratada por dia:

35000/ວັນ

4.3 Atividades de implantação

Atividade Periodicidade (estação do ano)
1. ປ້ານຄັນຄູນາ ເດືອນ 5
2. ໄຖປັບໜ້າດິນ ເດືອນ 5
3. ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າ ເດືອນ 7
4. ການປູກເຂົ້າ ເດືອນ 7
5. ປ່ອຍປາ ເດືອນ 7

4.4 Custos e entradas necessárias para a implantação

Especifique a entrada Unidade Quantidade Custos por unidade Custos totais por entrada % dos custos arcados pelos usuários da terra
Mão-de-obra ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຄົນ 5,0 35000,0 175000,0 100,0
Equipamento ຈົກ ດວງ 1,0 40000,0 40000,0 100,0
Equipamento ຊວ້ນ ດວງ 1,0 25000,0 25000,0 100,0
Equipamento ລົດໄຖນາ ມື້ 1,0 1000000,0 1000000,0 100,0
Equipamento ພ້າ ດວງ 1,0 35000,0 35000,0 100,0
Material vegetal ແກນພັນ ກິໂລ 30,0 5000,0 150000,0 100,0
Material vegetal ແນວພັນປາ ໂຕ 2500,0 200,0 500000,0 100,0
Fertilizantes e biocidas ຝຸ໋ນໂບມ ສອບ 10,0 10000,0 100000,0 100,0
Fertilizantes e biocidas ຝຸ໋ນຄອກ ສອບ 10,0 5000,0 50000,0 100,0
Material de construção ທໍ່ ອັນ 5,0 10000,0 50000,0 100,0
Custos totais para a implantação da tecnologia 2125000,0
Custos totais para o estabelecimento da Tecnologia em USD 265,63

4.5 Atividades recorrentes/manutenção

Atividade Periodicidade/frequência
1. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 1ຄັ້ງຕໍ່ລະດູ (ຫຼັງຈາກປັກດຳ)
2. ໃຫ້ອາຫານປາ 1 ຄັ້ງຕ່ໍມ້ື
3. ເສຍຫຍ້າ ເດືອນລະຄັ້ງ)
4. ແປງຄັນນາ ລະດູ/ຄັ້ງ

4.6 Custos e entradas necessárias pata a manutenção/atividades recorrentes (por ano)

Especifique a entrada Unidade Quantidade Custos por unidade Custos totais por entrada % dos custos arcados pelos usuários da terra
Mão-de-obra ແຮງງານປັກດຳ ວັນງານ 5,0 35000,0 175000,0 100,0
Mão-de-obra ແຮງານເກັບກຽ່ວເຂົ້າ ແລະ ປາ ວັນງານ 10,0 35000,0 350000,0 100,0
Equipamento ຈົກ ດວງ 1,0 40000,0 40000,0 100,0
Equipamento ຊວ້ນ ດວງ 1,0 15000,0 15000,0 100,0
Equipamento ຝ້າ ດວງ 2,0 35000,0 70000,0 100,0
Fertilizantes e biocidas ຝຸ໋ນໂບມ ສອບ 5,0 10000,0 50000,0 100,0
Fertilizantes e biocidas ຝຸ໋ນຄອກ ສອບ 5,0 5000,0 25000,0 100,0
Custos totais para a manutenção da tecnologia 725000,0
Custos totais de manutenção da Tecnologia em USD 90,63

4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos

Descreva os fatores mais determinantes que afetam os custos:

ລົດໄຖນາ ແນວພັນເຂົ້າ ແນວພັນປາ

5. Ambiente natural e humano

5.1 Clima

Precipitação pluviométrica anual
 • <250 mm
 • 251-500 mm
 • 501-750 mm
 • 751-1.000 mm
 • 1.001-1.500 mm
 • 1.501-2.000 mm
 • 2.001-3.000 mm
 • 3.001-4.000 mm
 • > 4.000 mm
Especifique a média pluviométrica anual em mm (se conhecida):

700,00

Especificações/comentários sobre a pluviosidade:

ໃນຊ່ວງເດືອນ1-3 ຝົນຕົກໜ້ອຍ, ຮອດເດືອນ4 ແມ່ນຝົນເລີ້ມຕົກຫຼາຍຂ້ືນ,
ຕົກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເດືອນ7-9 ແລ້ວກ່ໍຄ່ອຍໆຫຸຼດລົງຈົນຮອດເດືອນ12

Indique o nome da estação meteorológica de referência considerada:

ສູນບໍລິການເຕັກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບ້ານດູບ

Zona agroclimática
 • Subúmido

ອາກາດໜາວແກ່ຍາວ ແລະ ມີຝົນຕົ້ກຫຼາຍ

5.2 Topografia

Encostas em média Declividades médias:
 • Plano (0-2%)
 • Suave ondulado (3-5%)
 • Ondulado (6-10%)
 • Moderadamente ondulado (11-15%)
 • Forte ondulado (16-30%)
 • Montanhoso (31-60%)
 • Escarpado (>60%)
Formas de relevo:
 • Planalto/planície
 • Cumes
 • Encosta de serra
 • Encosta de morro
 • Sopés
 • Fundos de vale
Zona de altitude:
 • 0-100 m acima do nível do mar
 • 101-500 m acima do nível do mar
 • 501-1.000 m acima do nível do mar
 • 1.001-1.500 m acima do nível do mar
 • 1.501-2.000 m acima do nível do mar
 • 2.001-2.500 m acima do nível do mar
 • 2.501-3.000 m acima do nível do mar
 • 3.001-4.000 m acima do nível do mar
 • > 4.000 m acima do nível do mar
Indique se a tecnologia é aplicada especificamente em:
 • Posições côncavas

5.3 Solos

Profundidade do solo em média:
 • Muito raso (0-20 cm)
 • Raso (21-50 cm)
 • Moderadamente profundo (51-80 cm)
 • Profundo (81-120 cm)
 • Muito profundo (>120 cm)
Textura do solo (solo superficial):
 • Médio (limoso, siltoso)
 • Fino/pesado (argila)
Textura do solo (>20 cm abaixo da superfície):
 • Médio (limoso, siltoso)
Matéria orgânica do solo superficial:
 • Médio (1-3%)

5.4 Disponibilidade e qualidade de água

Lençol freático:

< 5 m

Disponibilidade de água de superfície:

Excesso

Qualidade da água (não tratada):

Água potável boa

A salinidade da água é um problema?

Não

Ocorre inundação da área?

Não

5.5 Biodiversidade

Diversidade de espécies:
 • Médio
Diversidade de habitat:
 • Médio

5.6 Características dos usuários da terra que utilizam a tecnologia

Sedentário ou nômade:
 • Sedentário
Orientação de mercado do sistema de produção:
 • Subsistência (autoabastecimento)
Rendimento não agrícola:
 • Menos de 10% de toda renda
Nível relativo de riqueza:
 • Média
Indivíduos ou grupos:
 • Indivíduo/unidade familiar
Nível de mecanização:
 • Trabalho manual
 • Mecanizado/motorizado
Gênero:
 • Mulheres
 • Homens
Idade dos usuários da terra:
 • Jovens
 • meia-idade

5.7 Área média de terrenos utilizados pelos usuários de terrenos que aplicam a Tecnologia

 • < 0,5 ha
 • 0,5-1 ha
 • 1-2 ha
 • 2-5 ha
 • 5-15 ha
 • 15-50 ha
 • 50-100 ha
 • 100-500 ha
 • 500-1.000 ha
 • 1.000-10.000 ha
 • > 10.000 ha
É considerado pequena, média ou grande escala (referente ao contexto local)?
 • Média escala

5.8 Propriedade de terra, direitos de uso da terra e de uso da água

Propriedade da terra:
 • Indivíduo, não intitulado
Direitos do uso da terra:
 • Indivíduo
Direitos do uso da água:
 • Acesso livre (não organizado)

5.9 Acesso a serviços e infraestrutura

Saúde:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Educação:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Assistência técnica:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Emprego (p. ex. não agrícola):
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Mercados:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Energia:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Vias e transporte:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Água potável e saneamento:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Serviços financeiros:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom

6. Impactos e declarações finais

6.1 Impactos no local mostrados pela tecnologia

Impactos socioeconômicos

Produção

Produção agrícola

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ບໍ່ພຽງພໍ ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ. ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບເຂົ້າປາ, ຊາວກະສິກອນສາມາດເກັບຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.

Qualidade da safra

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ການຜະລິດເຂົ້າ ແມ່ນ ບໍ່ມີປຸຍໃດ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາລ້ຽງປາໃນຂົງເຂດເຂົ້າ, ຂອງເສຍຈາກປາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຝຸ່ນທໍາມະຊາດສໍາລັບເຂົ້າ.

Produção animal

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ໃນລ້ຽງປາໃສ່ເຂົ້າ, ຈໍານວນປາ ແມ່ນ ສາມາດລ້ຽງໄດ້ເຖີງ 2000-2500 ໂຕ

Disponibilidade e qualidade de água

Demanda por água para irrigação

Elevado
Diminuído
Comentários/especificar:

ການປູກຝັງໃນພື້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄ້ອຍ(ເຂົ້າໄຮ່) ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນ້ໍາຊົນລະປະທານ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປູກເຂົ້າຂອງເຂດທົ່ງພຽງຕ້ອງການນ້ໍາຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານຈຳເປັນ.

Renda e custos

Rendimento agrícola

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກການຂາຍປາ, ປະມານ 2-3 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

Carga de trabalho

Elevado
Diminuído
Comentários/especificar:

ການປູກເຂົ້າໄຮ່ ແມ່ນ ກິດຈະກໍາແບບດັ້ງເດີມ ສໍາລັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກຈາກນັ້ນການປູກເຂົ້າທົ່ງພຽງປະສົມພ້ອມກັບປາ ແມ່ນ ການເພີ່ມວຽກສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.

Impactos socioculturais

Segurança alimentar/auto-suficiência

Reduzido
Melhorado
Comentários/especificar:

ການປູກຝັງໃນເຂດເນີນສູງ ພຽງແຕ່ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບ ການບໍລິໂພກໃນປີໜື່ງ. ມີເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ເຂົ້ານາ ແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວຕະຫລອດປີ ແລະ ນອກເຫນືອຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນມີປາ.

Impactos ecológicos

Solo

Umidade do solo

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ໃນລະດູແລ້ງ ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນນໍາເອົານ້ໍາຈາກແມ່ນ້ໍາ ໄປສູ່ພື້ນທີ່ການປູກຝັງ ຜ່ານຮ່ອງ ແລະ ດິນກໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ (ຫ້ວຍບໍ່ແຫ້ງໃນລະດູແລ້ງ)

Compactação do solo

Elevado
Reduzido
Comentários/especificar:

ເຄື່ອງຈັກຫນັກ (ລົດໄຖ) ທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອການປູກຝັງ ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ດິນຖືກອັດແໜ້ນ.

Ciclo e recarga de nutrientes

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ສາມາດສ້າງນ້ໍາຂຽວ (plankton) ເປັນອາຫານສໍາລັບປາ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງເສຍ ຈາກປາ ຈະເປັນສານອາຫານສໍາລັບຕົ້ນເຂົ້າ.

Biodiversidade: vegetação, animais

Diversidade animal

Diminuído
Elevado aumentado
Comentários/especificar:

ມີປາຈໍານວນຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ສັດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ກະປູ, ກົບ, ຫອຍ, ກຸ້ງທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດ.

Clima e redução de riscos de desastre

Impactos da seca

Elevado
Diminuído
Comentários/especificar:

ໃນໄລຍະແຫ້ງແລ້ງ, ນ້ໍາແມ່ນຖືກສະໜອງຜ່ານຮ່ອງນ້ໍາ ເພື່ອການປູກເຂົ້ານາ

6.3 Exposição e sensibilidade da tecnologia às mudanças climáticas graduais e extremos/desastres relacionados ao clima (conforme o ponto de vista dos usuários da terra)

Mudança climática gradual

Mudança climática gradual
Estação do ano aumento ou diminuição Como a tecnologia lida com isso?
Temperatura anual aumento moderadamente
Temperatura sazonal estação seca aumento moderadamente
Precipitação pluviométrica anual aumento moderadamente
Precipitação pluviométrica sazonal estação seca redução/diminuição bem

Extremos (desastres) relacionados ao clima

Desastres meteorológicos
Como a tecnologia lida com isso?
Temporal local bem
Tempestade de vento local moderadamente
Desastres climatológicos
Como a tecnologia lida com isso?
Seca moderadamente
Queimada moderadamente
Desastres hidrológicos
Como a tecnologia lida com isso?
Deslizamento de terra moderadamente
Desastres biológicos
Como a tecnologia lida com isso?
Infestação de insetos/vermes moderadamente

Outras consequências relacionadas ao clima

Outras consequências relacionadas ao clima
Como a tecnologia lida com isso?
Período de crescimento alogado moderadamente

6.4 Análise do custo-benefício

Como os benefícios se comparam aos custos de implantação (do ponto de vista dos usuários da terra)?
Retornos a curto prazo:

ligeiramente positivo

Retornos a longo prazo:

positivo

Como os benefícios se comparam aos custos recorrentes/de manutenção(do ponto de vista dos usuários da terra)?
Retornos a curto prazo:

ligeiramente positivo

Retornos a longo prazo:

muito positivo

6.5 Adoção da tecnologia

 • 11-50%
Se disponível, determine a quantidade (número de unidades familiares e/ou área abordada):

໌໌5 ຄອບຄົວກຳລັງລິເລີ່ມເຮັດເຕັກນິກນີ້

De todos aqueles que adotaram a Tecnologia, quantos o fizeram espontaneamente, ou seja, sem receber nenhum incentivo/ pagamento material?
 • 91-100%

6.6 Adaptação

A tecnologia foi recentemente modificada para adaptar-se as condições variáveis?

Sim

Caso afirmativo, indique as condições variáveis as quais ela foi adaptada:
 • Mudança climática/extremo
Especifique a adaptação da tecnologia (desenho, material/espécie, etc):

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບໄລຍະຝົນຕົກແກ່ຍາວ

6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da tecnologia

Pontos fortes/vantagens/oportunidades na visão do usuário da terra
ຊວ່ຍເພີ່ມຜົນຜະລິດ ເຮັດນາໃນເນື້ອທີ່ນອ້ຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ ສາມາດກຸ້ມກິນ ສາມາດເຮັດນາໄດ້ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
ການລ້ຽງປາປະສົມປະສານກັບນາເຂົ້າສາມາດ ສ້າງ 2 ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ໃນພື້ນທີ່ດີນຕອນດຽວ
ເສດອາຫານ, ມູນຂອງປາ ແລະ ຕະກອ່ນໃນນ້ຳສາມາດເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພີ່ມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ

6.8 Pontos fracos, desvantagens/riscos da tecnologia e formas de superá-los

Pontos fracos/desvantagens/riscos na visão do usuário da terra Como eles podem ser superados?
ຊາວກະສິກອນຈໍາເປັນຕ້ອງຊ້ືລູກປາ ໃນລະດູການຕ່ໍໄປ,
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມພັນປາ
ການຝຶກອົບຮົມການປະສົມພັນປາແມ່ນຈໍາເປັນ
Pontos fracos/vantagens/riscos na visão do compilador ou de outra pessoa-chave do recurso Como eles podem ser superados?
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແມ່ນ ຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກລະບົບນ້ໍາຕື້ນທຽບກັບຫນອງທົ່ວໄປ (ຫນອງປາ)

7. Referências e links

7.1 Métodos/fontes de informação

 • visitas de campo, pesquisas de campo

1 ຄັ້ງ

 • entrevistas com usuários de terras

1 ຄົນ

Quando os dados foram compilados (no campo)?

11/07/2017

Módulos