Tecnologías

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ [Laos, República Democrática Popular de]

ຝຸ່ນບົ່ມ

technologies_2284 - Laos, República Democrática Popular de

Visualizar secciones

Expandir todo Colapsar todos
Completado: 82%

1. Información general

1.2 Detalles de contacto de las personas de referencia e instituciones involucradas en la evaluación y la documentación de la Tecnología

Persona(s) de referencia clave

Especialista MST:

ທອງວົງໄຊ ສິດວົງໄຊ

ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງພູວົງ

Laos, República Democrática Popular de

usuario de la tierra:

ກຸນລະວົງ ຄຸ

Laos, República Democrática Popular de

Nombre del proyecto que financió la documentación/ evaluación de la Tecnología (si fuera relevante)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Nombre de la(s) institución(es) que facilitaron la documentación/ evaluación de la Tecnología (si fuera relevante)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Laos, República Democrática Popular de

1.3 Condiciones referidas al uso de datos documentados mediante WOCAT

El compilador y la/s persona(s) de referencia claves aceptan las condiciones acerca del uso de los datos documentados mediante WOCAT:

1.4 Declaración de la sostenibilidad de la Tecnología descrita

¿La Tecnología aquí descrita resulta problemática en relación a la degradación de la tierra, de tal forma que no puede considerársela una tecnología sostenible para el manejo de la tierra?

No

2. Descripción de la Tecnología MST

2.1 Breve descripción de la Tecnología

Definición de la Tecnología:

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນເຮັດມາຈາກຂ້ີແກບເຜົາ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພ່ີມສະມັດຕະພາບ ຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ ຊຶ່ງເຕັກນີກນ້ີ ແມ່ນເກີດມາຈາກ ແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ຈາກທາງໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ ທ່ີໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະ ຫນຸນທຶນຈາກ ອົງການ IFAD.

2.2 Descripción detallada de la Tecnología

Descripción:

ກິດຈະກໍາ ການປູກຜັກ ສວນຄົວ ເປັນກິດຈະກໍາ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ. ໃນເມ່ືອກ່ອນ ການຍົກສະມັດ ຕະພາບຜົນ ຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ແຕ່ຝຸ່ນຄອກ ເພື່ອເປັບປຸງດິນ ແລະ ປະລິມານ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ແມ່ນອີງຕາມ ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງຄອບຄົວ. ນອກຈາກນ້ິ, ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລີດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນດິນຊາຍ, ຊັ້ນດິນຕ້ືນ ມີຫີນແຮ່ ສະສົມ ຊັ້ນດິນ ທ່ີເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຊ່ຶງບໍ່ອໍານວຍ ແລະ ເປັນຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການຜະລິດ ແລະ ພື້ນທີ ປູກຜັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນປູກຢູ່ແຄມບາ້ນ ເນ່ືອງຈາກຈໍາກັດ ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ແຄມຫ້ວຍ ຫືຼ ແຄມນໍາ້ຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2016 ທາງແຜນງານ ໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊ່ືອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ (FNML-IFAD) ໄດ້ມາແນະນໍາ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເຮັດ ຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນບາ້ນຈໍານວນຫນ່ຶງ ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື. ວິທີການ ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ບ່ໍມີຂັ້ນຕອນຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ ວັດຖຸດີບ ທ່ີມີໃນທອ້ງຖ່ີນ. ຊ່ຶງວັດຖຸດິບ ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ປະກອບມີ ຂ້ີແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15 ກິໂລ/ກະສອບ), ຝຸ່ນຄອກ 20 ກິໂລ, ນໍາ້ 50 ລິດ, ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງ ຫືຼ ໃຊ້ນ້ຳຕານແທນກ່ໍໄດ້, ນໍາ້ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງ. ສໍາລັບ ອຸປະກອນ ທ່ີຫາມາໄດ້ນັ້ນ ນໍາມາປະສົມ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ລະອຽດດີ ແລ້ວເອົາລົງໃສ່ອ່າງທ່ີ ໄດ້ກະກຽມດິນ ຂະຫນາດອ່າງ (ທ່ີກໍ່ດວ້ຍຊີເມັນ ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ອ່າງຢາງພາດສະຕິກກໍ່ໄດ້) ຄວາມເລິກ 0,5 ແມັດ, ກວ້າງ 1,5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 2 ແມັດ. ສ່ວນຝຸ່ນ ປະສົມ ທ່ີເອົາລົງໃສ່ອ່າງນັ້ນ ກວດຝຸ່ນ ໃຫ້ພຽງຫນ້າຂອງອ່າງ, ແລ້ວເອົາຜ້າຢາງໃສ ປົກຄຸມອ່າງ ແລະ ຈິກຂາ້ງ ໃຫ້ແຈບດີ ບ່ໍໃຫ້ມີອາກາດເຂົ້າ, ການບົ່ມຝຸ່ນ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 1-2 ອາທິດ ຈ່ຶງສາມາດ ນໍາໄປໃສ່ສວນປູກຜັກໄດ້. ວິທີການນໍາໃຊ້ ແມ່ນນຳຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ຄຸ ຫືຼ ກະສອບ ເພື່ອນໍາໄປຫວ່ານ ໃສ່ຫນານປູກຜັກ ໄດ້ເລີຍ ໃນຊ່ວງການກະກຽມດິນ ພາຍຫັຼງ ຫວ່ານຝຸ່ນບົ່ມ ຄຸມຫນານຜັກແລ້ວ ກໍ່ໃຊ້ ຄາດກວດ ຫືຼ ຈົກຂຸດຝຸ່ນບົ່ມ ປະສົມກັບດິນ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວກໍ່ສາມາດ ປູກຜັກໃສ່ໄດ້. ຊຶ່ງຊ່ວງທີ່ປູກຜັກ ແມ່ນທາ້ຍເດືອນທັນວາ ເຖິງ ເດືອນມີນາ (ປູກ 2-3 ຄັ້ງ/ປີ) ໂດຍອາໃສ ນໍາ້ບາດານ ໃນການຫົດຜັກ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມມີຜົນດີ ທີຊ່ວຍປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ສະສົມ ອິນຊີວັດຖຸຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີທາດອາຫານຫັຼກ ແລະ ທາດອາຫານເສີມ, ກະ ຕຸ້ນ ການທໍາງານ ຂອງຈຸລິນຊີດິນ ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂ້ຶນ. ເຕັກນິກ ດັ່ງກ່າວນ້ີ ບ່ໍມີຂັ້ນຕອນຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ພຽງແຕ່ ຕອ້ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ອະນາໃມອ່າງ, ເກັບມຽ້ນ ອຸປະກອນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຊວ້ນ ແລະ ບົວຫົດນໍາ້ ເພື່ອໃວ້ໃຊ້ໃນເທ່ືອຕ່ໍໄປ ຂອງການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ທັງເປັນການປະຢັດ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ.

2.3 Fotografías de la Tecnología

2.5 País/ región/ lugares donde la Tecnología fue aplicada y que se hallan comprendidos por esta evaluación

País:

Laos, República Democrática Popular de

Región/ Estado/ Provincia:

ແຂວງອັດຕະປື

Especifique más el lugar :

ເມືອງພູວົງ

Especifique la difusión de la Tecnología:
 • distribuida parejamente sobre un área
Si se desconoce el área precisa, indique el área aproximada cubierta:
 • < 0.1 km2 (10 ha)

2.6 Fecha de la implementación

Indique año de implementación:

2016

Si no se conoce el año preciso, indique la fecha aproximada:
 • hace menos de 10 años (recientemente)

2.7 Introducción de la Tecnología

Especifique cómo se introdujo la Tecnología:
 • mediante proyectos/ intervenciones externas
Comentarios (tipo de proyecto, etc.):

ໂຄງການ ຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຕະຫຼາດ (IFAD)

3. Clasificación de la Tecnología MST

3.1 Propósito(s) principal(es) de la Tecnología MST

 • mejorar la producción
 • reducir, prevenir, restaurar la degradación del suelo
 • preservar/ mejorar biodiversidad
 • crear impacto económico benéfico
 • crear impacto social benéfico

3.2 Tipo(s) actuales de uso de la tierra donde se aplica la Tecnología

Tierras cultivadas

Tierras cultivadas

 • Cosecha anual
Número de temporadas de cultivo por año:
 • 3

3.4 Provisión de agua

Provisión de agua para la tierra donde se aplica la Tecnología:
 • totalmente irrigada

3.5 Grupo MST al que pertenece la Tecnología

 • manejo integrado de la fertilidad del suelo
 • manejo de desperdicios/ manejo de aguas residuales
 • jardines domésticos

3.6 Medidas MST que componen la Tecnología

medidas agronómicas

medidas agronómicas

 • A2: materia orgánica/ fertilidad del suelo

3.7 Principales tipos de degradación del suelo encarados con la Tecnología

deterioro químico del suelo

deterioro químico del suelo

 • Cn: reducción de la fertilidad y contenido reducido de la materia orgánica del suelo (no ocasionados por la erosión)
degradación biológica

degradación biológica

 • Bl: pérdida de la vida del suelo

3.8 Prevención, reducción o restauración de la degradación del suelo

Especifique la meta de la Tecnología con relación a la degradación de la tierra:
 • prevenir la degradación del suelo
 • reducir la degradación del suelo

4. Especificaciones técnicas, actividades de implementación, insumos y costos

4.1 Dibujo técnico de la Tecnología

Especificaciones técnicas (relacionadas al dibujo técnico):

ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ 1. ຂ້ີແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% (ໄຫມ້ບໍ່ຫມົດ) ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15 ກິໂລ/ກະສອບ), 2. ຝຸ່ນຄອກ 10 ກະສອບ (20 ກີໂລ/ກະສອບ), 3. ນໍາ້ 50 ລິດ, 4. ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງແກງ, 5. ນໍາ້ ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງແກງ, 6. ປະສົມ ສ່ວນປະສົມ ທັງຫມົດເຂົ້າກັນແລ້ວ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງ ໂດຍເອົາຜ້າຢາງປົກອ່າງໄວ້.

Autor:

ວີໄຊ ຟ້າວີເສດ

Fecha:

15/05/2017

4.2 Información general sobre el cálculo de insumos y costos

Especifique cómo se calcularon los costos e insumos:
 • por área de Tecnología
Indique tamaño y unidad de área:

5 x 5 ແມັດ

otra / moneda nacional (especifique):

ກີບ

Si fuera relevante, indique la tasa de cambio de dólares americanos a la moneda local (ej. 1 U$ = 79.9 Reales Brasileros): 1 U$ =:

8000,0

Indique el costo promedio del salario de trabajo contratado por día:

50000

4.3 Actividades de establecimiento

Actividad Momento (estación)
1. ກໍ່ສ້າງອ່າງຊິເມັນ ເກັບມ້ຽນຝຸ່ນບົ່ມ ທ້າຍເດືອນທັນວາ

4.4 Costos e insumos necesarios para el establecimiento

Especifique insumo Unidad Cantidad Costos por unidad Costos totales por insumo % de los costos cubiertos por los usuarios de las tierras
Mano de obra ແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ (ຮັບເໝົາ) 1,0 500000,0 500000,0 100,0
Equipo ບົວຫົດນຳ້ ໜ່ວຍ 1,0 25000,0 25000,0 100,0
Equipo ຄຸ ໜ່ວຍ 2,0 7500,0 15000,0 100,0
Equipo ຊວ້ານ ດວງ 1,0 20000,0 20000,0 100,0
Equipo ກະສອບ ໃສ່ຂີ້ແກບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ໜ່ວຍ 20,0 2000,0 40000,0 100,0
Equipo ຜ້າຢາງປາດສະຕິກ ແມັດ 3,0 10000,0 30000,0 100,0
Material de construcción ກ້ອນດິນຈີ່ ກ້ອນ 100,0 4000,0 400000,0 100,0
Material de construcción ຊິມັງ ເປົາ 7,0 40000,0 280000,0 100,0
Material de construcción ດິນຊາຍ ລົດ 0,5 300000,0 150000,0 100,0
Costos totales para establecer la Tecnología 1460000,0
Costos totales para establecer la Tecnología en USD 182,5

4.5 Actividades de establecimiento/ recurrentes

Actividad Momento/ frequencia
1. ເກັບຂີ້ແກບເຜົາ ພາຍຫຼັງ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ
2. ເກັບຝຸ່ນຄອກ ພາຍຫຼັງ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ
3. ກະກຽມ ວັດຖຸດິບ ທີ່ຈະໃຊ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນຄອກ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ
4. ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ໃນພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ

4.6 Costos e insumos necesarios para actividades de mantenimiento/ recurrentes (por año)

Especifique insumo Unidad Cantidad Costos por unidad Costos totales por insumo % de los costos cubiertos por los usuarios de las tierras
Mano de obra ແຮງງານ ໃນການກະກຽມ ວັດຖູດິບ ເພື່ອເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Mano de obra ແຮງງານ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Mano de obra ແຮງງານ ໃນການນຳໃຊ້ຝູ່ນບົ່ມ ໄປໃສ່ສວນຜັກ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Fertilizantes y biocidas ຝູ່ນຄອກ ກິໂລ 10,0 5000,0 50000,0 100,0
Otros ຂີ້ແກບເຜົາ ກະສອບ 10,0 20000,0 200000,0 100,0
Otros ນ້ຳຕານ ກິໂລ 1,0 10000,0 10000,0 100,0
Otros ນ້ຳສະກັດ ຊີວະພາບ ລິດ 1,0 10000,0 10000,0 100,0
Indique los costos totales para mantenecer la Tecnología 570000,0
Costos totales para mantener la Tecnología en USD 71,25

4.7 Factores más determinantes que afectan los costos:

Describa los factores más determinantes que afectan los costos:

ຕົ້ນທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ ເກັບມ້ຽນ ຝຸ່ນບົ່ມ ຊຶ່ງເປັນປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ມີສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຕົ້ນທຶນສູງ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ອ່າງ ທ່ີເຄີຍລຽ້ງປາໃສ່ ທ່ີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ແລ້ວກ່ໍໄດ້).

5. Entorno natural y humano

5.1 Clima

Lluvia anual
 • < 250 mm
 • 251-500 mm
 • 501-750 mm
 • 751-1,000 mm
 • 1,001-1,500 mm
 • 1,501-2,000 mm
 • 2,001-3,000 mm
 • 3,001-4,000 mm
 • > 4,000 mm
Zona agroclimática
 • Sub-húmeda

5.2 Topografía

Pendientes en promedio:
 • plana (0-2 %)
 • ligera (3-5%)
 • moderada (6-10%)
 • ondulada (11-15%)
 • accidentada (16-30%)
 • empinada (31-60%)
 • muy empinada (>60%)
Formaciones telúricas:
 • meseta/ planicies
 • cordilleras
 • laderas montañosas
 • laderas de cerro
 • pies de monte
 • fondo del valle
Zona altitudinal:
 • 0-100 m s.n.m.
 • 101-500 m s.n.m.
 • 501-1,000 m s.n.m
 • 1,001-1,500 m s.n.m
 • 1,501-2,000 m s.n.m
 • 2,001-2,500 m s.n.m
 • 2,501-3,000 m s.n.m
 • 3,001-4,000 m s.n.m
 • > 4,000 m s.n.m
Indique si la Tecnología se aplica específicamente en:
 • situaciones cóncavas

5.3 Suelos

Profundidad promedio del suelo:
 • muy superficial (0-20 cm)
 • superficial (21-50 cm)
 • moderadamente profunda (51-80 cm)
 • profunda (81-120 cm)
 • muy profunda (>120 cm)
Textura del suelo (capa arable):
 • áspera/ ligera (arenosa)
Textura del suelo (> 20 cm debajo de la superficie):
 • áspera/ ligera (arenosa)
Materia orgánica de capa arable:
 • baja (<1%)

5.4 Disponibilidad y calidad de agua

Agua subterránea:

5-50 m

Disponibilidad de aguas superficiales:

mediana

Calidad de agua (sin tratar):

solo para uso agrícola (irrigación)

¿La salinidad del agua es un problema?

No

¿Se está llevando a cabo la inundación del área? :

No

5.5 Biodiversidad

Diversidad de especies:
 • baja
Diversidad de hábitats:
 • baja

5.6 Las características de los usuarios de la tierra que aplican la Tecnología

Sedentario o nómada:
 • Sedentario
Orientación del mercado del sistema de producción:
 • mixta (subsistencia/ comercial)
Ingresos no agrarios:
 • > 50% de todo el ingreso
Nivel relativo de riqueza:
 • promedio
Individuos o grupos:
 • individual/ doméstico
Nivel de mecanización:
 • trabajo manual
Género:
 • mujeres
Edad de los usuarios de la tierra:
 • personas de mediana edad

5.7 Área promedio de la tierra usada por usuarios de tierra que aplican la Tecnología

 • < 0.5 ha
 • 0.5-1 ha
 • 1-2 ha
 • 2-5 ha
 • 5-15 ha
 • 15-50 ha
 • 50-100 ha
 • 100-500 ha
 • 500-1,000 ha
 • 1,000-10,000 ha
 • > 10,000 ha
¿Esto se considera de pequeña, mediana o gran escala (refiriéndose al contexto local)?
 • pequeña escala

5.8 Tenencia de tierra, uso de tierra y derechos de uso de agua

Tenencia de tierra:
 • individual, sin título
Derechos de uso de tierra:
 • individual
Derechos de uso de agua:
 • individual

5.9 Acceso a servicios e infraestructura

salud:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
educación:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
asistencia técnica:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
empleo (ej. fuera de la granja):
 • pobre
 • moderado
 • bueno
mercados:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
energía:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
caminos y transporte:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
agua potable y saneamiento:
 • pobre
 • moderado
 • bueno
servicios financieros:
 • pobre
 • moderado
 • bueno

6. Impactos y comentarios para concluir

6.1 Impactos in situ demostrados por la Tecnología

Impactos socioeconómicos

Producción

calidad de cultivo

disminuyó
incrementó
Cantidad antes de MST:

20 ກິໂລ/ໜານ

Cantidad luego de MST:

28 ກິໂລ/ໜານ

área de producción

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ເນື່ອງຈາກຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ ປູກຜັກກວ້າງອອກຕື່ມ.

Ingreso y costos

ingreso agrario

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ກ່ອນການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົ່ມ ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ປູກຜັກ ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແຕ່ພາຍຫັຼງ ຈາກໃຊຝຸ່ນບົ່ມ ເຫັນວ່າ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຂາຍຜັກ ເປັນສິນຄ້າໄດ້.

carga de trabajo

incrementó
disminuyó
Comentarios/ especifique:

ຊາວກະສິກອນ ມີວຽກເພີ່ມຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂະບວນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.

Impactos socioculturales

MST/ conocimiento de la degradación del suelo

disminuyó
mejoró
Comentarios/ especifique:

ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບ ປຸງດິນ ໃນພື້ນທ່ີ ປູກຜັກສວນຄົວ.

Impactos ecológicos

Suelo

acumulación de suelo

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ຊ່ຶງການເຮັດເຕັກນີກນ້ີ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

ciclo/ recarga de nutrientes

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ຊ່ຶງການເຮັດເຕັກນີກນ້ີ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

Biodiversidad: vegetación, animales

diversidad de hábitats

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ເກີດມີຈຸລິນຊີໃນດິນ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນຫຼາຍຂື້ນ.

control de pestes/ enfermedades

disminuyó
incrementó
Comentarios/ especifique:

ຫຸຼດຜອ່ນບັນຫາ ສັດຕຸພືດ ເຂົ້າມາທໍາລາຍພືດຜັກ

6.3 Exposición y sensibilidad de la Tecnología al cambio climático gradual y a extremos relacionados al clima/ desastres (desde la percepción de los usuarios de tierras)

Cambio climático gradual

Cambio climático gradual
Estación Incremento o reducción ¿Cómo es que la tecnología soporta esto?
lluvia anual disminuyó moderadamente

6.4 Análisis costo-beneficio

¿Cómo se comparan los beneficios con los costos de establecimiento (desde la perspectiva de los usuarios de tierra)?
Ingresos a corto plazo:

ligeramente negativo

Ingresos a largo plazo:

neutral/ balanceado

¿Cómo se comparan los beneficios con los costos de mantenimiento/ recurrentes (desde la perspectiva de los usuarios de tierra)?
Ingresos a corto plazo:

ligeramente negativo

Ingresos a largo plazo:

ligeramente positivo

6.5 Adopción de la Tecnología

 • 1-10%
De todos quienes adoptaron la Tecnología, ¿cuántos lo hicieron espontáneamente, por ej. sin recibir nada de incentivos/ materiales:
 • 0-10%

6.6 Adaptación

¿La tecnología fue modificada recientemente para adaptarse a las condiciones cambiantes?

No

6.7 Fuerzas/ ventajas/ oportunidades de la Tecnología

Fuerzas/ ventajas/ oportunidades desde la perspectiva del usuario de la tierra
ການຊອກຫາ ອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸດິບ ມາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີໃນທ້ອງຖີ່ນ.
ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ໜານຜັກ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜັກ ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ແລະ ຍັງສາມາດ ປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ.
ເປັນໂອກາດທີດີ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບພະນັກງານວິຊາການ.
Fuerzas/ ventajas/ oportunidades desde la perspectiva del compilador o de otra persona de referencia clave
ການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົ່ມ ສາມາດ ປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ
ການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ຖ້າວ່າເຮັດໃນຈໍານວນຫຼາຍ ສາມາດ ນໍາໄປປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທ່ີຫຼາຍໄດ້ ຫືຼ ສາມາດ ເຮັດຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

6.8 Debilidades/ desventajas/ riesgos de la Tecnología y formas de sobreponerse a ellos

Debilidades/ desventajas/ riesgos desde la perspectiva del usuario de la tierra ¿Cómo sobreponerse a ellas?
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກການເຮັດ ເຕັກນີກ ຝຸ່ນບົ່ມ ຍັງເຮັດໃນພື້ນທ່ີຈໍາກັດ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຍັງເປັນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງຢູ່ (2017).
ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນຈະເຫັນຜົນ ໃນໄລຍະຍາວ ຊ່ຶງຈະຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ໃນການປັບປຸງດິນ (ແຕກຕ່າງກັບ ການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ທີ່ສາມາດ ເຫັນຜົນໄດ້ໄວ).
ຖາ້ຫາກ ຊາວກະສິກອນ ຕອ້ງການຈະໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ຢູ່ທົ່ງນາ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນ່ືອງຈາກປະລິມານຝຸ່ນບົ່ມ ມີຈໍາກັດ ຊ່ຶງຕອ້ງໄດ້ອາໃສ ແຮງງານ ໃນການເກັບ ແລະ ກະກຽມວັດຖຸດິບ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຫຼາຍຄົນ. ທ່ີສໍາຄັນ ແມ່ນຄວນໃຫ້ມີການ ສ້າງອ່າງຊິມັງ ເພື່ອ ບົ່ມຝຸ່ນ ໄວ້ໃຊ້ເປັນປະລິມານ ທ່ີຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດ ເກັບໄວ້ ເມ່ືອຕອ້ງການນໍາໃຊ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້.
Debilidades/ desventajas/ riesgos desde la perspectiva del compilador o de otra persona de referencia clave ¿Cómo sobreponerse a ellas?
ຊາວກະສິກອນ ຍັງບ່ໍທັນເຫັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼາຍເທົ່າທ່ີຄວນ. ຄວນມີການເຜີຍ ແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ຜົນດີ ຈາກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ພອ້ມທັງ ມີການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ກັບ ຊາວກະສິກອນເອງ.

7. Referencias y vínculos

7.1 Métodos/ fuentes de información

 • visitas de campo, encuestas de campo

1

 • entrevistas con usuarios de tierras

1

¿Cuándo se compilaron los datos (en el campo)?

16/05/2017

Vínculos y módulos

Expandir todo Colapsar todos

Módulos