Technologies

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ [Lao People's Democratic Republic]

ຝຸ່ນບົ່ມ

technologies_2284 - Lao People's Democratic Republic

Completeness: 82%

1. Informação geral

1.2 Detalhes do contato das pessoas capacitadas e instituições envolvidas na avaliação e documentação da tecnologia.

Pessoa(s)-chave

SLM specialist:

ທອງວົງໄຊ ສິດວົງໄຊ

ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງພູວົງ

Lao People's Democratic Republic

land user:

ກຸນລະວົງ ຄຸ

Lao People's Democratic Republic

Name of project which facilitated the documentation/ evaluation of the Technology (if relevant)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Name of the institution(s) which facilitated the documentation/ evaluation of the Technology (if relevant)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 Condições em relação ao uso da informação documentada através de WOCAT

The compiler and key resource person(s) accept the conditions regarding the use of data documented through WOCAT:

Sim

1.4 Declaração de sustentabilidade da tecnologia descrita

A tecnologia descrita aqui é problemática em relação a degradação da terra de forma que não pode ser declarada uma tecnologia sustentável de gestão de terra?

Não

2. Descrição da tecnologia de gestão sustentável da terra

2.1 Descrição curta da tecnologia

Definição da tecnologia:

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນເຮັດມາຈາກຂ້ີແກບເຜົາ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພ່ີມສະມັດຕະພາບ ຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ ຊຶ່ງເຕັກນີກນ້ີ ແມ່ນເກີດມາຈາກ ແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ຈາກທາງໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ ທ່ີໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະ ຫນຸນທຶນຈາກ ອົງການ IFAD.

2.2 Descrição detalhada da tecnologia

Descrição:

ກິດຈະກໍາ ການປູກຜັກ ສວນຄົວ ເປັນກິດຈະກໍາ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ. ໃນເມ່ືອກ່ອນ ການຍົກສະມັດ ຕະພາບຜົນ ຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ແຕ່ຝຸ່ນຄອກ ເພື່ອເປັບປຸງດິນ ແລະ ປະລິມານ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ແມ່ນອີງຕາມ ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງຄອບຄົວ. ນອກຈາກນ້ິ, ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລີດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນດິນຊາຍ, ຊັ້ນດິນຕ້ືນ ມີຫີນແຮ່ ສະສົມ ຊັ້ນດິນ ທ່ີເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຊ່ຶງບໍ່ອໍານວຍ ແລະ ເປັນຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການຜະລິດ ແລະ ພື້ນທີ ປູກຜັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນປູກຢູ່ແຄມບາ້ນ ເນ່ືອງຈາກຈໍາກັດ ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ແຄມຫ້ວຍ ຫືຼ ແຄມນໍາ້ຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2016 ທາງແຜນງານ ໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊ່ືອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ (FNML-IFAD) ໄດ້ມາແນະນໍາ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເຮັດ ຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນບາ້ນຈໍານວນຫນ່ຶງ ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື. ວິທີການ ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ບ່ໍມີຂັ້ນຕອນຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ ວັດຖຸດີບ ທ່ີມີໃນທອ້ງຖ່ີນ. ຊ່ຶງວັດຖຸດິບ ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ປະກອບມີ ຂ້ີແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15 ກິໂລ/ກະສອບ), ຝຸ່ນຄອກ 20 ກິໂລ, ນໍາ້ 50 ລິດ, ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງ ຫືຼ ໃຊ້ນ້ຳຕານແທນກ່ໍໄດ້, ນໍາ້ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງ. ສໍາລັບ ອຸປະກອນ ທ່ີຫາມາໄດ້ນັ້ນ ນໍາມາປະສົມ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ລະອຽດດີ ແລ້ວເອົາລົງໃສ່ອ່າງທ່ີ ໄດ້ກະກຽມດິນ ຂະຫນາດອ່າງ (ທ່ີກໍ່ດວ້ຍຊີເມັນ ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ອ່າງຢາງພາດສະຕິກກໍ່ໄດ້) ຄວາມເລິກ 0,5 ແມັດ, ກວ້າງ 1,5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 2 ແມັດ. ສ່ວນຝຸ່ນ ປະສົມ ທ່ີເອົາລົງໃສ່ອ່າງນັ້ນ ກວດຝຸ່ນ ໃຫ້ພຽງຫນ້າຂອງອ່າງ, ແລ້ວເອົາຜ້າຢາງໃສ ປົກຄຸມອ່າງ ແລະ ຈິກຂາ້ງ ໃຫ້ແຈບດີ ບ່ໍໃຫ້ມີອາກາດເຂົ້າ, ການບົ່ມຝຸ່ນ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 1-2 ອາທິດ ຈ່ຶງສາມາດ ນໍາໄປໃສ່ສວນປູກຜັກໄດ້. ວິທີການນໍາໃຊ້ ແມ່ນນຳຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ຄຸ ຫືຼ ກະສອບ ເພື່ອນໍາໄປຫວ່ານ ໃສ່ຫນານປູກຜັກ ໄດ້ເລີຍ ໃນຊ່ວງການກະກຽມດິນ ພາຍຫັຼງ ຫວ່ານຝຸ່ນບົ່ມ ຄຸມຫນານຜັກແລ້ວ ກໍ່ໃຊ້ ຄາດກວດ ຫືຼ ຈົກຂຸດຝຸ່ນບົ່ມ ປະສົມກັບດິນ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວກໍ່ສາມາດ ປູກຜັກໃສ່ໄດ້. ຊຶ່ງຊ່ວງທີ່ປູກຜັກ ແມ່ນທາ້ຍເດືອນທັນວາ ເຖິງ ເດືອນມີນາ (ປູກ 2-3 ຄັ້ງ/ປີ) ໂດຍອາໃສ ນໍາ້ບາດານ ໃນການຫົດຜັກ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມມີຜົນດີ ທີຊ່ວຍປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ສະສົມ ອິນຊີວັດຖຸຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີທາດອາຫານຫັຼກ ແລະ ທາດອາຫານເສີມ, ກະ ຕຸ້ນ ການທໍາງານ ຂອງຈຸລິນຊີດິນ ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂ້ຶນ. ເຕັກນິກ ດັ່ງກ່າວນ້ີ ບ່ໍມີຂັ້ນຕອນຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ພຽງແຕ່ ຕອ້ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ອະນາໃມອ່າງ, ເກັບມຽ້ນ ອຸປະກອນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຊວ້ນ ແລະ ບົວຫົດນໍາ້ ເພື່ອໃວ້ໃຊ້ໃນເທ່ືອຕ່ໍໄປ ຂອງການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ທັງເປັນການປະຢັດ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ.

2.3 Fotos da tecnologia

2.5 País/região/locais onde a tecnologia foi aplicada e que estão cobertos nesta avaliação

Country:

Lao People's Democratic Republic

Region/ State/ Province:

ແຂວງອັດຕະປື

Further specification of location:

ເມືອງພູວົງ

Especifique a difusão da tecnologia :
 • Uniformemente difundida numa área
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0,1 km2 (10 ha)

2.6 Data da implementação

Indique o ano de implementação:

2016

Caso o ano exato seja desconhecido, indique a data aproximada:
 • less than 10 years ago (recently)

2.7 Introdução da tecnologia

Especifique como a tecnologia foi introduzida:
 • através de projetos/intervenções externas
Comentários (tipos de projeto, etc.):

ໂຄງການ ຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຕະຫຼາດ (IFAD)

3. Classificação da tecnologia de gestão sustentável da terra

3.1 Principal/principais finalidade(s) da tecnologia

 • Melhora a produção
 • Reduz, previne, recupera a degradação do solo
 • Preservar/melhorar a biodiversidade
 • Criar impacto econômico benéfico
 • Cria impacto social benéfico

3.2 Tipo(s) atualizado(s) de uso da terra onde a tecnologia foi aplicada

Terra de cultivo

Terra de cultivo

 • Cultura anual
Número de estações de cultivo por ano:
 • 3

3.4 Water supply

Abastecimento de água para a terra na qual a tecnologia é aplicada:
 • Irrigação completa

3.5 Grupo de gestão sustentável da terra ao qual pertence a tecnologia

 • Gestão integrada de fertilidade do solo
 • Gestão de resíduos/gestão de águas residuais
 • Hortas familiares

3.6 Medidas de gestão sustentável da terra contendo a tecnologia

Medidas agronômicas

Medidas agronômicas

 • A2: Matéria orgânica/fertilidade do solo

3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela tecnologia

Deteriorização química do solo

Deteriorização química do solo

 • Cn: declínio de fertilidade e teor reduzido de matéria orgânica (não causado pela erosão)
Degradação biológica

Degradação biológica

 • Bl: perda da vida do solo

3.8 Redução, prevenção ou recuperação da degradação do solo

Especifique o objetivo da tecnologia em relação a degradação da terra:
 • Previnir degradação do solo
 • Reduzir a degradação do solo

4. Especificações técnicas, implementação de atividades, entradas e custos

4.1 Desenho técnico da tecnologia

Especificações técnicas (relacionada ao desenho técnico):

ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ 1. ຂ້ີແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% (ໄຫມ້ບໍ່ຫມົດ) ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15 ກິໂລ/ກະສອບ), 2. ຝຸ່ນຄອກ 10 ກະສອບ (20 ກີໂລ/ກະສອບ), 3. ນໍາ້ 50 ລິດ, 4. ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງແກງ, 5. ນໍາ້ ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງແກງ, 6. ປະສົມ ສ່ວນປະສົມ ທັງຫມົດເຂົ້າກັນແລ້ວ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງ ໂດຍເອົາຜ້າຢາງປົກອ່າງໄວ້.

Autor:

ວີໄຊ ຟ້າວີເສດ

Data:

15/05/2017

4.2 Informação geral em relação ao cálculo de entradas e custos

Especifique como custos e entradas foram calculados:
 • por área de tecnologia
Indique o tamanho e a unidade de área:

5 x 5 ແມັດ

Outro/moeda nacional (especifique):

ກີບ

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8000,0

Indique a média salarial da mão-de-obra contratada por dia:

50000

4.3 Atividades de implantação

Atividade Timing (season)
1. ກໍ່ສ້າງອ່າງຊິເມັນ ເກັບມ້ຽນຝຸ່ນບົ່ມ ທ້າຍເດືອນທັນວາ

4.4 Custos e entradas necessárias para a implantação

Especifique a entrada Unidade Quantidade Custos por unidade Custos totais por entrada % dos custos arcados pelos usuários da terra
Mão-de-obra ແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ (ຮັບເໝົາ) 1,0 500000,0 500000,0 100,0
Equipamento ບົວຫົດນຳ້ ໜ່ວຍ 1,0 25000,0 25000,0 100,0
Equipamento ຄຸ ໜ່ວຍ 2,0 7500,0 15000,0 100,0
Equipamento ຊວ້ານ ດວງ 1,0 20000,0 20000,0 100,0
Equipamento ກະສອບ ໃສ່ຂີ້ແກບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ໜ່ວຍ 20,0 2000,0 40000,0 100,0
Equipamento ຜ້າຢາງປາດສະຕິກ ແມັດ 3,0 10000,0 30000,0 100,0
Material de construção ກ້ອນດິນຈີ່ ກ້ອນ 100,0 4000,0 400000,0 100,0
Material de construção ຊິມັງ ເປົາ 7,0 40000,0 280000,0 100,0
Material de construção ດິນຊາຍ ລົດ 0,5 300000,0 150000,0 100,0
Custos totais para a implantação da tecnologia 1460000,0
Total costs for establishment of the Technology in USD 182,5

4.5 Atividades recorrentes/manutenção

Atividade Calendarização/frequência
1. ເກັບຂີ້ແກບເຜົາ ພາຍຫຼັງ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ
2. ເກັບຝຸ່ນຄອກ ພາຍຫຼັງ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ
3. ກະກຽມ ວັດຖຸດິບ ທີ່ຈະໃຊ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນຄອກ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ
4. ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ໃນພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ

4.6 Custos e entradas necessárias pata a manutenção/atividades recorrentes (por ano)

Especifique a entrada Unidade Quantidade Custos por unidade Custos totais por entrada % dos custos arcados pelos usuários da terra
Mão-de-obra ແຮງງານ ໃນການກະກຽມ ວັດຖູດິບ ເພື່ອເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Mão-de-obra ແຮງງານ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Mão-de-obra ແຮງງານ ໃນການນຳໃຊ້ຝູ່ນບົ່ມ ໄປໃສ່ສວນຜັກ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
Fertilizantes e biocidas ຝູ່ນຄອກ ກິໂລ 10,0 5000,0 50000,0 100,0
Outros ຂີ້ແກບເຜົາ ກະສອບ 10,0 20000,0 200000,0 100,0
Outros ນ້ຳຕານ ກິໂລ 1,0 10000,0 10000,0 100,0
Outros ນ້ຳສະກັດ ຊີວະພາບ ລິດ 1,0 10000,0 10000,0 100,0
Custos totais para a manutenção da tecnologia 570000,0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 71,25

4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos

Descreva os fatores mais determinantes que afetam os custos:

ຕົ້ນທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ ເກັບມ້ຽນ ຝຸ່ນບົ່ມ ຊຶ່ງເປັນປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ມີສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຕົ້ນທຶນສູງ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ອ່າງ ທ່ີເຄີຍລຽ້ງປາໃສ່ ທ່ີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ແລ້ວກ່ໍໄດ້).

5. Ambiente naturale e humano

5.1 Clima

Precipitação pluviométrica anual
 • <250 mm
 • 251-500 mm
 • 501-750 mm
 • 751-1.000 mm
 • 1.001-1.500 mm
 • 1.501-2.000 mm
 • 2.001-3.000 mm
 • 3.001-4.000 mm
 • > 4.000 mm
Zona agroclimática
 • Subúmido

5.2 Topografia

Encostas em média:
 • Plano (0-2%)
 • Suave ondulado (3-5%)
 • Ondulado (6-10%)
 • Moderadamente ondulado (11-15%)
 • Forte ondulado (16-30%)
 • Montanhoso (31-60%)
 • Escarpado (>60%)
Formas de relevo:
 • Planalto/planície
 • Cumes
 • Encosta de serra
 • Encosta de morro
 • Sopés
 • Fundos de vale
Zona de altitude:
 • 0-100 m acima do nível do mar
 • 101-500 m acima do nível do mar
 • 501-1.000 m acima do nível do mar
 • 1.001-1.500 m acima do nível do mar
 • 1.501-2.000 m acima do nível do mar
 • 2.001-2.500 m acima do nível do mar
 • 2.501-3.000 m acima do nível do mar
 • 3.001-4.000 m acima do nível do mar
 • > 4.000 m acima do nível do mar
Indique se a tecnologia é aplicada especificamente em:
 • Posições côncavas

5.3 Solos

Profundidade do solo em média:
 • Muito raso (0-20 cm)
 • Raso (21-50 cm)
 • Moderadamente profundo (51-80 cm)
 • Profundo (81-120 cm)
 • Muito profundo (>120 cm)
Textura do solo (solo superficial):
 • Grosso/fino (arenoso)
Textura do solo (>20 cm abaixo da superfície):
 • Grosso/fino (arenoso)
Matéria orgânica do solo superficial:
 • Baixo (<1%)

5.4 Disponibilidade e qualidade de água

Lençol freático:

5-50 m

Disponibilidade de água de superfície:

Médio

Qualidade da água (não tratada):

apenas para uso agrícola (irrigação)

A salinidade da água é um problema?

Não

Ocorre inundação da área?

Não

5.5 Biodiversidade

Diversidade de espécies:
 • low
Diversidade de habitat:
 • low

5.6 Características dos usuários da terra que utilizam a tecnologia

Sedentário ou nômade:
 • Sedentário
Orientação de mercado do sistema de produção:
 • mixed (subsistence/ commercial)
Rendimento não agrícola:
 • >50% de toda renda
Nível relativo de riqueza:
 • Média
Indivíduos ou grupos:
 • Indivíduo/unidade familiar
Nível de mecanização:
 • Trabalho manual
Gênero:
 • Mulheres
Idade dos usuários da terra:
 • meia-idade

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0,5 ha
 • 0,5-1 ha
 • 1-2 ha
 • 2-5 ha
 • 5-15 ha
 • 15-50 ha
 • 50-100 ha
 • 100-500 ha
 • 500-1.000 ha
 • 1.000-10.000 ha
 • > 10.000 ha
É considerado pequena, média ou grande escala (referente ao contexto local)?
 • Pequena escala

5.8 Propriedade de terra, direitos de uso da terra e de uso da água

Propriedade da terra:
 • Indivíduo, não intitulado
Direitos do uso da terra:
 • Indivíduo
Direitos do uso da água:
 • Indivíduo

5.9 Acesso a serviços e infraestrutura

Saúde:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Educação:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Assistência técnica:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Emprego (p. ex. não agrícola):
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Mercados:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Energia:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Vias e transporte:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Água potável e saneamento:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom
Serviços finais:
 • Pobre
 • Moderado
 • Bom

6. Impactos e declarações finais

6.1 Impactos no local mostrados pela tecnologia

Impactos socioeconômicos

Produção

Qualidade da safra

Diminuído
Elevado
Quantidade anterior à gestão sustentável da terra:

20 ກິໂລ/ໜານ

Quantidade posterior à gestão sustentável da terra:

28 ກິໂລ/ໜານ

Área de produção

Diminuído
Elevado
Comentários/especificar:

ເນື່ອງຈາກຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ ປູກຜັກກວ້າງອອກຕື່ມ.

Renda e custos

Rendimento agrícola

Diminuído
Elevado
Comentários/especificar:

ກ່ອນການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົ່ມ ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ປູກຜັກ ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແຕ່ພາຍຫັຼງ ຈາກໃຊຝຸ່ນບົ່ມ ເຫັນວ່າ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຂາຍຜັກ ເປັນສິນຄ້າໄດ້.

Carga de trabalho

Elevado
Diminuído
Comentários/especificar:

ຊາວກະສິກອນ ມີວຽກເພີ່ມຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂະບວນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.

Impactos socioculturais

Conhecimento de gestão sustentável da terra/degradação da terra

Reduzido
Melhorado
Comentários/especificar:

ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບ ປຸງດິນ ໃນພື້ນທ່ີ ປູກຜັກສວນຄົວ.

Impactos ecológicos

Solo

Acumulação de solo

Diminuído
Elevado
Comentários/especificar:

ຊ່ຶງການເຮັດເຕັກນີກນ້ີ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

Ciclo e recarga de nutrientes

Diminuído
Elevado
Comentários/especificar:

ຊ່ຶງການເຮັດເຕັກນີກນ້ີ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

Biodiversidade: vegetação, animais

Diversidade de habitat

Diminuído
Elevado
Comentários/especificar:

ເກີດມີຈຸລິນຊີໃນດິນ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນຫຼາຍຂື້ນ.

Controle de praga/doença

Diminuído
Elevado
Comentários/especificar:

ຫຸຼດຜອ່ນບັນຫາ ສັດຕຸພືດ ເຂົ້າມາທໍາລາຍພືດຜັກ

6.3 Exposição e sensibilidade da tecnologia às mudanças climáticas graduais e extremos/desastres relacionados ao clima (conforme o ponto de vista dos usuários da terra)

Mudança climática gradual

Mudança climática gradual
Estação do ano increase or decrease Como a tecnologia lida com isso?
Precipitação pluviométrica anual decrease moderadamente

6.4 Análise do custo-benefício

Como os benefícios se comparam aos custos de implantação (do ponto de vista dos usuários da terra)?
Retornos a curto prazo:

ligeiramente negativo

Retornos a longo prazo:

neutro/balanceado

Como os benefícios se comparam aos custos recorrentes/de manutenção(do ponto de vista dos usuários da terra)?
Retornos a curto prazo:

ligeiramente negativo

Retornos a longo prazo:

ligeiramente positivo

6.5 Adoção da tecnologia

 • 1-10%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%

6.6 Adaptação

A tecnologia foi recentemente modificada para adaptar-se as condições variáveis?

Não

6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da tecnologia

Strengths/ advantages/ opportunities in the land user’s view
ການຊອກຫາ ອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸດິບ ມາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີໃນທ້ອງຖີ່ນ.
ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ໜານຜັກ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜັກ ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ແລະ ຍັງສາມາດ ປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ.
ເປັນໂອກາດທີດີ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບພະນັກງານວິຊາການ.
Strengths/ advantages/ opportunities in the compiler’s or other key resource person’s view
ການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົ່ມ ສາມາດ ປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ
ການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ຖ້າວ່າເຮັດໃນຈໍານວນຫຼາຍ ສາມາດ ນໍາໄປປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທ່ີຫຼາຍໄດ້ ຫືຼ ສາມາດ ເຮັດຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

6.8 Pontos fracos, desvantagens/riscos da tecnologia e formas de superá-los

Weaknesses/ disadvantages/ risks in the land user’s view How can they be overcome?
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກການເຮັດ ເຕັກນີກ ຝຸ່ນບົ່ມ ຍັງເຮັດໃນພື້ນທ່ີຈໍາກັດ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຍັງເປັນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງຢູ່ (2017).
ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນຈະເຫັນຜົນ ໃນໄລຍະຍາວ ຊ່ຶງຈະຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ໃນການປັບປຸງດິນ (ແຕກຕ່າງກັບ ການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ທີ່ສາມາດ ເຫັນຜົນໄດ້ໄວ).
ຖາ້ຫາກ ຊາວກະສິກອນ ຕອ້ງການຈະໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ຢູ່ທົ່ງນາ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນ່ືອງຈາກປະລິມານຝຸ່ນບົ່ມ ມີຈໍາກັດ ຊ່ຶງຕອ້ງໄດ້ອາໃສ ແຮງງານ ໃນການເກັບ ແລະ ກະກຽມວັດຖຸດິບ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຫຼາຍຄົນ. ທ່ີສໍາຄັນ ແມ່ນຄວນໃຫ້ມີການ ສ້າງອ່າງຊິມັງ ເພື່ອ ບົ່ມຝຸ່ນ ໄວ້ໃຊ້ເປັນປະລິມານ ທ່ີຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດ ເກັບໄວ້ ເມ່ືອຕອ້ງການນໍາໃຊ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້.
Weaknesses/ disadvantages/ risks in the compiler’s or other key resource person’s view How can they be overcome?
ຊາວກະສິກອນ ຍັງບ່ໍທັນເຫັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼາຍເທົ່າທ່ີຄວນ. ຄວນມີການເຜີຍ ແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ຜົນດີ ຈາກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ພອ້ມທັງ ມີການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ກັບ ຊາວກະສິກອນເອງ.

7. Referências e links

7.1 Métodos/fontes de informação

 • field visits, field surveys

1

 • interviews with land users

1

When were the data compiled (in the field)?

16/05/2017

Links and modules

Expand all Collapse all

Modules