អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ORIGEN METEÓRICO: CONSTRUCCIÓN DE RAMBLONES O REPRESAS [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 49%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ORIGEN METEÓRICO: CONSTRUCCIÓN DE RAMBLONES O REPRESAS

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

  • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

  • ការកាត់បន្ថយ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Este tipo de aprovechamiento tiene por objeto almacenar importantes volúmenes de agua proveniente de lluvias torrenciales de corta duración, en terrenos bajos con cierto nivel de estanqueidad denominados ramblones o reservorios en tierra.
Son construcciones que se realizan en zonas topográficamente negativas o depresiones, en donde el terreno tiene alto contenido de arcilla o limos, que sirve de base impermeable para que el agua no se infiltre rápidamente en el subsuelo.
A ese bajo topográfico se dirigen, a través de simples zanjas o bordos, los escurrimientos superficiales que pudieran formarse por efecto de las lluvias, que si bien no son importantes en cuanto a su registro total anual, tienen la particularidad, algunas de ellas, de presentarse en forma de tormentas de gran intensidad que generan escurrimientos superficiales en los terrenos con poca capacidad de infiltración. Estas aguas por lo general se aprovechan para abrevadero de animales y ganado mayor y menor, sobre todo en época de verano cuando es mayor la demanda hídrica, aunque también se generan grandes pérdidas por evaporación e infiltración. Es importante también controlar la contaminación y erosión por pisoteo de animales, mediante obras complementarias de protección y manejo, además debe considerarse los procesos de agradación y colmatación que limitan su vida útil.
Tiene que diferenciarse el ramblón del jagüel a pesar de similitud morfológica de ejecución, ya que este último además de aprovechar el agua meteórica también recibe agua del manto freático o subsuperficial.

ទីតាំង

REGION CENTRO OESTE

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura medias altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico durante 9 meses.|
Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de médanos bajos y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Déficit hídrico, escurrimiento, baja capacidad de infiltración|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

mejorar la provisión de agua (cantidad y calidad) para consumo animal y la producción agrícola

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Esta práctica de construcción y uso de los ramblones se constituye como una tradición antigua en la región árida Centro-Oeste de Argentina, aprovechando bajos existentes, cauces abandonados, madrejones, meandros, fluvios etc., a los que se debe incorporar trabajos manuales de conducción y captación para almacenamiento del agua.
Anteriormente, por lo general, su uso era colectivo dado la importante labor requerida para su materialización en la que participaban varias familias y sus integrantes. A la fecha predomina su construcción individual mediante uso de maquinarias, como topadoras, cargadoras con pala mecánica y camiones, aunque existen instituciones que promocionan su implementación a través de las comunidades organizadas o grupos mayores a 5 (cinco) familias.
El costo de un Ramblón depende del volumen de material y tareas de compactación que deba realizarse. En líneas generales si estos trabajos deben efectuarse con maquina topadora, pala cargadora y camión se estiman 80 hs de trabajo de los tres equipos. Esto junto a trabajos complementarios de protección y acceso.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Prof. Elena Abraham: Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA).|mcorso@ambiente.gob.ar
abraham@lab.cricyt.edu.ar

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

permite el aprovechamiento de agua de lluvia y su disponibilidad para consumo animal y riego durante casi todo el año

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

ទេ

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Los ejemplos de condiciones para el éxito pueden incluir: gobiernos locales
muy motivados, agricultores organizados en cooperativas bien estructuradas, condiciones climáticas muy favorables, etc. Para cada ‘condición de éxito’ puede identificar la condición que crea conveniente: (a) indisociable del contexto local y, por lo tanto, no se puede reproducir en ningún otro lugar; (b) reproducible en cualquier otro lugar con cierto nivel de adaptación; (c) reproducible en cualquier otro lugar.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ម៉ូឌុល