បន្ថែមទិនន្ន័យ SLM

បច្ចេកទេស SLM

បច្ចេកទេស SLM គឺជាការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដីដោយការពារមិនមានឱនភាពដី និងបង្កើនផលិតកម្ម និង/ឬ សេវាកម្មនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

ដាក់បន្ថែម

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM សំដៅលើរបៀប និងមធ្យោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្ត​បច្ចេកទេស SLM ដោយរាប់បញ្ចូលនូវភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម ព្រមទាំងតួនាទីរបស់ពួកគេ។

ដាក់បន្ថែម

ទីជម្រាល និងលំហូរ

ផែនទីនៃការគ្រប់គ្រងដី និងវាយតម្លៃលំហូរទឹកពីទីជម្រាល។

ដាក់បន្ថែម

ឱនភាពដី/ ការអភិរក្ស

ផែនទីគ្រប់គ្រងដី និងផលប៉ះពាល់ ដូចជា ភ្នាក់ងារបង្កឱនភាព និងអភិរក្ស។

ដាក់បន្ថែម

ម៉ូឌុលអំពីការបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍បន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប្រើសម្រាប់វាយតម្លៃថាតើបច្ចេកវិទ្យា SLM ជាក់លាក់ណាមួយ ត្រូវបានបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្សឹមៗ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ (គ្រោះធម្មជាតិ) ដែរឬទេ។

ដាក់បន្ថែម