เพิ่มข้อมูล SLM

เทคโนโลยี SLM

เทคโนโลยี SLM เป็นการปฏิบัติภาคสนามที่ควบคุมการเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มผลผลิต และ/หรือการบริการระบบนิเวศอื่น ๆ

เพิ่ม

แนวทาง SLM

แนวทาง SLM หมายถึงวิธีการที่นำเอาเทคโนโลยีสำหรับ SLM หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างไปปฏิบัติใช้ รวมถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นต้น.

เพิ่ม

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

เพิ่ม

การเสื่อมโทรมของที่ดินและการดูแลรักษา

แผนที่การจัดการที่ดิน ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม รวมทั้ง ผู้ขับเคลื่อน บริเวณ และผลกระทบ

เพิ่ม

โมดูล CCA

เครื่องมือการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประเมินว่า เทคโนโลยี SLM ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือไม่

เพิ่ม