เพิ่มข้อมูล SLM

เทคโนโลยี SLM

เทคโนโลยี SLM เป็นการปฏิบัติภาคสนามที่ควบคุมการเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มผลผลิต และ/หรือการบริการระบบนิเวศอื่น ๆ

เพิ่ม

แนวทาง SLM

แนวทาง SLM หมายถึงวิธีการที่นำเอาเทคโนโลยีสำหรับ SLM หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างไปปฏิบัติใช้ รวมถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นต้น

เพิ่ม

ลุ่มน้ำและน้ำไหลบ่า

แผนที่การจัดการที่ดินและการประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าและน้ำที่ไหลออกจากลุ่มน้ำ

เพิ่ม

การเสื่อมโทรมของที่ดินและการดูแลรักษา

แผนที่การจัดการที่ดิน ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม รวมทั้ง ผู้ขับเคลื่อน บริเวณ และผลกระทบ

เพิ่ม

โมดูล CCA

เครื่องมือการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประเมินว่า เทคโนโลยี SLM ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือไม่

เพิ่ม