ເພີ່ມຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ, ຄວບຄຸມປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ / ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດອື່ນໆ.

​ເພີ່ມ

ແນວທາງໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງດິນແບບຍືນຍົງ

ວິທີທາງ ວິທີທາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ກໍານົດ ວິທີການ ທີ່ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບົດບາດ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

​ເພີ່ມ

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

​ເພີ່ມ

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ / ການອະນຸລັກ

ການສ້າງແຜນທີ່ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ການອະນຸລັກ ລວມທັງປັດໃຈ ແລະ ຜົນກະທົບ.

​ເພີ່ມ

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ

ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບອາກາດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ສາມາດປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດ).

​ເພີ່ມ