ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ, ຄວບຄຸມປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ / ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດອື່ນໆ.

ເບິ່ງ ​ເພີ່ມ

ວິທີທາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ວິທີທາງວິທີທາງ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ກໍານົດວິທີທາງ ແລະ ຄວາມໝາຍ ໃນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ລວມທັງ ການຮວບຮວມ ເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ.

ເບິ່ງ ​ເພີ່ມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ UNCCD PRAIS 

Archived PRAIS SLM best practices, as previously shared through the UNCCD PRAIS system in the UNCCD reporting process.

ເບິ່ງ
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

ເບິ່ງ ​ເພີ່ມ

ເພດ

Tool for assessing gender-responsiveness of SLM Technologies and Approaches.

ເບິ່ງ

Economics

Analysing the Costs and Benefits of Sustainable Land Management Technologies.

ເບິ່ງ

Sand and Dust Storm

Sand and Dust Storm (SDS) relevant SLM Technologies

ເບິ່ງ

Drought

Drought relevant SLM Technologies

ເບິ່ງ

LDN

Tools and methods for monitoring, validating and implementing land degradation neutrality

ເບິ່ງ