ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນ, ຄວບຄຸມປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ / ຫຼື ການປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດອື່ນໆ.

ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ

ວິທີທາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ວິທີທາງວິທີທາງ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ກໍານົດວິທີທາງ ແລະ ຄວາມໝາຍ ໃນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ລວມທັງ ການຮວບຮວມ ເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ.

ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ UNCCD Prais

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ ຂອງ UNCCD PRAIS ຖືເປັນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງອັນໜື່ງ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃນບົດລາຍງານ ຂອງອົງການ UNCCD

ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ / ການອະນຸລັກ

ການສ້າງແຜນທີ່ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ການອະນຸລັກ ລວມທັງປັດໃຈ ແລະ ຜົນກະທົບ.

ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ

ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບອາກາດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ສາມາດປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດ)

ເບິ່ງ​ທັງ​ໝົດ

ຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນ