បច្ចេកទេស SLM

បច្ចេកទេស SLM គឺជាការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដីដោយការពារមិនមានការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងបង្កើនផលិតកម្ម និង/ឬ សេវាកម្មនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ​ SLM ​ សំដៅលើរបៀប និងមធ្យោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្ត​បច្ចេកទេស SLM ដោយរាប់បញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម ព្រមទាំងតួនាទីរបស់ពួកគេ។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ការអនុវត្ត​ PRAIS នៃ​ UNCCD

ការអនុវត្ត PRAIS នៃ UNCCD គឺជាការអនុវត្ត SLM ល្អៗដូចបានចែករំលែកតាមរយៈប្រព័ន្ធ PRAIS របស់ UNCCD នៅក្នុងដំណើរការរាយការណ៍នៃ UNCCD។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី/ ការអភិរក្ស

ផែនទីគ្រប់គ្រងដី និងផលប៉ះពាល់ ដូចជា ភ្នាក់ងារបង្កការធ្លាក់ចុះគុណភាព និងអភិរក្ស។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ម៉ូឌុលអំពីការបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍បន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប្រើសម្រាប់វាយតម្លៃថាតើបច្ចេកវិទ្យា SLM ជាក់លាក់ណាមួយ ត្រូវបានបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្សឹមៗ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ (គ្រោះធម្មជាតិ) ដែរឬទេ។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

តួលេខសំខាន់ៗ៖