បច្ចេកទេស SLM

បច្ចេកទេស SLM គឺជាការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដីដោយការពារមិនមានការធា្លក់ចុះគុណភាពដី និងបង្កើនផលិតកម្ម និង/ឬ សេវាកម្មនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ​ SLM ​ សំដៅលើរបៀប និងមធ្យោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្ត​បច្ចេកទេស SLM ដោយរាប់បញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម ព្រមទាំងតួនាទីរបស់ពួកគេ។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ការអនុវត្ត​ PRAIS នៃ​ UNCCD

ការអនុវត្ត PRAIS នៃ UNCCD គឺជាការអនុវត្ត SLM ល្អៗដូចបានចែករំលែកតាមរយៈប្រព័ន្ធ PRAIS របស់ UNCCD នៅក្នុងដំណើរការរាយការណ៍នៃ UNCCD។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ទីជម្រាល និងលំហូរ

ផែនទីនៃការគ្រប់គ្រងដី និងវាយតម្លៃលំហូរទឹកពីទីជម្រាល។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ការធា្លក់ចុះគុណភាពដី/ ការអភិរក្ស

ផែនទីគ្រប់គ្រងដី និងផលប៉ះពាល់ ដូចជា ភ្នាក់ងារបង្កការធា្លក់ចុះគុណភាព និងអភិរក្ស។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

ម៉ូឌុលអំពីការបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ឧបករណ៍បន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប្រើសម្រាប់វាយតម្លៃថាតើបច្ចេកវិទ្យា SLM ជាក់លាក់ណាមួយ ត្រូវបានបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្សឹមៗ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ (គ្រោះធម្មជាតិ) ដែរឬទេ។

ពិនិត្យមើលទាំងអស់

តួលេខសំខាន់ៗ៖