បច្ចេកទេស SLM

បច្ចេកទេស SLM គឺជាការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដីដោយការពារមិនមានការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងបង្កើនផលិតកម្ម និង/ឬ សេវាកម្មនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

ពិនិត្យមើល ដាក់បន្ថែម

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ​ SLM ​ សំដៅលើរបៀប និងមធ្យោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្ត​បច្ចេកទេស SLM ដោយរាប់បញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម ព្រមទាំងតួនាទីរបស់ពួកគេ។

ពិនិត្យមើល ដាក់បន្ថែម

ការអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ PRAIS នៃ​ UNCCD

Archived PRAIS SLM best practices, as previously shared through the UNCCD PRAIS system in the UNCCD reporting process.

ពិនិត្យមើល
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

ពិនិត្យមើល ដាក់បន្ថែម

យេនឌ័រ

Tool for assessing gender-responsiveness of SLM Technologies and Approaches.

ពិនិត្យមើល

Economics

Analysing the Costs and Benefits of Sustainable Land Management Technologies.

ពិនិត្យមើល

Sand and Dust Storm

Sand and Dust Storm (SDS) relevant SLM Technologies

ពិនិត្យមើល

Drought

Drought relevant SLM Technologies

ពិនិត្យមើល

LDN

Tools and methods for monitoring, validating and implementing land degradation neutrality

ពិនិត្យមើល