ГТМ Технологиуд

ГТМ-ийн технологи нь газрын доройтлоос сэргийлэх болон бүтээмжийг дээшлүүлэх ба/болон бусад экосистемийн үйлчилгээг сайжруулдаг газрын менежментийн туршлага юм.

Үзэх Нэмэх

ГТМ Арга барил

ГТМ-ийн Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгддэг арга зам бөгөөд оролцогч талуудын оролцоо тэдгээрийн үүргүүдийг тодорхойлдог.

Үзэх Нэмэх

НҮБ-ын ЦТК-ийн тайлангийн системд бүртгэгдсэн туршлага

НҮБ ЦТК-ийн тайлагнах үйл явцын хүрээнд UNCCD PRAIS системээр дамжуулан өмнө нь хуваалцсан PRAIS SLM сайн туршлагын мэдээллийн архив.

Үзэх
Click to Visit the CBP Tools Page

Карбон Эерэг Төсөл (CBP)

ГТМ технологийн карбоны үр ашиг ба хүлэмжийн хийн ялгарлыг үнэлэх хэрэгсэл.

Үзэх Нэмэх

Хүйс

ГТМ технологи ба арга барилын жендэрийн хариуцлагыг үнэлэх хэрэгсэл.

Үзэх

Эдийн засаг

Газрын Тогтвортой Менежментийн Технологийн өртөг, ашгийг шинжлэх нь.

Үзэх

Шороон ба Элсэн Шуурга

Шороон ба Элсэн Шуурга (SDS)-нд хамаарах ГТМ технологиуд

Үзэх

Ган

Гантай холбоотой ГТМ технологиуд

Үзэх

ГДТ

Газрын доройтлыг тэглэх бодлогын хэрэгжилтийг хянах, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх арга ба хэрэгслүүд

Үзэх