ГТМ Технологиуд

ГТМ-ийн технологи нь газрын доройтлоос сэргийлэх болон бүтээмжийг дээшлүүлэх ба/болон бусад экосистемийн үйлчилгээг сайжруулдаг газрын менежментийн туршлага юм.

Бүгдийг харах

ГТМ арга барил

ГТМ-ийн Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгддэг арга зам бөгөөд оролцогч талуудын оролцоо тэдгээрийн үүргүүдийг тодорхойлдог.

Бүгдийг харах

НҮБ-ын ЦТК-ийн тайлангийн системд бүртгэгдсэн арга

НҮБ-ын PRAIS туршлагын тогтолцоо нь ГТМ шилдэг туршлагууд бөгөөд өмнө нь НҮБ-ын ЦТК-ийн тайлан бэлтгэхэд НҮБ-ын PRAIS тогтолцоонд бүртгэгдсэн мэдээллүүдийг хамарна.

Бүгдийг харах
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

Бүгдийг харах

Газрын доройтол / Хамгаалал

Газрын менежмент, газрын доройтол болон хамгааллын зураглал мөн тэдгээрийн хөдөлгөгч хүч, төлөв байдал, нөлөөлөл.

Бүгдийг харах

CCA Moдуль

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасах зохицох хэрэгсэл нь аливаа ГТМ Технологи уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюулд (байгалийн гамшиг) хир тэсвэртэйг үнэлэхэд чиглэсэн.

Бүгдийг харах

Түлхүүр тоонууд