ГТМ Технологиуд

ГТМ-ийн технологи нь газрын доройтлоос сэргийлэх болон бүтээмжийг дээшлүүлэх ба/болон бусад экосистемийн үйлчилгээг сайжруулдаг газрын менежментийн туршлага юм.

Үзэх Нэмэх

ГТМ арга барил

ГТМ-ийн Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгддэг арга зам бөгөөд оролцогч талуудын оролцоо тэдгээрийн үүргүүдийг тодорхойлдог.

Үзэх Нэмэх

НҮБ-ын ЦТК-ийн тайлангийн системд бүртгэгдсэн арга

Archived PRAIS SLM best practices, as previously shared through the UNCCD PRAIS system in the UNCCD reporting process.

Үзэх
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

Үзэх Нэмэх

Хүйс

Tool for assessing gender-responsiveness of SLM Technologies and Approaches.

Үзэх

Economics

Analysing the Costs and Benefits of Sustainable Land Management Technologies.

Үзэх

Sand and Dust Storm

Sand and Dust Storm (SDS) relevant SLM Technologies

Үзэх

Drought

Drought relevant SLM Technologies

Үзэх

LDN

Tools and methods for monitoring, validating and implementing land degradation neutrality

Үзэх