ГТМ туршлгын WOCAT баримтжуулалтын тухайд

WOCAT-ад тавтай морилно уу!

WOCAT нь газрын тогтвортой менежмент (ГТМ)-ийн туршлагыг баримтжуулах, үнэлэх, хэрэглэгч төвтэй, нээлттэй, дэлхийн хэмжээнд хэрэглэгдэхүйц стандарт арга, хэрэгслийг хөгжүүлсэн. WOCAT-ын хэмжээнд ГТМ гэдгийг хөрс, ус, ургамал, амьтан зэрэг газрын нөөцийг зохистой, тогтвортой ашиглах гэж тодорхойлсон болно. WOCAT нь газрын доройтлоос сэргийлэх, газрын доройтлыг бууруулах, доройтсон газрыг сэргээх газрын менежментийн технологи болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга барил талаархи санал санаачлагад төвлөрөн ажилладаг. Туршлага нь улалмжлалт уу, төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр бий болсон уу, газар ашиглагчийн өөрийн санаачлага уу гэдгээс үл хамааран бүгдийг харгалзан үздэг. WOCAT асуулга ашиглан баримтжуулсан бүх мэдээлэл Дэлхийн ГТМ Мэдээллийн санд нээлттэй тавигдах бөгөөд ГТМ мэдлэгийг түгээх, цаашид шийдвэр гаргах, ГТМ туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх аливаа үйл хэрэгт ашиглагдах боломжтой.

Баримтжуулах үйл явц ба WOCAT мэдээллийг хянах

Та ГТМ Технологи эсвэл ГТМ арга барилыг баримтжуулах гэж байна уу эсвэл аль алиныг бүртгэх үү? Эдгээр хоорондын ялгаа юу вэ?

ГТМ Технологи нь газрын доройтлыг хянах ба/буюу газрын бүтээмжийг сайжруулах бодит арга туршлагыг тодорхойлно. Технологи нь нэг ба хэд хэдэн арга хэмжээ, жишээ нь агрономийн, ургамлын, бүтцийн, менежментийн зэргээс бүрдэнэ.

Жишээ: https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_3359/

ГТМ Арга барилнь нэг эсвэл хэд хэдэн Технологийг хэрэгжүүлсэн арга зам болон ашигласан хөрөнгийг тодорхойлно. Энд техник болон материаллаг дэмжлэг, оролцоо, олон янз оролцогч талуудыг үүрэг зэргийг тусгана. Арга барил нь ямар нэг төсөл/хөтөлбөр эсвэл газар ашиглагч нарын өөрсдийн санаачилсан арга хэмжээ байж болно.

Жишээ: https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_3173/

Хоёр асуулга нийлээд ГТМ туршлагын талаархи бүрэн ойлголтыг өгнө. Та эхлээд ГТМ Технологийн асуулгыг бөглөсний дараа ГТМ арга барилын асуулга руу шилжих нь илүү тохиромжтой. Арга барил нь заавал нэг ба түүнээс дээш Технологитой холбоотой байх шаардлагатай. Нэмэлт сэдэвчилсэн модуль нь тодорхой сэдвийн хүрээнд (тухайлбал, Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох, Карбон үр ашиг/Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, Сав газар ба Урсац, Газрын доройтлын зураглал ба Хамгаалал) хийсэн ажлын талаархи мэдээллийг хамрана. Үзэх qcat.wocat.net

WOCAT мэдээллийг хэрхэн баримтжуулах ба хянах вэ

  1. Асуулгын цаасан хувилбартай сайтар танилцана (https://www.wocat.net/en/global-slm-database/slm-practices-technologies-and-approachesтатаж авч болно). Асуулт болгоныг уншиж дор байх заавартай сайтар танилцана уу. Асуух зүйл байвал WOCAT-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газартай холбогдоно уу.
  2. Өөрийн мэдлэг болон одоо байгаа мэдээлэлд тулгуурлан асуулгыг бөглөж эхлэнэ үү. Цэвэр, гаргацтай бичнэ үү.
  3. ГТМ Технологи/Арга барилын талаар маш сайн мэдлэгтэй газар ашиглагч болон гол мэдээлэл агуулагч хүнийг тодорхойлно (өөр мэргэжлийн, олон янз туршлагатай бүлэг хүн байвал илүү тохиромжтой).
  4. Хээрийн судалгаагаар мэдээлэл цуглуулна уу. Газар ашиглагч(чид) эсвэл гол мэдээлэгч хүнээс ярилцлага авах замаар мэдээллээ цуглуулна. Хэмжилт хийж, фото зураг авч, техник зураглал заавал үйлдэнэ.
  5. Цуглуулсан мэдээллээ Дэлхийн ГТМ Мэдээллийн санд оруулна уу. qcat.wocat.net хаягаар нэвтэрч шинэ ГТМ Технологи/Арга барилын мэдээлэл оруулах маягтыг нээнэ үү. Цуглуулсан мэдээллийг хэсэг тус бүрт харгалзуулан оруулж, холбогдох зурган болон бусад тоон файлыг нэмнэ үү.
  6. Дэлхийн ГТМ Мэдээллийн сан өөрийн мэдээллийг хэрхэн оруулах, засварлах болон хяналт руу явуулах бүх үе шатны зааварчилгаа өгөгдсөн тул тэдгээрийн бүрэн байдал, тодорхой байдал, уншигдахуйц байдлыг хангана. Та тусламж авах бол хянан тохиолдуулагч (WOCAT-д бүртгэлтэй) урих боломжтой.

Тайлбар 1: Технологи, Арга барил тус бүрт тусгайд нь асуулга бөглөнө.

Тайлбар 2: орчуулга хийх үед анхдагч хэл дээрх мэдээлэл текст өгөгдлийн цонхонд нэг удаа хуулагдан гарах бөгөөд танд орчуулахад дөхөм болно. Үүнээс хойш тектэнд гарах бүх өөрчлөлтийг бүх хэл рүү орчуулах шаардлагатай. Өөр хоорондоо холбоотой тэмдэглэгээнүүд орчуулганд адил байх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тэдгээр нь бүх хэл дээр өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдэнэ.


Хянах үүрэг

Мэдээ цуглуулагч

Мэдээ цуглуулагч нь мэдээг оруулах үүрэгтэй ба түүнийг шинээр үүсгэхэд туслах зорилгоор (WOCAT ашиглагч) редакторуудыг урьж болно. Нэг технологийн мэдээг бүрэн оруулсан бол мэдээ цуглуулагч уг баримтыг хяналт руу шилжүүлнэ.

Редактор

Хянан тохиолдуулагч нь ГТМ Технологи / Арга барилзасах боломжтой, гэхдээ тэдгээрийг илгээх эсвэл бусад хянан тохиолдуулагчдыг урих боломжгүй.

Хянагч

Хянагч ГТМ Технологи / Арга барил зөвшөөрөх эсвэл цуцлах мөн засварлаж болно.

Нийтлэгч

Нийтлэгч ГТМ Технологи / Арга барилзөвшөөрөх эсвэл цуцлах мөн засварлаж болно.

WOCAT нарийн бичгийн дарга нарын газар

WOCAT-ын нарийн бичгийн дарга нарын газар ГТМ Технологи / Арга барилхянах болон хэвлэх эрхтэй. Мөн нийтлэгч болон хянагчдыг томилж болно.

WOCAT-ыг сайжруулахад бидэнд туслана уу

Дэлхийн ГТМ мэдээллийн санд сайн чанарын мэдээлэл оруулж дэмжлэг үзүүлсэнд баярлалаа! WOCAT нь уян хатан, хэрэглэгч төвтэй хэрэгслүүдийг санал болгодог. Одоо байгаа асуулгыг илүү сайжруулахад бидэнд тусалж, ГТМ-тэй холбоотой шинэ сэдвээр асуулга боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ үү. Өөрийн хувь нэмэр болон саналыг дараах хаягаар ирүүлнэ үү: wocat@cde.unibe.ch