ГТМ мэдээлэл оруулах

ГТМ Технологи

ГТМ-ийн технологи нь газрын доройтлоос сэргийлэх болон бүтээмжийг дээшлүүлэх ба/болон бусад экосистемийн үйлчилгээг сайжруулдаг газрын менежментийн туршлага юм.

Нэмэх

ГТМ Арга барил

ГТМ-ийн Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгддэг арга зам бөгөөд оролцогч талуудын оролцоо тэдгээрийн үүргүүдийг тодорхойлдог.

Нэмэх

Сав газар ба урсац

Газрын менежментийн зураглал, сав газрын урсац, ургалыг үнэлэх.

Нэмэх

Газрын доройтол / Хамгаалал

Газрын менежмент, газрын доройтол болон хамгааллын зураглал мөн тэдгээрийн хөдөлгөгч хүч, төлөв байдал, нөлөөлөл.

Нэмэх

CCA Moдуль

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасах зохицох хэрэгсэл нь аливаа ГТМ Технологи уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюулд (байгалийн гамшиг) хир тэсвэртэйг үнэлэхэд чиглэсэн.

Нэмэх