ກ່ຽວກັບເອກະສານ WOCAT ການເຝືກ ການຈັດການ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແບບຍືນຍົງ

ຍິນດີຕອນຮັບສູ່ WOCAT!

WOCAT provides standardized, user-driven, open-access, globally-used tools and methods for the documentation and assessment of sustainable land management (SLM) practices. SLM in the context of WOCAT is defined as the sustainable use of land resources – including soils, water, vegetation, and animals. WOCAT focuses on efforts to prevent and reduce land degradation and restore degraded land through improved land management technologies and approaches to implement these. All practices may be considered, whether they are indigenous, newly introduced through projects, or recent innovations by land users. All information documented through WOCAT questionnaires is made available in the Global SLM Database and can be used to disseminate SLM knowledge and improve decision-making for further implementation and spreading of SLM practices.

ຂະບວນການ ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ທົບທວນຂໍ້ມູນຂອງ WOCAT

ທ່ານກຳລັງຈະ ເຮັດເອກະສານ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຫລື ວິທີກນ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົ - ຫລື ທັງສອງຢ່າງບໍ? ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ສອງຢ່າງນັ້ນ ແມ່ນຫຍັງ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທາງດ້ານກາຍະພາບ ຢູ່ພື້ນທີ່ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ / ຫຼື ເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນຜະລິດ. ເຕັກໂນໂລຢີ ປະກອບດ້ວຍໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍມາດຕະການເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ, ພືດພັນ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.

ຕົວຢ່າງ: https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_3359/

ວິທີທາງວິທີທາງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖິງ ວິທີການ ທີ່ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ຊຶ່ງປະກອບມີ ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນ, ການລວບລວມ ເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນ ມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ອື່ນໆ. ວິທີທາງ ສາມາດ ມາຈາກໂຄງການ / ແຜນງານ ຫຼື ເປັນກິດຈະກໍາ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນເອງ.

ຕົວຢ່າງ: https://qcat.wocat.net/en/wocat/approaches/view/approaches_3173/

ໃສ່ຮູບພາບເຕັມ ຂອງແບບສອບຖາມການເຝືກທັງສອງ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, ທຳອິດທ່ານເຕີ່ມໃສ່ແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຕິດຕາມດ້ວຍແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບ ແນວທາງ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ແນວທາງຄວນເຊື່ອມໂຍງກັບ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໆເຕັກໂນໂລຍີ. ໂມດູນເສີມທີ່ເປັນ ທາງເລືອກທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງເລິກ ເຊິ່ງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສະເພາະ (ເຊັ່ນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປະໂຫຍດຂອງກາກບອນ / ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ການໄຫຼວຽນ, ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການອະນຸລັກທີ່ດິນ). ເບີ່ງທີ່ qcat.wocat.net

ວິທີການປະກອບເອກະສານ ແລະ ທົບທວນຂໍ້ມູນ WOCAT ເຮັດແນວໃດ

  1. ທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບ ແບບສອບຖາມດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ (ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ https://www.wocat.net/en/global-slm-database/slm-practices-technologies-and-approaches). ອ່ານຜ່ານ ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານລຸ່ມ. ຕິດຕໍ່ກອງເລຂາ WOCAT ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ.
  2. ເລີ່ມຕົ້ນຕື່ມແບບສອບຖາມ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຂຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ອ່ານງ່າຍ.
  3. ກຳນົດຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ບຸກຄົນສະໜອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ / ວິທີການ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ທີມຊ່ຽວຊານ ທີ່ມີພື້ນຖານ ແລະ ປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ).
  4. ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນພາກສະ ໜາມ. ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຜ່ານການ ສຳພາດກັບຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (ຫຼາຍໆຄົນ) ແລະ ບຸກຄົນສະໜອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ. ໃຊ້ເວລາວັດແທກ ແລະ ຮູບຖ່າຍ, ແລະ ແຕ້ມຮູບທາງເຕັກນິກ.
  5. ໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລວບລວມໃນຖານຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໃນທົ່ວໂລກ. ເຂົ້າໄປທີ່qcat.wocat.netແລະ ສ້າງແບບຟອມ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໃໝ່/ ປ້ອນຂໍ້ມູນແນວທາງ ເຂົ້າໃໝ່. ພິມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຕາມແຕ່ລະພາກ, ແລະ ອັບໂຫລດຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານດີຈິຕອນອື່ນໆ.
  6. ຖານຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໃນທົ່ວໂລກ ຈະເປັນຄູ່ມືໃຫ້ທ່ານ ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອທົບທວນຄືນ, ຮັບປະກັນວ່າມັນຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້. ທ່ານສາມາດເຊື້ອເຊີນຜູ້ແກ້ໄຂ (ຜູ້ໃຊ້ WOCAT ທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວ) ມາຊ່ວຍທ່ານ.

ໝາຍເຫດ 1: ຕື່ມໃສ່ແບບສອບຖາມແຍກຕ່າງຫາກ ສຳລັບແຕ່ລະເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ແຕ່ລະວິທີການ.

Note 2: When creating translations, the content of the original language will be copied once into the text fields, allowing you to translate the content. From there on, text changes have to be done in all language versions. The checkboxes are linked across all translations, meaning they always change in all language versions.


ທົບທວນຄືນບົດບາດຕ່າງໆ

ການລວບລວມ

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ມີໜ້າທີ່ ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊຶ້ອເຊີນ ເອົາຜູ້ກວດແກ້ (ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໝັກລົງທະບຽນ ໃນ WOCAT) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງເປັນເອກກະສານ. ເມື່ອສໍາເລັດ ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ສາມາດ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ທົບທວນເນື້ອໃນ ເອກກະສານ ໄດ້ເລີຍ.

ບັນ​ນາ​ທິ​ການ

ຜູ້ແກ້ໄຂ ສາມາດແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີ / ວິທີທາງ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສົ່ງມັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ຫລື ເຊີນຜູ້ແກ້ໄຂຄົນອື່ນ.

ການທົບທວນຄືນ

ຜູ້ທົບມວນຄຶນ ສາມາດອະນຸມັດ ຫຼື ປະຕິເສດເຕັກໂນໂລຢີ / ວິທີທາງ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດດັດແກ້ມັນໄດ້.

ສໍານັກພິມ

ຜູ້ຈັດພິມ ສາມາດອະນຸມັດ ຫລື ປະຕິເສດ ເຕັກໂນໂລຢີ / ວິທີທາງ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງແລະ ສາມາດດັດແກ້ມັນໄດ້.

ເລຂາທິການWOCAT

ກອງເລຂາ WOCAT ສາມາດທົບທວນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານເຕັກໂນໂລຢີ / ວິທີທາງ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ກອງເລຂາຍັງສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ທົບທວນ ແລະ ຜູ້ເຜີຍແຜ່.

ຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃນການປັບປຸງ WOCAT

Thank you for contributing to the Global SLM Database with good quality data on SLM! WOCAT provides flexible and user-driven tools. Help us to improve the existing questionnaires and contribute to the development of new questionnaire modules on specific topics related to SLM. Send your inputs or feedback to: wocat@cde.unibe.ch