เทคโนโลยี SLM

เทคโนโลยี SLM เป็นการปฏิบัติภาคสนามที่ควบคุมการเสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มผลผลิต และ/หรือการบริการระบบนิเวศอื่น ๆ

ดูทั้งหมด

แนวทาง SLM

แนวทาง SLM หมายถึงวิธีการที่นำเอาเทคโนโลยีสำหรับ SLM หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างไปปฏิบัติใช้ รวมถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นต้น

ดูทั้งหมด

การปฏิบัติของ UNCCD PRAIS

การปฏิบัติ UNCCD PRAIS เป็นการปฏิบัติที่ดีใน SLM ซึ่งแต่ก่อนถูกเผยแพร่ในระบบ UNCCD PRAIS ในระบบของ UNCCD

ดูทั้งหมด
Click to Visit the CBP Tools Page

Carbon Benefits Project (CBP)

Tools for assessing the carbon benefits and greenhouse gas emissions of an SLM Technology.

ดูทั้งหมด

การเสื่อมโทรมของที่ดินและการดูแลรักษา

แผนที่การจัดการที่ดิน ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม รวมทั้ง ผู้ขับเคลื่อน บริเวณ และผลกระทบ

ดูทั้งหมด

โมดูล CCA

เครื่องมือการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประเมินว่า เทคโนโลยี SLM ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือไม่

ดูทั้งหมด

ตัวเลขหลัก