អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL ACUIFERO FREATICO: POZOS MANGAS Y POZOS BALDES [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 49%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL ACUIFERO FREATICO: POZOS MANGAS Y POZOS BALDES

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

  • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

  • ការកាត់បន្ថយ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Los pozos balde y pozos manga permiten realizar el aprovechamiento del acuífero freático para consumo animal, riego y consumo humano. En la región centro oeste se encuentran en los puestos y caseríos de zonas rurales no irrigadas, donde la disponibilidad de agua superficial es prácticamente nula. Los pozos balde y manga son parte fundamental del paisaje del desierto y constituyen un elemento clave en la permanencia y el desarrollo de la vida en esas zonas, permitiendo el establecimiento de población en zonas alejadas de los cursos de agua.
Dependiendo del dispositivo con el cual se extraiga el agua del pozo se los denomina pozos balde o manga. El primero hace referencia a la introducción en el pozo de un balde asegurado a una soga, una vez colectada el agua es elevado a través de una roldana y posteriormente depositado en piletas, bebederos, etc. El pozo manga se diferencia del anterior en la utilización de una manga de goma –trozo de cámara de tractor que anteriormente era realizada en cuero- para elevar el agua desde la napa a unos 9 -12 m de profundidad. El agua obtenida es depositada luego en calicantos, bebederos, piletas o ramblones. La extracción del agua puede realizarse manualmente, con fuerza animal o a través de molinos de viento. La cantidad de agua extraída va a depender del caudal del acuífero freático, en promedio puede llegar a 300 mangas por día de modo manual.

ទីតាំង

REGION CENTRO OESTE. Provincia de Mendoza

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de médanos bajos y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan|
Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura medias altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico durante 9 meses|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

MEDIO
Producción agropecuaria.

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

déficit hídrico
sequías estacionales

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Déficit hídrico estacional. Bajo contenido de humedad en el suelo. Insuficiente calidad del agua superficial para uso humano y animal

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Mejorar el acceso al recurso hídrico subterráneo para uso animal, riego y en menor medida para el consumo humano.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

La construcción de pozos balde y manga para explotar el acuífero freático es adaptable a otras zonas áridas donde la disponibilidad de agua superficial sea muy limitada. Se debe tener en cuenta que su implementación se encuentra en relación a la profundidad de la napa freática, dado que si esta es muy profunda sería muy costoso realizar la práctica, y si por el contrario, la napa se encuentra muy cercana a la superficie, se corre el riesgo de contaminación por el contacto con los animales.
Previo a la construcción del pozo, es necesario contar con estudios acerca de las condiciones de acuífero freático, principalmente de la calidad físico-química y microbiológica del agua, evaluando su aptitud de acuerdo a los parámetros establecidos a nivel mundial y nacional para consumo humano, consumo animal y riego.
Los materiales y tecnologías utilizados en los pozos son diversos, pueden ser propios del lugar o adoptados, y se encuentran generalmente combinados. En el caso de terrenos poco desmoronables, existen excavaciones sin ningún tipo de material que los contenga. Los pozos predominantes son de sección cuadrangular, empalizados con madera de algarrobo, con paredes de aproximadamente 0.80-1m de lado. Los pozos de sección circular se encuentran revestidos con ladrillos, o en otros casos con caños de cemento de 1 m aprox. de diámetro.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Elena ABRAHAM - Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) |mcorso@ambiente.gob.ar

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

(“El Jagüel” en Reserva Provincial Telteca en Lavalle Mendoza

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ម៉ូឌុល