អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ZONAS ÁRIDAS [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • កែសម្រួល
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 54%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ZONAS ÁRIDAS

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

La práctica consiste en experiencias piloto de forestación y reforestación de zonas áridas en ambientes de
la provincia fitogeográfica del Monte. Se trabaja con especies nativas del género Prosopis (P.flexuosa y P.
chilensis), utilizando germoplasma de procedencias seleccionadas en ensayos progenieprocedencia.
A través de la utilización de genotipos apropiados de P. chilensis y P. flexuosa para cada zona y el
reaseguro de una variabilidad genética mínima indispensable, que permita enfrentar las restricciones
climáticas comunes en estas áreas (sequías prolongadas, heladas, etc.), combinadas con técnicas
eficientes de suministro y aprovechamiento de dotaciones mínimas de riego, basadas en el conocimiento
profundo de la fisiología y ecofisiología de estas especies, se pretende aumentar las probabilidades de
éxito en la reforestación|

ទីតាំង

REGION CENTRO OESTE. Provincia fitogeográfica del Monte - Provincia de Mendoza

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Clima: Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura
medias altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico
durante 9 meses.|
Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de
médanos bajos y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

medio
produccion agropecuaria

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo
para sistema de producción alternativos|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

pérdida de cobertura vegetal
erosión eólica

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធា្លក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Pérdida de cobertura vegetal causada por sobre pastoreo, extracción de leña para combustible y manejo no
sostenible del monte|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Aumentar la cobertura vegetal del suelo, estableciendo especies boscosas y especies vegetales
asociadas.
Aumentar la disponibilidad de alimento para el ganado, mejorando las condiciones para la producción.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Realizar ensayos de forestación y reforestación en un área total de 80 ha (aprox.) en distintas
provincias del Monte, en áreas caracterizadas por la degradación de las tierras a causa de la tala, el
desmonte, el sobrepastoreo, etc.|

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Se trabaja en zonas con distintos regimenes pluviométricos y diferentes profundidades de napa freática,
forestando o reforestando con plantines producidos en viveros de IADIZA. Las densidades de plantación
varían desde las 100 a las 400 plantas/ha. Se realizan ensayos regados con agua extraída de la capa
freática mediante energía solar. Esta es distribuida hasta las plantas mediante diferentes sistemas de riego:
goteo, chorro intermitente y carros regadores con mangueras tradicionales. Los volúmenes de agua que se
agregan varían entre 5 y 10 lts de agua por planta, con frecuencias de riego que van desde los 15 a los 30
días.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|mcorso@ambiente.gob.ar.|Ing. Mariano CONY-IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas)-CCT Mendoza|mcony@lab.cricyt.edu.ar

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់:

No Data

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

no se cuenta con evaluacion de impacto

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

La producción de nuevos bosques de prosopis, trae aparejado un aumentando en la diversidad biológica,
ya que genera condiciones para el desarrollo de otros estratos vegetales y especies de fauna asociados
La generación de bosques de prosopis interviene en el Ciclo de carbono, ya que ayuda en el tiempo a
captar carbono de la atmósfera.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

En toda la región centro oeste del país y la región del chaco

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់តំបន់

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស


ម៉ូឌុល