អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

PRODUCCIÓN DE BIOGAS Y COMPOST [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 43%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

PRODUCCIÓN DE BIOGAS Y COMPOST

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

La producción de biogás y compost se la considera una práctica altamente efectiva, a través de una
optimización del uso de los recursos disponibles y una baja inversión, se logra satisfacer las necesidades
de la población y contribuir a mejorar su calidad de vida.
Esta práctica impacta de modo positivo en la situación socioeconómica de la población, ya que se reducen
los costos que implican el acceso al gas, y por otro lado las mejoras en la calidad de la tierra pueden
permitir el autoabastecimiento a través de la explotación de huertas familiares.
Fertilización, compostaje, manejo de nutrientes: abonos orgánicos, compost, abonos verdes, fertilizantes
minerales, acondicionadores del suelo son destinadas a mejorar la fertilidad del suelo, y al mismo tiempo
mejorar la estructura del suelo (contra compactación y formación de costras) y mejorar la infiltración y
percolación del agua|

ទីតាំង

REGION CENTRO OESTE. Provincia de Mendoza

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de
médanos bajos y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan|
Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura
medias altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico
durante 9 meses|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

medio
produccion agropecuaria

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo
para sistema de producción alternativos|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Mitigation

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

La pérdida de estructura del suelo, compactación y formación de costras que limita la
Capacidad de explotación de nutrientes

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

La tecnología del biogás es utilizada para la producción de gas a través de la fermentación de la materia
orgánica (residuos domésticos, guano de animales de corral) por medio de un cultivo de bacterias.
Además de permitir el abastecimiento de gas, soluciona el problema de tratamiento de residuos orgánicos y
brinda beneficios adicionales como producción de compost, fertilizante orgánico de alta calidad que sirve
para enriquecer los suelos, y por lo tanto mejorar la producción en huertas y frutales.
La construcción de una pequeña planta permite la obtención de gas metano y compost para el
abastecimiento de una familia. Tomando como modelo un planta de 4m3, con 1m3 de domo (área donde se
almacena el gas) y 3m3 de digestor (área donde se realiza la descomposición de la materia orgánica y se
produce el compost), se estima una producción de 1 m3 de gas/día, lo que puede abastecer a una familia de
4 personas para cocinar 2 comidas al día.
Por otro lado, el compost producido puede ser utilizado para la producción huertas familiares (entre 50-100
m2), ya que mejora la fertilidad del suelo y aumenta la productividad. Aumentando el contenido del humus
del suelo, el cual mejora la estructura y la textura del terreno, facilita la aireación y la capacidad de
retención e infiltración del agua
Se calcula que con 25/30 kg de guano, la producción de compost es de aproximadamente de 17 a 24 kg
diarios (entre el 75% y 85% de la alimentación de la planta). Según datos provistos por el ProHuerta del
INTA|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|mcorso@ambiente.gob.ar|Lic. Agustina Barros (Dpto. de Áreas Protegidas-Dirección de Recursos Naturales, Gob. de Mendoza|abarros@mendoza.gov.ar

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

no se cuenta con evaluacion de impacto

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

dentro del país a pequeña escala en grupos comunitarios, escuelas, cooperativas. existen tambien emprendimientos mas grandes con fines comerciales, generalmente ubicados en region central.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ម៉ូឌុល