អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Fijación de medanos y dunas [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 49%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Fijación de medanos y dunas

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

La técnica, el corrugado de suelos, se basa en estabilizar las arenas móviles con surcadores profundos que tapan la arena con piedras y vegetación que cubrió la arena. El corrugado de suelos se realiza en forma perpendicular a los vientos predominantes del oeste. Cuando los surcos se llenan de arena, al año siguiente, se siembran con especies fijadoras como Leymus racemosus subespecie sabulosus y Elymus
arenarius.
En dunas de gran altura se utilizan estacas de árboles como olivo de bohemia, tamarisco, alamos.
Se aplica en areas afectadas por erosión eólica activa como médanos y dunas de la región patagonica. Se generan barreras protectoras de caminos, poblaciones, etc.

ទីតាំង

REGION PATAGONICA - Provincia de Río Negro

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Aridisoles y Entisoles
Gran Paisaje Mesetas Basálticas: Se trata de altas mesetas (de 1000 a 1400 m. s.n.m.), constituidas por
diferentes coladas de basaltos olivínicos terciarios y cuaternarios, con relieve plano a suavemente
onduladas Gran Paisaje Sierras y Colinas: paisaje de serranías con altimetría entre 1200 y 1500 m. s.n.m.),
algunas formadas por rocas volcánico Gran Paisaje Depresiones y Planicies Bajas: Está formado por
extensas llanuras onduladas y lomas bajas, comprendidas entre 800 y 1200 m s.n.m.|
Árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y ventosos. Temperatura de 10,5 ºC y la precipitación media
anual es de 159 mm, concentrada en la estación fría, y con una importante variabilidad entre años: en el
año más lluvioso (1984) cayeron 407 mm y en el más seco (1989) 29 mm (período 1942-1991; Bustos 1993).
La temperatura media del mes más frío es de -0,8 C y se ha registrado como mínima absoluta -30 C. La
temperatura media del mes más cálido es de 26 C.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Producción agropecuaria.
BAJO /MEDIO

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Erosión eólica e hídrica. Desplazamiento de las dunas.

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Pérdida de cobertura del suelo. Erosión eólica.

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Estabilización de dunas de arena.
Fijación de las superficies transportados por el viento.
Reducción del material de ser soplado y / o para detener el desplazamiento de las dunas.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Implantación de vegetación que inmovilice las masas arenosas costeras o interiores.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Se utilizan tractores de doble tracción, surcadores de gran tamaño, semilla de Leymus y Elimus, estacas de olivo de bohemia, tamariscos, álamos y sauces.
La práctica es aplicable a médanos y dunas de la región patagónica. En otras regiones del país debería usarse otras especies fijadoras.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mcorso@ambiente.gob.ar.
|Ing. Agr. Jorge Salomone |E.E.A. Chubut. - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស


ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស


ម៉ូឌុល