អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Uso de cobertizos para pariciones. [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 40%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Uso de cobertizos para pariciones.

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Proyecto de Investigación Adaptativa financiado por el PROINDER. Este sistema de parición controlada disminuye la mortandad de corderos debida a problemas en el momento del parto, las inclemencias climáticas y/o la predación.
Su empleo permite la aplicación de normas de manejo que mejoren la nutrición, la aplicación de un correcto programa sanitario y, especialmente, un cambio de manejo en la etapa que comienza en el preparto y termina en el destete. Se realiza diariamente el encierre nocturno de las ovejas preñadas, próximas a parir,
seleccionadas por revisación de ubres, las que permanecen en el corral hasta la mañana siguiente. De esta forma se puede ejercer un mayor control sobre el parto y las crías. A las ovejas paridas se las retiene en el cobertizo durante 24 a 72 horas, tiempo destinado a disminuir la pérdida de corderos por facilitar el inicio
de la lactancia, la ingestión del calostro, el fortalecimiento del vínculo materno, la protección ante condiciones ambientales rigurosas y la reducción de las posibilidades de predación. Próximo al cobertizo se incorpora un área de pastoreo de superficie reducida. Se inicia su uso 3 o 4 días a partir del primer parto.
Durante este tiempo que las madres permanecen en el cobertizo con las crías es conveniente suministrarles 1,2kg de heno de alfalfa o de mallín por animal/día.

ទីតាំង

REGION PATAGONICA - Provincia de Río Negro

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Gran Paisaje Mesetas Basálticas: Se trata de altas mesetas (de 1000 a 1400 m. s.n.m.), constituidas por diferentes coladas de basaltos olivínicos terciarios y cuaternarios, con relieve plano a suavemente onduladas Gran Paisaje Sierras y Colinas: paisaje de serranías con altimetría entre 1200 y 1500 m. s.n.m.),algunas formadas por rocas volcánico Gran Paisaje Depresiones y Planicies Bajas: Está formado por extensas llanuras onduladas y lomas bajas, comprendidas entre 800 y 1200 m s.n.m.|
Aridisoles y Entisoles
Árido,con inviernos fríos y veranos secos y ventosos. La temp.media anual es de 10,5 ºC,la precip.media anual es de 159 mm, concentrada en la estación fría,con variabilidad, en 1984 muy lluvioso(407mm),seco en 1989(29mm). La temp.media más baja es -0,8°C,con una mínima absoluta -30°C.La temp.media del mes más cálido es de 26°C.Según la clasificación de Thornthwaite estaría comprendida en la región árido mesotermal, con poco o ningún excedente de agua y baja concentración térmica de verano.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Producción agropecuaria
BAJO /MEDIO

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Alta mortandad en el momento del parto por las inclemencias climáticas y/o la predación.

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Disminución de mortandad de corderos por la generación de un sistema que permite una parición controlada

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Se construye un cobertizo de paredes de piedra, adobe u otro material adecuado, con un techo de chapas de cartón, nylon y/o tela media sombra, cuya superficie será de 0,3 a 0,5 m2 por oveja en parición. Al lado se debe construir un corral que permita que durante la noche permanezcan allí los animales que aun no han parido.
La construcción de la estructura y el techo de un cobertizo de 70-80 m2 puede demandar unos 9 jornales. A este tiempo hay que sumarle el que insume la construcción de las paredes. El tiempo de uso cotidiano no debiera superar las 2 o 3 horas por día de una persona. Aprender su uso requiere de una charla inicial y dos o tres visitas de un técnico durante el primer ciclo. También es muy útil una visita del nuevo usuario a un productor ya iniciado.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

|

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

ទេ

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ម៉ូឌុល