អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Sloping Agricultural Land Technology (SALT) [ប្រទេសហ្វីលីពីន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Philippines

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Sloping Agricultural Land Technology (SALT)

ប្រទេស:

ប្រទេសហ្វីលីពីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Philippines

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • ការគៀងគរធនធាន​ និងមូនិធិ
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Sloping Agricultural Land Technology (SALT) was developed by the Mindanao Baptist Rural Development Center and is being adapted by MRDP2-NRM in many of its agro-forestry sub-projects in the SLM sector. SALT is a technology package of soil conservation and food production that integrates several soil conservation measures. Basically, the SALT method involves planting field crops and perennial crops in bands 3-5 m wide between double rows of nitrogen-fixing shrubs and trees planted along contour. These minimize soil erosion and maintain the fertility of the soil. SALT helps considerably in the establishment of a stable ecosystem. The double hedgerows of leguminous shrubs or trees prevent soil erosion. Their branches are cut every 30-45 days and incorporated back into the soil to improve its fertility. The crop provides permanent vegetative cover which aids the conservation of soil and water. The legumes and perennial crops maintain soil and air temperature at levels favorable for the better growth of different agricultural crops.  |

ទីតាំង

Mindanao Baptist Rural Life Center, Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, Mindanao|

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

19.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

1000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Major soil type is Alfisols which is characterized by soils with clay accumulations at sub-surface horizon and medium to high base supply; usually moist  for 90 consecutive days during a period when  temperature is suitable for plant growth.
Generally, the slope in the project site ranges from 18 to 50 percent. About 30%  of the entire 19 hectares is gently rolling and about 70% is more than 30% slope. The surrounding farmlands of the project site are relatively flat being cultivated to paddy rice.
The climate in the project site is characterized by rainfall more or less evenly distributed throughout the year (Type IV under Coronas Classification).

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Majority of farm lots are titled.
Monthly income of the residents in the area ranges from PhP 5,000 to PhP 10,000.  Maximum income of the majority of households is usually obtained during the peak harvest of fruits that include durian, marang, rambutan. Other major sources of income are rice, rubber,  and livestock.
Agriculture is the main source of income.

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Aside from its soil and water conservation effect and of ensuring sustainable source of food to smallholder farmers, SALT is also seen to be an effective paradigm shift from the traditional destructive farming practices (e.g., “kaingin” system or swidden cultivation) of upland farmers and forest migrants to more sustainable farming systems in the uplands. “Kaingin system is observed to be one of the major factors influencing soil erosion in the uplands and siltation of lowland areas in most of the project sites of MRDP2-NRM and GEF sites. If this SALT technology will be widely adapted by majority of upland farmers – particularly the beneficiary –communities and people’s organization (PO) partners, this can  drastically reduce siltation in downstream areas and coastal waters. In a short period of time, the technology can improve soil and water quality and the rejuvenation  of our forests (re-greening effects). |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Rampant “ kaingin”  or swidden cultivation in the uplands particularly in forest and forestlands. Along with timber poaching and illegal logging, "kaingin" is one of the major issues that contribute to soil erosion and land degradation in the uplands; |2. Declining upland farm productivity because of top soil removal and soil fertility loss;|3. Massive siltation in downstream and coastal waters as influenced by unsustainable land use|4. Declining forest cover because of timber poaching, “kaingin”, and illegal logging in forests and forestlands

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

1. Excessive run-off during rainy season;
2. Top soil removal and soil fertility loss due to the effects of burning and sub-soiling in the practice of ”kaingin” or swidden cultivation;
3. Soil erosion

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1. To provide smallholder farmers in the uplands a model that would eventually shift their traditional/destructive farming practices into more sustainable systems;|2. To control and minimize excessive runoff, adequately protect soil against erosion and help restore soil structure and fertility;|3. To introduce a replicable sustainable farming system that could address the problems of land degradation in  short time possible;|4. To contribute in the re-greening of the uplands.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1. Awareness and advocacy campaign |2. Capacity building|3. Resources mobilization
1. Techno demo establishment|2. Capacity building, awareness and advocacy campaign|3. Organization of famers field visit in the techno demonstration sites|4. Production of popular knowledge products in local dialects
1. Replication and expansion of the technology in other upland areas|2. Provision of technical assistance and support
1. Cleaning/weeding of project sites|2. Contour establishment using A-frame; staking|3. Land preparation|4. Planting of hedgerow crop and alley crops

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Technically, SALT is a contour farming system. The method involves the planting of field crops in bands 3-5 meter wide between double rows of nitrogen-fixing shrubs and trees planted along the contour. These minimize soil erosion and maintain the fertility of the soils. Field crops include legumes, cereals, and vegetables, while the main perennial crops are cacao, coffee, banana, citrus, other fruit trees and forest trees. SALT helps considerably in the establishment of a stable ecosystem. The double hedgerows of leguminous shrubs or trees prevent soil erosion. Their branches are cut every 30-45 days and incorporated back into the soil to its fertility. The crop provides permanent vegetative cover which aids the conservation of both soil and water. The legumes and perennial crops maintain soil and air temperature at levels favorable for better growth of different agricultural crops. The recommended hedgerows species used in SALT are Flemingia macrophylla, Desmodium rensoni, Gliricidia sepium, Leucaena diversofilia, and Calliandra calothyrsus. |
1. First, contour lines are established by using an  A-Frame, a simple device for laying out contour lines across the slope. It is made of a carpenter level and three wooden or bamboo poles nailed or tied together in the shape of a capital letter A with a base of about 90 cm wide. The carpenter’s level is mounted at the cross bar. The contour lines are spaced 4-5 meters apart.
2. One-meter strips along the contour lines are plowed and harrowed to prepare for planting. Stakes which were driven while using the A-Frame serves as guide during plowing.
3. Along each prepared contour line, two furrows are laid. With a distance of 12 cm between hills, two to three seeds are planted per hill which  serves as hedgerows. Hedgerow species are Flemingia macrophylla (syn.congestal), Desmodium rensonii, Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium, Leucaena diversofilia, and L. leucocephala.
4. The space between rows of nitrogen-fixing trees on which the crops to be planted is called a strip or alley. Cultivation is done on alternate strips (i.e., 2, 4, 6 and so on) to prevent erosion as unplowed strips hold the soil in place.
5. Permanent crops such as coffee, cacao, banana, and others of the same height may be planted when the nitrogen fixing species are sown. Permanent crops are planted every third strip. Tall crops are planted at the bottom of the farm while the short ones are planted at the top.
6. Short and medium-term income producing crops (e.g. pineapple, ginger, taro, peanut) are planted between strips of permanent crops.
7. Every 30 to 45 days, the growing hedgerows are cut to a height of 1.0 to 1.5 m from the ground with the cut leaves and twigs to be piled on the soil around the crops.
8. Crop rotation is practiced by planting cereals such as corn and upland rice, tubers and other crops where legumes were previously planted.
9. Green terraces are built by piling organic materials such as straw, stalks, twigs, branches and leaves at the base of the rows of nitrogen fixing trees.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Mindanao Baptist Rural Life Center (MBLRC) |Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, Philippines

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Southern Baptist Convention|Department of Agriculture Regional Field Units No. 11|Mindanao Baptist Rural Life Center

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់អន្តរជាតិ
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

ទេ

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

No Available Information

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

Technology generators gain ideas to improve the technology thru feedbacks from farmers and technicians during extension works, hands-on trainings and guided tours.

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Ensure food supply and material sources to smallholder farmers because of  diversification of cropping pattern, e.g. vegetables, fruit trees, cereals, fodders for livestock, fiber, fuelwood and light construction materials|
The crop provides permanent vegetative cover which contributes to soil and water conservation and minimizes excessive run-off during heavy downpour. Also, SALT can reduce siltation in downstream areas and coastal waters in a short period of time and helps in the re-greening of our forests.|
SALT minimizes soil erosion and maintains the fertility of the soil. The double hedgerows of leguminous shrubs or trees prevent soil erosion. Branches that are cut every 30-45 days and incorporated back into the soil has improved soil structure and fertility.
When the permanent crops (coffee, cacao, banana, etc.) started producing the annual gross income from SALT further increased to $571.49/ha in 1984 and $622.38/ha in 1985.|
Increase production capacity of farm per unit area because of multi-cropping and optimization of areas for crop production
A hectare of land farmed according to SALT can increase an upland farmer’s income dramatically. Even in the first two years of the study, SALT yielded gross incomes which were much higher than the $49.00/crop/ha of farms using traditional practices (Watson and Loguihon 1980-1990).|

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

The physical evidence, e.g. socio-economic and environmental impacts of SALT encourages farmer who have experience its benefits to adapt the technology.|
“Mirror effect”. Farmers surrounding the SALT project site copy/adapted the technology because of the scenic view of the SALT farm they see at the a distance. SALT farm looks lush green when viewed at a distance.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

1. SALT helps in the improvement of global carbon sinks by the increase of vegetative cover;
2. In a massive scale, SALT mitigates global warming because of its re-greening effects;|
1. SALT contributes to soil and water conservation by making soil nutrients and moisture available for plant growth;
2. In a massive scale, it lessens the impact of soil erosion and flooding as it improves soil structure and enhances soil water holding capacity.
3. More importantly, it improves productivity of uplands areas and thus increasing farm income of upland farmers;
4. It also provides support to upland farmers in terms of awareness and advocacy, capacity building and training on the technology adoption.
The technology helps improve soil structure and fertility and provides permanent vegetative cover which contributes to soil and water conservation and long term biodiversity conservation

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

Compared to traditional corn cultivation, which yields an annual income of $12.00- $80.00/ha, farming using SALT management is almost seven times more profitable (H.R. Watson, 1995)
In another study by Loquihon (1987), the average annual net income of farmers who adopted SALT increased by almost 100%. Before adopting SALT, farmers involved in the study had a net income of $47.75. After adopting SALT, their net income went up to $90.70. |

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

In most uplands and hilly lands of Luzon, Visayas, and Mindanao Islands|

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Strong support from government organizations (GOs) and non-government organizations (NGOs) to transfer the technology – replicable elsewhere with some level of adaptation
Passion of the technology generators to look and generate solutions to effects of "kaingin" or swidden cultivation and to transfer the technology by all possible means and to all possible end users – replicable elsewhere with some level of adaptation;   
Incentives given to techno-users by the technology generators and support organization in the form of planting material subsidies and grants, technology training and study tours, extension and technology promotions, and farm development grants – replicable elsewhere with some level of adaptation

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1.SALT is labor intensive. For farmers, this is a negative factor in technology adaptation particularly among indigenous people (IPs) and smallholder farmers who have limited resources to hire people|

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

1. Diversification of crops or multi-cropping concept in SALT requires considerable amount of capital for seeds, planting materials and labor inputs during the initial stage of farm development.|2. If marginal farmers will not be provided with outside support, they might not adapt the technology because of these constraints.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1. Technical skills in farm management in SALT are crucial considering that it raises multi crops.|2. Farmers require reinforcement to capacitate their knowledge in cultural practices to various agricultural and forestry crops.|3. Regular technical assistance from extensionists/farm technicians is required to assist farmers so that success in technology adaption is ensured.

ម៉ូឌុល