អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Incentive-based policy to promote adoption and investment of smallholders to vegetable-agroforestry (VAF) System [ប្រទេសហ្វីលីពីន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Philippines

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Incentive-based policy to promote adoption and investment of smallholders to vegetable-agroforestry (VAF) System

ប្រទេស:

ប្រទេសហ្វីលីពីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Philippines

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

Agri-business land – banana and pineapple plantations

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

The incentive-based policy program for Sustainable farming System (SFS) in Lantapan is the Local Government’s strategy to encourage farmers to adopt sustainable farming practices not only for private benefit but for the greater public good – under this program, such efforts are to be recognized, supported, rewarded and compensated. Incentive categories include input subsidies for crop production and NRM-based livelihood, extension support, subsidized crop insurance, micro-financing, infrastructure, awards and recognition, and marketing support. It does not only provide incentive support to adopt and invest on sustainable land use to improve farmers’ livelihoods, but also maintain environmental services (ES) and contribute climate change adaptation and mitigation.  |

ទីតាំង

Lantapan, Bukidnon, Philippines|

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

35465.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

51406.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Lantapan has relatively cool and humid with winds blowing northward direction. The hottest time of the year usually takes place during the months of November to April, while the coldest from May to October. Mountains of neighboring towns in the north protect Lantapan from cyclone storms. |
Soil types are classified as Adtuyon and Kidapawan clays, which are mostly well drained.
Lantapan has an average elevation of 600 m, which increases as one proceeds northwest to Mt. Kitanglad Range National Park (MKRNP) to a maximum of 2,938 m. About 70% of the area has slopes greater than 10%.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Majority of the farming communities are living below the average poverty line.
Lantapan has an agricultural-based economy. Up to the early 90s, 90% of the households have been dependent on smallholder farming. However, this changed since two large corporations started banana production in the late 90s. It is estimated that about 60% of the total labor force of Lantapan are now employed in commercial agricultural enterprises. |
Of the total area of 35,465 hectares, 21, 215 hectares are classified as alienable and disposable lands (A&D), while 14, 250 hectares are public lands (forests). A&D are privately-held lands, while public lands have been delineated as forest areas for protection (MKRNP) and production areas (buffer zone). Existing forest use rights include Integrated Social Forestry (ISF) and Community-Based Forest Management (CBFM) certificates. There is also a Certificate of Ancestral Domain Claim(CADC)issued.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

The program, rather than ‘dole out’ system, is a viable approach to agricultural development because it encourages cooperation and investments in sustainable agriculture by smallholders. As such, it builds social capital among farmers, as well as the institutional capacity of the local government to broker between local communities and external potential ES buyers.  |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Dole-out system of providing projects to local communities, with no clear condition between them and the local government. This often results to minimum impacts in the absence of conditions and requirements. |2. Poor monitoring of farmers’ land use systems, whose practices and land use decisions affect the condition of our resource. With the program, the provision of incentives is targeted to farmers who have done positive to protect the natural resources and sustain environmental services (ES.|3. Poor agricultural extension system. The policy improves the system because extentionists are required to communicate with the farming communities to ensure ‘appropriate’ incentives are given to ‘real’ adopters. As such, incentives provided are site-specific and beneficiary-targeted, hence provides more chances of success.  

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

1. Degradation of land resources, where the livelihood of farming communities depends.
2. The presence of multi-national companies has enriched the rural cash economy, but their unintended effects have pushed smallholders in less productive and fragile areas

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Lantapan Ordinance No. 114 aims to provide funds for the implementation of the Sustainable Farming System (SFS) Incentive-Based Program in the municipality, which in turn gives incentives to deserving farmers and farmer organizations for adopting or having adopted sustainable farming practices, resulting in increased productivity, profitability, and sustained environmental services. |Capacitate the Municipal Agriculture Office to implement the SFS incentive-based policy.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1. Provide continuous training program to Agricultural Technologists (ATs).
1. Mobilize local resources to provide incentives, and link with external agencies that can potentially provide additional resources or assistance.  |2. Disseminate the program to all farming communities, and all other stakeholders to gain support. |3. Maintain an updated database of farmers adopting specific technologies or farmer organizations implementing agriculture/environment-related activities at the community level.|4. Provide incentives to deserving farmers and farmer organizations for adopting or investing on SFS.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

The provision of any type of support available through the Local Government’s regular and special programs are provided in form of ‘incentive’ to farmers and farmer organizations that meet the conditions required, resulting in increased adoption of SFS and adaptation to climate change.
The following technologies are examples of SFS practices already adopted by farmers in Lantapan. These are considered fundable SFS practices (but not limited to these) under this policy:
1. Organic Farming Technology - Vermi-Composting, Bio-N, Nature Farming Technology Systems;
2. Integrated Crop Management (ICM)- Bio-fumigation, Integrated Pest Management, Soil Testing using STK;
3. Agro-forestry - Vegetables-agroforestry (VAF) Production System, Multi-story, cropping, agro-silvopastoral, apiculture;
4. Diversified Farming - Multi-cropping, inter-cropping;
5. Sloping Agricultural Land Technology (SALT) - contour plowing, contour hedge rows, any contour barriers, SALT I, II, III and IV (including livestock);
6. Soil and Water Conservation (SWMC)- Mulching, Cover cropping, Minimum Tillage, Drip Irrigation;
7. Farm Waste Management - Recycling, Composting, Segregation (Liquid and Solid)
8. Farm Forestry - Diversification of tree species (exotic, indigenous and fruits)
9  Clean Energy - Briquette Production (using rice hull, charcoal, farm waste)
10. Indigenous Knowledge System - Indigenous vegetables and medicinal plants, indigenous pest management
11. Community-wide clean and green project - Riparian Management, Water Quality Monitoring, Community Tree Parks

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


World Agroforestry Centre (ICRAF-Philippines)|MOSCAT Compound

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1. Local Government of Lantapan

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Local Government of Lantapan – municipal and village-level policy-makers, ATs, department heads|2. SSFWM in Lantapan

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

1. Local Government of Lantapan – designed the policy framework to implement the SFS incentive-policy. They are currently implementing the program to enhance adoption and investment of SFS technologies at the farm-level.
2. SSFWM – provided the policy environment of VAF at the local level and enumerated the kinds of incentives that can encourage them to adopt and invest on SFS

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

Identification of incentives that will be given to them as rewards for adopting or investing on SFS

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Environmental protection and sustained provision of ES resulted to improved soil fertility, increased tree cover, and improved agrodiversity and biodiversity.|
Formation of new farmer groups and strengthening of existing farmer organizations (e.g. Landcare, ATSAL, PAGLAMBU, Tigbantay Wahig, etc.) that resulted to greater responsiveness (receptiveness) to various VAF-related programs and projects and wider scope of SFS Incentive-based Program|
Diversification into high-value crops and adoption of various agroforestry systems, and other sustainable technologies are facilitated.|
Ensured water supply and quality and improved micro-climate which contribute to climate change adaptation of the agriculture and forestry sectors.
It is also resulted to improved monitoring and evaluation of LGU’s agricultural programs and agricultural service delivery that is more responsive to farmers’ needs.
Improved agricultural production thru increased yields and greater cropping productivity.
More efficient and effective distribution of assistance and more more encouragement for other non-practicing farmers to adopt SFS that could possibly lead to the improvement of farmers’ lives and livelihoods, as well as the landscapes.|
The institutional changes within the LGU also provides important benefits in terms of more sustainable VAF-related projects on ground reaching the majority of the poor in the uplands.

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

With more farmers adopting and investing on SFS, provision of ES is sustained for other off-site beneficiaries. For example, water coming from the Manupali watershed is sustained for the multi-national companies, irrigation systems, and hydro-power companies downstream. |
Through reforestation and agrofroestry activities the program contribute to development of GHG sinks. Lantapan serves as effective corridor to MKRNP, which is the habitat of diverse flora and fauna (biodiversity). Increasing number of mountaineers and bird watchers come to the park to enjoy its rich biodiversity and natural beauty.   |

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

The program is encouraging farmers to adopt technologies to make their farm productive. As such, pressure to the forest is minimized, as their alternative source of livelihoods. Furthermore, VAF improves crop diversification that in turn enhances agro-diversity.
The program covers farmers (e.g. Kitanglad Guard Volunteers) who are supporting DENR and the local government’s efforts on reforesting degraded forests and grasslands which help maintain the area's recognized carbon sink.
The program promotes the adoption and investment among smallholders on Sustainable Farming System (SFS) which essential to increase their adaptive capacity to climate change.  

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Seminar at Harvard University in USA (2009)|SANREM-TMPEGS counterpart in Vietnam (2008), |SANREM Annual Global Meeting (2008) in UPLB|4th National Agroforestry Congress (2009) in Cagayan de Oro City|Other fora and meetings.

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Receptive local government. They are willing to try new approaches to achieve their goals
Realistic. The farming communities and the local government recognize the importance of protecting their resources because they both have stakes to these, as well as other environmental services (ES) beneficiaries downstream. |
Condition. The program requires co-investment from the farming communities and the local government – the farmers adopt Sustainable Farming System (SFS) while the local government provides incentives equitable to their investments.

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. Building social capital at different level is a key element to successfully implement the program.|2. Trust is very important between farming communities and the local government.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

1. Partnership is very important in resource mobilization.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1. Promote simple, low-cost and culturally-sensitive technologies.|

ម៉ូឌុល