វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Incentive-based catchment treatment [ប្រទេសបូលីវី ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

approaches_2404 - ប្រទេសបូលីវី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
GEOTEST AG (GEOTEST AG) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

A project supported, incentive-based approach: farmers are sensitised about erosion, and involved in gully control and other measures to protect catchments.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: The objective of the locally-based organisation Programa de Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) is to involve land users in the control of soil erosion in the catchments above Cochabamba city. While erosion here is largely a natural process, it is aggravated by inappropriate agricultural practices. PROMIC receives funds from national and international governments, and works in an interactive manner. Together with local farmers, erosion processes in the context of the human environment were analysed to identify the needs of the agriculture population - and to plan a conservation and development programme. The aim was to convince farmers of the necessity to protect their agricultural land and stabilise the gullies below, and of the overall importance of implementing technologies to combat erosion.

Role of stakeholders: The farmers were involved in the process through regular community meetings organised by PROMIC, in which they could adjust PROMIC's catchment intervention plans to their own requirements through an interactive process. PROMIC considered that the sensitisation work and the interactive process were essential to ensure long-term sustainable land use. In the short term, however, it will be mainly the city downstream - Cochabamba - that benefits from the implementation of the erosion control technologies. For that reason, the farmers were paid to carry out construction of the measures (through 'cash-for-work'). The farmers should, however, profit from the technologies in the long term. They were taught how to build and maintain check dams, cut-off drains and biotrampas. The implementation in the watershed started in 1996 and took six years: when the implementation phase was over, farmers no longer received financial subsidies. The long period of sensitisation should help to ensure that farmers incorporate erosion prevention technologies into their cropland above the gullies. PROMIC still monitors the state of the structures from time to time, but most of the maintenance is left to the farmers themselves. PROMIC continues, however, to provide technical support and some transport of materials. Both internal and external evaluation followed the end of the implementation phase.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសបូលីវី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Cochabamba district

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1996

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

- teach farmers about sustainable land use, - build up skills amongst farmers to enable them to treat gullies without outside help, - reduce flooding and sedimentation in the valley of Cochabamba and general soil loss in the area through collaboration with farmers in the watershed, - improve traditional agriculture with a package of conservation-related practices, - indirectly support farmers by cash-for-work incentives which enables them to implement SWC technologies on their own fields

The SLM Approach addressed the following problems: - lack of knowledge about damage caused by erosion and benefits of various possible conservation technologies, - lack of financial resources: shortage of funds prevents farmers investing in technologies, even if these bring benefits to them (as well as to the downstream population), - persistence of detrimental traditional agricultural practices, leading to accelerated degradation

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Few direct short-term profits from SWC technologies in gullies for the farmers in the watershed (the main beneficiary is the city of Cochabamba downstream).

Treatment through the SLM Approach: Search for national and international subsidies to help the farmers to implement the technologies during the initial period.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

The local farmers' association is insufficiently organised to ensure the independent continuation of activities post-project.

Treatment through the SLM Approach: Local farmers' association should be included in the sensitisation and implementation process.

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

Climate: Climatic extremes such as strong winds and excess or deficit of rain.

Treatment through the SLM Approach: Plant trees at close spacing, and plant trees/ shrubs that can tolerate climatic extremes.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

There were no women working in the gully rehabilitation. The reason is a cultural taboo against women working with heavy materials; women are responsible for looking after cattle, and for the household.

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Local farmers association

 • Specialised engineers of PROMIC
3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អសកម្ម interviews/questionnaires, information during regular meetings, entrevistas / cuestionarios
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម results of the socio-economic diagnosis defined the planning; farmers were involved through regular meetings: interactive planning at individual and community level
ការអនុវត្តន៍ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ None
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អសកម្ម interviews/questionnaires; internal and external evaluations where farmers were interviewed
Research អសកម្ម socio-economic diagnosis; collection and analysis of bio-physical baseline data

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

General assembly: National and international public and private institutions, members, foundation
Directory: Prefecture, general agent, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Belgian Technical Cooperation (BTC), private enterpreneurs
Consulting council: Municipalities, projects, universities
Advisors: General agent, marketing, SSU1, SSU2 (see below), administration
SSU: Strategic service unit
Services: Executive body for technology extension and implementation: PROMIC field technicians

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

តើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស(ច្រើន)ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
 • Made by specialised engineers of PROMIC
ចូរពន្យល់:

farmers were involved by modifying initially proposed technologies.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Made by specialised engineers of PROMIC

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

The approach included training on technical aspects and on long-term planning for sustainable land use. Some farmers were trained to become foremen - who in turn instructed other farmers. During the construction period PROMIC project staff trained farmers on the job in soil conservation practices.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Name of method used for advisory service: participatory planning of gully treatment; Key elements: making farmers aware of the environmental and economic necessity for the technology, interactive planning of technology implementation at individual and community levels

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The approach was to initially target groups. Later, individuals were included (with individual farmer-family visits) to improve the effectiveness of the awareness raising and the implementation.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សង្គមវិទ្យា
 • បរិស្ថានវិទ្យា
 • បច្ចេកវិទ្យា
 • S
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Research was done on 1)SWC (testing different measures), 2)various soil parameters, and 3) a socio-economic survey. Research was an important part, not only for planning (based on biophysical and socio-economic data), but also to stay in contact with the rural population and to obtain their confidence. Thanks to the research, the technology is well adapted to the biophysical conditions.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: government (national): 20.0%; international non-government: 80.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • កម្លាំងពលកម្ម
កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង labour for the rehabilitation of the gully area
 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ម៉ាស៊ីន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
seedlings ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ផ្លូវ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង community infrastructure
technical support ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • ផ្សេងៗ
ផ្សេងៗ (បញ្ចាក់) កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
transport for further technology implementation ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • បង់ជាសាច់ប្រាក់
មតិយោបល់:

100% of the implementation was subsidised. Farmers were contracted to build the structures

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The approach resulted in a considerable improvement in SWC. However, despite new knowledge about erosion, the farmers themselves hardly carry out any new gully conservation work without payment, and in the long term maintenance is not ensured.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Some other projects in Bolivia have copied parts of PROMIC's approach.

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • មិនប្រាកដ

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Good technical support during and after conclusion of the implementation phase (How to sustain/ enhance this strength: Technical support not enough on its own - needs to be complemented by further sensitisation.)
Sensitisation of the farmers to erosion and degradation processes, and awareness creation about the impact and necessity of SWC in the hills to protect the valleys (How to sustain/ enhance this strength: Continued sensitisation work after the implementation phase.)
Transparent process during research, planning and implementation phases; incorporation of farmers' ideas (thus: good acceptance of PROMIC by the rural population).
Integration of farmers in the process of implementation of soil conservation. (How to sustain/ enhance this strength: Farmers need to be even more integrated in the process of monitoring to guarantee the maintenance of the soil conservation achieved.)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Farmers implementing SWC are not those benefiting most from the impact in the short term; even though the city of Cochabamba benefits considerably, financial support for implementation has stopped Seek financial support from Cochabamba; implement a system of payment for environmental services
Lack of money for replication and long-term maintenance of SWC measures Guarantee financial support in the threatened area, by the local government and international organisations.
Sensitisation phase (for farmers and government) was too short to ensure sustained application of the technology without external support and supply. Established structures are often neglected and thus deteriorate Find new donors to continue the training/awareness raising on SWC technologies. Include the farmers in the monitoring visits and demonstrate examples of successful SWC (positive stimuli).

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

PROMIC documentation

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Mooseggstrasse 9, 3550 Langnau, Switzerland; geoheim@bluewin.ch

ម៉ូឌុល