វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Regional process, social innovation [ប្រទេសហូឡង់]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Gezond Zand aanpak (Dutch)

approaches_2523 - ប្រទេសហូឡង់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Smit Annemieke

Alterra-Wageningen UR

ប្រទេសហូឡង់

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Rienks Willem

ROM3D

ប្រទេសហូឡង់

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Wageningen Environmental Research (Alterra) - ប្រទេសហូឡង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Hoe Duurzaam - ប្រទេសហូឡង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Provincie Gelderland - ប្រទេសហូឡង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
ROM3D - ប្រទេសហូឡង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Ministerie van Economische Zaken - ប្រទេសហូឡង់

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

18/09/2014

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Social innovation for sustained soil organic matter, clean drinking water and sustainable crop production

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: A group of farmers cooperates with the drinking water company and aims for a more healthy soil. The sandy soil is low in organic matter. They expect that increasing the soil organic matter content will retain more nitrates in the soil, leading to a reduction in nitrate leaching and a higher nutrient availability for the crops.
Dairy farms grow grass and corn. Some farmers also produce potatoes and cereals.
Most farms deal with suboptimal moisture conditions. Increasing the soil organic matter content and improving the soil structure is expected to be a key factor in improving soil moisture content, both in dry and wet periods.
For most farmers soil biodiversity is terra incognita. During the project they will learn about the advantages of good soil fauna and how it can add to better crops.
The case study will explore management options to increase and maintain organic matter content in soil via different rotations, specific varieties of grasses and corn, cover crops and additions of organic amendments and fertilizers. Although the case study is about soil management and technology to improve soil quality, social innovation is a key objective: combining knowledge and experience of a group of neighbours and farmers within a small region and developing solutions and opportunities for the whole area.

Methods: lectures, site visits, group sessions with models (computer sessions), kitchen table interviews (interactive advice), providing relevant literature

Stages of implementation: fund raising - building support - knowledge transfer - pilots of measures - applied expert advice - launch of the foundation HOE Duurzaam - implementation of new measures - increase of nr of participants - field excursion - closing event of the project 'gezond Zand'

Role of stakeholders: Pioneer farmers : initiating and leading the project, fouding HOE Duurzaam
Other farmers : participating, implementing measures, sharing experience
VITENS Drinking water company: providing money and urgency
ROM3d : project leader, motivating farmers, intermediate between area and government
ALterra, Wageningen UR: providing knowledge

Other important information: An adjustment in the national regulations for manure application was an important driving factor for the development of the approach. Farmers were authorised to apply more manure per ha if they have 75% of their land under grassland. This criterion changed to 80% during the implementation of the approach.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសហូឡង់

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Netherlands, Gelderland

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Municipality of Berkelland

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2011

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2014

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • អ្នកផ្តួចផ្តើមក្នុងតំបន់/អ្នករុករកឃើញថ្មីៗ

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

The Approach focused mainly on SLM with other activities (energy, landscape conservation, recreation, drinking water)

The main aims and objectives of the approach were social innovation and social learning with regard to sustainable management of the land in the area. This implied combining knowledge and experience from scientists, neighbours and other farmers. The final goals are to improve soil quality, soil organic matter status and groundwater quality.

The SLM Approach addressed the following problems: Decreasing yields, problems with management (water logging, increased irrigation requirements), changed regulation ('manure derogation') that suppressed agricultural production; drinking water production expected problems with nitrate in the groundwater.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

The device to separate manure in thick and thin fractions could not have been purchased by an individual farmer.

Treatment through the SLM Approach: The foundation purchased the device.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: Ownership made farmers stakeholder, rented land is treated less carefully; renting farmers are less motivated to change their land mmanagement.

 • រារាំង

The exchange of manure between farms in order to comply with manure regulations is not allowed by law.

Treatment through the SLM Approach: The approach searches possibilities to consider the project area as a single enterprise unit for complying with the manure regulation.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Grass undersowing is technically complicated to implement, due to the damage that could be brought to the standing crop.

Treatment through the SLM Approach: Skilled agricultural contractors were hired by the farmers jointly; the concern was releived from the individual farmers.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

land users and the Foundation HOEduurzaam

Land users not member of the Foundation, but interested to learn from the project. Foundation HOEduurzaam; 98% of the land is owned by members of the Foundation. Agricultural enterprises in the area are mainly run by men. Knowledge is exchanged a.o. during hunting activities. Mainly men attended the lectures and interactive sessions. 3 women attended in the three year period.

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

Experts the drinking water company Vitens, the fertiliser companu Triferto, the Louis Bolk research Institute (agronomy) and from Wageningen UR (agronomy, plant production and soil science)

 • វិស័យឯកជន

Vitens Drinking Water Company

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Municipality of Berkenwoude

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

Province of Gelderland

From the Water board Vechstromen, Municipality Berkelland, Province of Gelderland. Mayor and counseller of the community Berkelland, Deputy of the Province of Gelderland, Ministry of Economic Affairs

 • the foundation HOEDuurzaam

HOEDuurzaam. Drinking water company Vitens, agricultural nature association, cultural landscape heritage association

ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

The approach was designed jointly by national SLM specialists from the consultancy firm ROM3D and Alterra, the land users and the Foundation HOEduurzaam (representing land users, entrepreneurs and citizens in the area). The application for funding at the Province was made by one of the land users on behalf of the land users.

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង 8 land users submitted the application for funding to the Province to implement the measures
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម Due to the interactive nature of the project there was no official planning. There was a sequence of knowledge supplied, testing in pilots, assess outcomes, renewed pilots and implementation of measures proven succesfull.
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អន្តរកម្ម
Research ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Lectures from external advisors (Peter Kuikman, Coen ter Berg, Jos Groten (Wageningen UR-PPO), Annemieke Smit (Wageningen UR-Alterra), Zwier van der Vechte (Wageningen UR Livestock Research) and calculation sessions with the HLB tool.

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី ដោយមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLM
ចូរពន្យល់:

The land users took the final decisions in their selection of SLM technologies and measures. The SLM specialists contributed by giving information and advice.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ប្រសិនទាក់ទង សូមបញ្ជាក់ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ ជនជាតិដើមភាគតិច។ល។:

male farmers aged between 30 and 60

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • advisory sessions between land users and SLM advis
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

fertilisation, soil fertility, crop management

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Name of method used for advisory service: 'zitdagen'; advisory sessions between land user and consultant; Key elements: problem analysis: which fields have the largest problems and why? training sessions with the computer tool for selection of measures to improve OM status, meetings for knowledge exchange; There was also a questionnaire to inventory the measures farmers wanted to implement.

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; The Foundation HOEduurzaam will support the continuation of SLM activities in the area.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា តិចតួច
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • marketing
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Foundation HOEduurzaam has small financial revenues from their activities. Campsite Veldzicht rented their accommodation several times for venues of the land users and stakeholders, and will benefit from publicity around the approach to attract more visitors.

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through observations; indicators: pictures of development of grass undersowing and crops

bio-physical aspects were ad hoc monitored by land users, other through measurements; indicators: land users should measure OM every 4 years to get subsidies; constituents of the groundwater used to produce drinking water

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The approached worked well, so there were no changes until now.

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Several technologies were abandoned or could not be implemented: substituting crops in rotations (less potatoes, early germinating maize varieties), use of roadside rsidues as compost (due to legal constraints)

Humic acid was implemented at more fields after the first optimistic results. The early harvest of corn was not implemented, but sowing grasss underneath the corn was developed during the project.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សេដ្ឋកិច្ច/ទីផ្សារ
 • បច្ចេកវិទ្យា
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

economics/marketing: cost-benefit analysis still to be performed - ROM3D and Alterra and Foundation HOEduurzaam
technology: continued search for new methods and measures; mapping the status of soil organic matter and soil organic matter balance calculations with a tool - Alterra, ROM3 and Foundation HOEduurzaam

Research was carried out both on station and on-farm

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: international (European Fund for Rural Development and the EU FP7 RECARE project): 5.0%; government (Ministry of Economic Affairs ): 40.0%; private sector (Vitens drinking water company): 10.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Province of Gelderland (100-350 €/ha) - subsidy regulation for sustainable soil management): 35.0%; local community / land user(s) (labour, time investment, seeds, materials): 5.0%; other (own contributions research and consultancy firms (Alterra, ROM3D)): 5.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ម៉ាស៊ីន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក Manure separator
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក
Human acids ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក
មតិយោបល់:

payments were meant to cover potential costs of reduced crop yield and the agricultural contractor (loonwerker)

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Farmers are more concerned about soil and organic matter, they understand that they have options to improve and make choices in implementation of measures. Some measures need coordination at the aera level (e.g. the use of goat manure and roadside residues), those were not implemented yet, but small scale mearsures are becoming more common.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

no socially and economically disadvantaged groups in this area

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Ownership of the land made it possible for the farmers to decide what management was implemented. Hindering: when fields were rented by farmers outside the area/project, poor management of the soil decreased the soil organic matter content.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Farmers learned about how others are working and they met more regularly in an informal setting.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Poverty does not occur in the area.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

The dairy farmer's income is under pressure due to the low milk price.

 • បង្កើនប្រាក់ចំណេញ (សមត្ថភាព) បង្កើនអត្រាចំណេញ

Farmers realise that in the long term, declining soil organic matter will reduce production.

 • ច្បាប់ និងបទបញ្ជា (ផាកពិន័យ)/ការប្រតិបត្តិ

Stricter manure regulation under the CAP forces farmers to manage organic matter efficiently.

 • ការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចលនា/គម្រោង/ក្រុម/បណ្តាញ

Farmers are interested to learn improvements for farm management from other farmers.

 • ពង្រឹងស្មារតីផ្នែកបរិស្ថាន

Farmers care for their land and animals. Also for good quality groundwater.

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

The Foundation HOEduurzaam will continue to act in the area. For the next 10 years measures will be part
of the subsidy grant.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Farmers are positive about the information provision on the measures in the informatoin sessions, by their mutual exchange of information, and through the direct contact with experts. They expect the measures to increase the soil organic matter and yields, also through an improved bearing capacity of the soil. (How to sustain/ enhance this strength: Continued exchange of information on measures to increase SOM between the farmers themselves, subsidy to finance the measures (either through the regional government or the dairy company).)
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
1. social innovation by working together and learning from each other
2. HOEduurzaam (foundation) represents 98% of the land owners and land users in the area, and is an important stakeholder for the local /regional goverment
3. all training was specifically designed for the group
4. HOEduurzaam is also active in the Energie-marke, a local renewable energy cooperative (How to sustain/ enhance this strength: continuing the approach, Foundation HOEduurzaam remaining active, follow-up projects to monitor effects of measures to stimulate farmers to continue to implement the measures. )

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
No disadvantages to the approach were mentioned by the land users. not applicable
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
1. support of the measures by consultants was only 2 years, whereas the effects on SOM are only perceptable after 10 years
2. Foundation HOEduurzaam does not have a soil expert
Bring attention to production and water use.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

website of the Foundation HOEduurzaamW.A. Rienks en H. Leever, 2014. Gezond Zand – organische stof als sleutel voor een vruchtbare bodem en schoon water.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www.hoeduurzaam.nl http://www.hoeduurzaam.nl/images/gallery/nieuws/Brochure/BrochureHoeduurzaam%20Definitief.pdf

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

W.A. Rienks en H. Leever, 2014. Gezond Zand – organische stof als sleutel voor een vruchtbare bodem en schoon water.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www.hoeduurzaam.nl/images/gallery/nieuws/Brochure/BrochureHoeduurzaam%20Definitief.pdf

ម៉ូឌុល