ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ
អសកម្ម

Zabré women’s agroecological programme [ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

approaches_2405 - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Lougue Maria

Association des femmes Pag-La-Yiri de Zabré (AFZ)

O9 B.P. 335 Ouagadougou 09,

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

De Pury Jean Pascal Etienne

ceas.ne@bluewin.ch / ceas-rb@fasonet.bf

ancien directeur du Centre Ecologique Albert Schweitzer

CH-2000 NeuchâFtel, Switzerland, 2 rue de la Côte,

ប្រទេសស្វ៊ីស

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

De Pury Jean Pascal Etienne

ceas.ne@bluewin.ch / ceas-rb@fasonet.bf

ancien directeur du Centre Ecologique Albert Schweitzer

CH-2000 NeuchâFtel, Switzerland, 2 rue de la Côte,

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

A demand-driven initiative, by a women’s association, aimed at the promotion of composting through training and extension, using project staff and local facilitators.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: Leaders of the women’s association of Zabré (Association des Femme de Zabré, AFZ) initiated a training programme for their members on compost making, and its application in planting pits (zai) after they visited a seminar on the topic in 1987. AFZ actively sought technical and financial help, and found this through the Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS, based in Switzerland). Support began with the establishment of a first demonstration site where five local facilitators (one from each zone), learned about and developed the technology together over a whole year - comparing the results with sorghum fields without compost. In the following year, those five facilitators each trained 20 women in their zones, using the same training methods as they themselves had experienced. AFZ set up demonstration and training sites in each of the five zones. These demonstration areas were protected by a wire netting fence, contained a well, a cement water tank, and some shade trees for the compost heaps and training sessions. Machines for the wells, hand tools and manure were fully financed, whereas community infrastructure was only partly funded. Each demonstration site had one hectare of cultivated land, with irrigated vegetables in the dry season and sorghum in the rainy season. The facilitators used this land to demonstrate the effect of the compost, and thus to visually convince the trainees. Each of the trainees carried 20 kg of compost home and applied it to their own sorghum fields. During the first 18 months, a CEAS technician visited the zones regularly.

Methods: In the following years, the neighbouring villages each sent groups of 20 women to the established demonstration and training sites, each group for one day a week. They carried out the successive phases of composting in the demonstration plots, while simultaneously implementing the practice at home - where they were supervised by the facilitators as far as possible. In this way, 500 women were trained within one year. Although it took a while, men gradually began to take part and assist their wives when they lost their fear of being ridiculed by others. Many more women then put themselves forward for training. While waiting, they tried to imitate their neighbours, but with mixed results. The support of the CEAS project decreased over the years until 1997, after which it was phased out, being no longer necessary. Training has since continued through the five zonal facilitators and the local agriculture extension service.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Boulgou Province

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1987

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

1997

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

- train 6,000 women members of AFZ (in 1987) in making compost, and applying it to planting pits (zai) in order to double yields of sorghum or maize - the eventual target is for all farmers of the two departments to make, and apply compost on their fields, - improve the status of women and their livelihoods, - encourage women’s participation in development, - promote training and cooperative action

The SLM Approach addressed the following problems: Since the drought and famine periods of 1970-74 and 1981-84, the main concern of the women in Zabré was how to feed their families. This meant trying to raise crop production again to the pre-1970s average of 800 kg/ha from the level of 400 kg/ha to which it had fallen. The soils were deteriorating because of declining organic matter as increased population led to continuous cultivation without fallow periods. The status of women was low, and they found it hard to generate income through other activities.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Men were afraid of being ridiculed in case of failures.

Treatment through the SLM Approach: Contrastingly, women don’t fear being laughed at. The expectation of increasing the yields encourages them to take risks: eventually men also followed for the same reasons.

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Training of farmers is relatively expensive.

Treatment through the SLM Approach: The donors (Fondation pour le Progrés de l'Homme) and CEAS took care of the approach costs.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

The existing institution of the women’s association of Zabré (AFZ), which has functioned well for 12 years, needed to adapt to the new agroecological programme promoted by CEAS.

Treatment through the SLM Approach: The management of the AFZ was motivated to adopt and integrate the technology offered by CEAS.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

Even though the land users do not own the land they cultivate (the state officially owns the land, though land use rights are traditional and secure) they receive immediate and full benefits through improved crop yields.

 • រារាំង
ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

One key question was: how best to teach composting to 6,000 women?

Treatment through the SLM Approach: AFZ already had an extension structure and the five facilitators served as ‘multipliers’

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

There were great differences - in the beginning at least - when AFZ merely asked the men to ‘allow’ their wives to learn about composting. After two years, men started to participate in the training and eventually as many of them as women began to make and use compost. Another difference was in discussions, when men tended to dominate.

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម
 • អង្គការអន្តរជាតិ
 • AFZ

Leaders of the women's association of Zabré

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អន្តរកម្ម discussion of problems in public meetings
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម meetings with those in charge of the groups of women farmers
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម in exchange for the training received, some land users volunteered themselves as temporary/part-time facilitators
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អន្តរកម្ម the land users learned to control the quality and the efficiency of their work and voluntarily contributed to monitoring/evaluation - the facilitators were responsible for progress reports
Research អសកម្ម visit of international researchers to the farms

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

The agroecological programme of the Zabré Women's Association (AFZ). There are five facilitator’s zones each with:
- 1 president, 1 vice-president
- 1 facilitator
- 1 pharmacy
- 1 cereal bank
- 1 meeting room
- 1 shop
- 1 demonstration/training site

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

តើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស(ច្រើន)ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
 • Leaders of the women's association of Zabré (AFZ)
ចូរពន្យល់:

in consultation with experts from the Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS).

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Leaders of the women's association of Zabré (AFZ). CEAS, their engineers at Zabré and the facilitators designed the approach, which fitted well into the existing structure of AFZ.

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • on-farm training
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Training, as the central focus of the approach, was provided on two levels: project staff trained local facilitators, who then further spread the gained SWC knowledge among the land users. Subjects treated included compost making and application, reforestation, soil protection and anti-erosion measures. station training.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Key elements: demonstrations and practical training of of AFZ’s members in the five demonstrationareas in the respective AFZ zones.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • សម្ភារៈ

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

bio-physical aspects were regular monitored by 0 through observations; indicators: colour, texture and temperature of compost
technical aspects were regular monitored by 0 through observations; indicators: learning progress and production
socio-cultural aspects were ad hoc monitored by 0 through observations; indicators: effects on input and product prices
economic / production aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: agricultural output
area treated aspects were regular monitored by 0 through observations; indicators: fields with compost
no. of land users involved aspects were regular monitored by 0 through observations; indicators: trained land users and implementers of technology
management of Approach aspects were regular monitored by 0 through measurements; indicators: CEAS' accounting expertise
There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Applied research was not part of this approach. However CEAS used previous recommendations from an applied research station in Gorom (Burkina Faso) and thereby adapted the technology to the local situation.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: international (CEAS&Fondation pour le progrés del'homme): 80.0%; government (national): 20.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ម៉ាស៊ីន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង machines for the wells on demonstration areas
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
manure ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ommunity infrastructure ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

the hope of increasing yields served as an effective incentive.

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The compost making and its application has helped to improve soil and water management, as the compost returns humus to the soil and increases its water retention capacity and thus improves ground cover.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Many women's groups from other regions throughout the country invite delegations from AFZ to teach them compost making. The AFZ delegates are provided with food, accommodation, travel costs and presents in exchange for training. This is much cheaper than the 'official' compost training provided by the Association for Agroecological Technology Development (ADTAE).

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

The land users are continuing activities and can do so in future, assuming no new problems arise.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Land users have confidence in their organisation (AFZ) and learn while working in the fields and discussing with the facilitators (How to sustain/ enhance this strength: The facilitators know to nurture this confidence until the land users get profit from the compost (which in turn reinforces that confidence).)
AFZ was convinced about the necessity of compost before they knew about CEAS. They searched for a technical collaborator for training and financial support (How to sustain/ enhance this strength: This preliminary motivation is an asset and the technical partner has to fulfil neither less, nor more, than what AFZ expects.)
Training of local trainers/facilitators (How to sustain/ enhance this strength: Positive feedback from the farmers will stimulate the facilitators to continue their work.)
AFZ represents female land users, it is local and not 'created' by CEAS and is thus an ideal structure (How to sustain/ enhance this strength: CEAS has the knowledge, but AFZ has the power. AFZ needs to learn to use its power to access CEAS' knowledge bank.)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Internal conflicts within the association may cause problems and there is a danger of CEAS specialists becoming involved in these AFZ rivalries CEAS should be aware of AFZ power struggles and not get involved. CEAS must stick to its technical role - which is related to knowledge only and not to power.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

UNEP (2002) Enriching soils naturally. In: Success stories in the struggle against desertification pp 5-8

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

UNEP (2002) Enriching soils naturally. In: Success stories in the struggle against desertification pp 5-8

ម៉ូឌុល