ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ
អសកម្ម

Bioingeniería basada en análisis integrado de riesgo [ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Bioingeniería

approaches_745 - ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Paguada Carmen

claudio.stauffer@redcross.ch / gregoire.labhardt@redcross.ch

Cruz Roja Hondureña/Suiza

En Honduras: Oficina de la Cruz Roja Suiza, Catacamas. Contacto: Claudio Stauffer, coordinador de país En Suiza: Cruz Roja Suiza, Werkstrasse 18, 3084 Wabern. Contacto: Grégoire Labhardt, encargado de programa

ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Montes Lobo Carlos

claudio.stauffer@redcross.ch / gregoire.labhardt@redcross.ch

Cruz Roja Hondureña/Suiza

En Honduras: Oficina de la Cruz Roja Suiza, Catacamas. Contacto: Claudio Stauffer, coordinador de país En Suiza: Cruz Roja Suiza, Werkstrasse 18, 3084 Wabern. Contacto: Grégoire Labhardt, encargado de programa

ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Las personas de referencia clave para las technologías relacionadas al enfoque; comunidades La Felicidad, Nueva Esperanza y Río Blanco, Municipio Dulce Nombre de Culmí, Olancho

ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Swiss Red Cross (Swiss Red Cross) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

22/11/2016

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

La bioingeniería comprende una serie de técnicas que utilizan materiales vegetativos vivos para prevenir la erosión y el deslizamiento de laderas y taludes. Las obras de bioingeniería en su conjunto son de multi-uso, tienen un bajo costo de construcción y mantenimiento, fortalecen las capacidades de las familias y comunidades para mitigar los riesgos de desastres y fomentar la salud y seguridad alimentaria, y fortalecen las organizaciones comunitarias.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Para minimizar el impacto de amenazas y así los riesgos, la Cruz Roja Hondureña/Suiza implementa en las comunidades medidas concretas de mitigación a través de micro-proyectos. Un eje importante de estos micro-proyectos son las obras de bioingeniería o infraestructura verde, las cuales comprenden una serie de técnicas que utilizan materiales vegetativos vivos para prevenir la erosión y el deslizamiento de laderas y taludes. Los elementos vivos se colocan en el talud en tal forma que las raíces y/o el follaje de la planta actúan como refuerzo, como drenaje o como barreras para los sedimentos.
Las obras de bioingeniería en su conjunto son de multi-uso; tienen un bajo costo de construcción y mantenimiento, lo cual permite su adaptación por familias vulnerables con recursos económicos muy limitados; fortalecen las capacidades de las familias y comunidades para prevenir o reducir los riesgos de desastres y fomentar la salud y seguridad alimentaria.
La implementación de las técnicas de bioingeniería es, si bien inducida a través de procesos de asistencia técnica del equipo de proyecto, fácil, y las plantas usadas típicamente son disponibles localmente, lo que facilita replicación de las medidas.
Los sitios críticos altamente susceptibles a deslizamientos se identifican mediante un análisis integrado de riesgo que combina procesos participativos y científicos de mapeo de amenazas, análisis de vulnerabilidades y capacidades, y análisis de riesgos por un equipo técnico multi - disciplinario. En talleres comunitarios y visitas domiciliarias se sensibiliza a los beneficiarios sobre la amenaza, y se les proporciona capacitaciones sobre las obras de bioingeniería, conservación de suelos y el cambio climático. Además, se realizan visitas conjuntas con los beneficiarios y los técnicos a sitios críticos ya estabilizados para conocer en práctica las diferentes técnicas a utilizar y la experiencia de la persona que implementó la obra de bioingeniería como pionero.
Con cada beneficiario, o si se trata de la protección de infraestructura comunitaria con los Comités de Emergencia Local, los Comités de Salud y las Juntas de Agua, se identifican las técnicas y los materiales a utilizar. Los beneficiarios y las organizaciones comunitarias conjuntamente implementan las obras de bioingeniería con el apoyo técnico de la Cruz Roja Hondureña/Suiza. En algunos casos, la Cruz Roja también pone a disposición el material o el transporte del mismo. Las laderas y taludes estabilizados en la mayoría de los casos luego se transforman en áreas de producción sostenible, de tal manera que se convierten en huertos familiares y medicinales con un enfoque agroecológico. Esto permite a los beneficiarios la diversificación de la alimentación y de los ingresos debido a la venta de los excedentes.
La activa participación de la población en la identificación, elaboración y construcción de las obras de bioingeniería y la alta adaptación revela el nivel de interés y la conciencia que se ha alcanzado con los procesos de sensibilización y capacitación. Así, los procesos participativos de la implementación, bajo principios de aprender-haciendo y capacitación-acción conducen tanto a la reducción concreta del riesgo local como a un aprendizaje sostenible para replicar las actividades y el mantenimiento comunitario.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Departamento de Olancho

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Municipios de Catacamas, Dulce Nombre de Culmí y San Esteban

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2011

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

El objetivo de los proyectos de la Cruz Roja Hondureña/Suiza es fortalecer la resiliencia mediante la reducción de riesgos. El programa tiene como objetivo minimizar los efectos de las amenazas naturales a través de mejores mecanismos de afrontamiento a nivel comunitario y municipal. Mediante la implementación de medidas concretas de mitigación se busca minimizar el impacto de amenazas y así los riesgos, y se fortalecen las capacidades de la población vulnerable para replicar las actividades.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • អំណោយផល

Los Comités de Emergencia Local (CODEL) implementan las obras de bioingeniería que protegen a la infraestructura comunitaria (escuelas, centros de salud, infraestructura de agua, rutas de evacuación) y, en la mayoría de los casos, ayudan en la implementación de las obras de bioingeniería a nivel domiciliario

ការសហការ/ការសម្របសម្រួលតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
 • អំណោយផល

El enfoque de multiples partes interesadas así como trabajar en alianzas facilita el trabajo ente diferentes organizaciones comunitarias y asi la protección de infraestructura comunitaria importante como escuelas, unidades de salud y sistemas de agua

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

Las obras solamente pueden estar realizadas en terrenos que pertenecen a los usuarios de tierra

 • រារាំង

Las obras solamente pueden estar realizadas en terrenos que pertenecen a los usuarios de tierra, lo que en algunos casos impide la implementación

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • អំណោយផល

Las capacitacíones sobre la gestión de riesgos, el manejo sostenible de la tierra y el cambio climático tanto como el apoyo brindado por el equipo técnico facilitaron la implementación de las obras de bioingeniería.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Beneficiarios viviendo en casas en riesgo de deslizamiento (sitios críticos)

Participan en el análisis de riesgo e identificación de sitios críticos.
Implementan las obras en su parcela con la ayuda de los CODELes y el apoyo técnico de la Cruz Roja Hondureña/Suiza

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Comites de Emergencia Local (CODEL), Comites de Salud, Juntas de Agua

Los CODEL implementan las obras de bioingenieria para la protección de la infraestructura comunitaria, en coordinación con los Comités de Salud y las Juntas de Agua y la poblacion en general, y contribuyen a la estabilización de sitios críticos familiares.

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Cruz Roja Hondureña/Suiza

Identifica los sitios críticos mediante una evaluación de riesgos, sensibiliza y capacita los CODEL y la población, y brinda apoyo técnico y material donde necesario.

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អសកម្ម Socialización de los mapas de riesgo, capacitación a nivel familiar y comunitario, y talleres comunitarios, por parte de la Cruz Roja Hondureña/Suiza. Se implementa una obra modelo para la comunidad para que los comunarios puedan concocer las diferentes técnicas y los beneficios de la bioingeniería.
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម En la planificación se fija el aporte del proyecto y la contraparte de los comunarios tanto como las técnologías y materiales a implementar.
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម Los beneficiarios y comités de emergencia local (CODEL) implementan las obras de bioingeniería, mientras la Cruz Roja Hondureña/Suiza proporciona apoyo técnico y material.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង El monitoreo y mantenimiento de las estructuras de mitigación está hecho por los usuarios de tierra. El proyecto da apoyo técnico si requerido.

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Proceso de desarrollo participativo en estabilización de laderas con obras de bioingeniería en sitios críticos

អ្នកនិពន្ធ:

Carmen Paguada, Cruz Roja Hondureña/Suiza

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
សូមបញ្ជាក់ តើការសម្រេចធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីជាមូលដ្ឋាន:
 • វាយតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងស្តីអំពី SLM ដែលបានចងក្រងជាឯកសារបានត្រឹមត្រូវ (ផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានដើម្បីសម្រេចចិត្ត)
 • លទ្ធផលបានពីការស្រាវជ្រាវ
 • បទពិសោធន៍ និងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន(ពុំមានចងក្រងជាឯកសារ)

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • Comité de Emergencia Local
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • asamblea comunitaria y a nivel individual
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

- obras de bioingeniería
- conservación de suelos
- cambio climático

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • សម្ភារៈ

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ប្រសិន បាទ/ច៎ា តើឯកសារនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?

ទេ

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • បរិស្ថានវិទ្យា
 • gestión de riesgo de desastres

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ចង្អុលបង្ហាញថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្នែករបស់វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹង SLM - រូមបញ្ចូល៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយ ការស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស - គិតជាដុល្លារ US$:

38000,00

មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Este monto cubre los costos de material y de acompañamiento/transporte como las capacitaciones en bioingeniería y visitas domiciliarias. No incluye los salarios del equipo técnico de la Cruz Roja Hondureña, ya que su área de trabajo incluye todo el rango de actividades en gestion de riesgo. Los técnicos locales son financiados por la Cruz Roja Suiza.

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Apoyo material (plantas y herramientas) o traslado de material

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចួលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Los usuarios de tierra están muy motivados y se involucran libremente.

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្ដដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

La observación de las obras demonstrativas convenció a muchos de implementar las medidas en su propio hogar.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Anteriormente al proyecto no implementaron ninguna de las medidas de bioingenieria para estabilizacion de laderas.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យចំណេះដឹងប្រសើឡើង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងការអនុវត្តន៏ SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះពង្រឹងចំណេះដឹង និងកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

El enfoque incluye la vinculación de los CODEL con las alcaldías y los Comités de Emergencia Municipal (CODEM). Se ha logrado la sensibilización de autoridades técnicos en los municipios, y crece la asignación presupuestaria para la RRD en los planes municipales de desarrollo.

តើវីធីសាស្ត្រនេះបានជួយកសាង/ពង្រឹងស្ថាប័ន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះបានកាត់បន្ថយជំលោះឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

En casos aislados el enfoque tuvo un efecto positivo sobre conflictos entre vecinos, donde la causa de estos estaba relacionada al mal manejo de la tierra (daños en la propiedad del vecino).

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទិ្ធអំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

El mantenimiento se hace por parte de las mujeres, y manejan los huertos medicinales y familiares. Así se están incorporando a trabajos antermiormente exclusivamente masculinos, lo que les da un nuevo rol en la familia. Se sienten además más empoderadas por los conocimientos obtenidos en las capacitaciones y manejando los huertos familiares y medicinales.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលជាយុវជន/ក្មេងជំនាន់ក្រោយឱ្យចូលរួមក្នុង SLM ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

El enfoque no aborda la temática de tenencia de la tierra.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនាំឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាហាររូបត្ថម្ភ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

El enfoque agroecologico promueve la combinacion de las obras de bioingenieria con plantas y árboles frutales, hortalizas y plantas medicinales.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយធ្វើឱ្យប្រើសើរឡើងនូវការស្វែងរកទីផ្សារ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Si bien el enfoque no se orienta en el mejoramiento del acceso al mercado, se puede notar una pequeña mejora en este aspecto. Como efecto indirecto de las obras de bioingeniería se logró aumentar y diversificar la producción, y los excedentes de los huertos familiares se venden.

តើវិធីសាស្ត្របានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីបន្សុំាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/អាកាសធាតុក្តៅហែង និងកាត់បន្ថាយគ្រោះមហន្តរាយទាក់ទឹងនឹងអាកាសធាតុ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានការងារ ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Los excedentes de los huertos familiares se venden.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ
 • ពង្រឹងស្មារតីផ្នែកបរិស្ថាន
 • លើកកម្ពស់ចំណេះដឹង និងជំនាញ SLM
 • ការកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាព

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

Las obras de bioingenieria se implementaron en un proceso participativo bajo principios de aprender-haciendo y capacitacion-accion. Los usuarios de tierra se sientan preparados y motivados para mantener las obras implementadas, y algunos están capacitados para proporcionar apoyo técnico para la implementación de nuevas obras de bioingeniería. El material usado es localmente disponible y se regenera fácilmente.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Se ha mejorado el trabajo conjunto en la comunidad
Multi-uso de las obras de bioingeniería en comparación con las obras grises: las obras de bioingeniería no sirven exclusivamente para la reducción de riesgos, sino recuperan espacios productivos y oportundiades económicas, llevan a un mejor entendimiento del MST, y contribuyen a la diversificación de la nutrición y a la buena salud (cultivo de plantas medicinales, reducción de criaderos de vectores)
La limpieza del terreno y del solar tiene beneficios tangibles: además de representar un beneficio estético, las obras de bioingeniería tienen un impacto positivo sobre la seguridad de las personas y de la infaestructura privada y comunitaria, y reducen los daños
La seguridad de la vivienda ha aumentado
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Requiere pocos insumos y es fácilmente replicable con material local y de fácil regeneración
Las medidas de bioingeniería se adaptan al clima local y a las condiciones extremas

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Necesita cierto tiempo de establecimiento para poder cumplir la función de protección
Si no se le da mantenimiento continuo, pierde parte de la función de protección y conservación mantenimiento constante

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

3

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

5

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ​/ ឯកទេស

2

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

2

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Respuestas locales y desafíos globales: Reducción de riesgos desde la comunidad. Sistematización de los proyectos desarrollados del 2005 al 2014 en seis municipios de los departamentos de Olancho, Valle y Choluteca, Honduras. Cruz Roja Suiza, 2016

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

info@redcross.ch (gratis)

ម៉ូឌុល