ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ
អសកម្ម

Projet lutte contre l‘erosion, recuperation et mise en valeur des terres degradées; Adaptation au changement climatique (Projet EKF) [ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ , ,

approaches_608 - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Poda Novant

novant.poda@afci.de

ACF / GOPA

Diébougou

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Kuela Jean Michel

AFC / GOPA

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Cisse Drissa

drissa.cisse@afci.de

AFC / GOPA

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

20/09/2016

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Une approche intégrée et multipartite au Sud Ouest du Burkina Faso, basée sur l’aménagement des bassins versants et sur la gestion durable des terres avec un fort accent sur la participation locale. Elle réalise des mesures physiques et biologiques de lutte contre l’érosion, d’adaptation au changement climatique et exécute des activités diverses de renforcement de capacités.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Les actions mises en œuvre par le projet sont orientées vers le renforcement des capacités des populations en adaptation au changement climatique, la maitrise d’ouvrage communale et la restauration et valorisation de terres dégradées. Les objectives spécifiques sont :
1) Réduire de 50% les dégâts causés par les phénomènes climatiques extrêmes (fortes pluies, sécheresse) sur les bases de la production (sol, eau) sur une aire totale de 20.000 hectares
2) Réduire la période de soudure de 30 % chez 7.500 ménages paysans bénéficiaires du projet
3) Augmenter de 30% le revenu de 60.000 producteurs dont 60% de femmes dans la zone d'intervention du projet

Les approches d’actions sont :
• Aménagement des bassins versants
Dans 6 bassins versants le projet réalise la récupération des terres dégradées à travers la mise en place et la formation de groupes de travail. Ces groupes de travail construisent des cordons pierreux 3 pierres, des diguettes, digues, et des structures pour le traitement de tête de ravines. Pour le renforcement des ouvrages , il y a la végétalisation et la mise en place de cellules d’entretien. En outre, le projet travaille sur la sensibilisation sur le VIH/SIDA
• Agroforesterie et appui à la production agricole
Cette section intervient par l’appui à la production et à la plantation d’arbres agroforestiers, la promotion de la production et l'utilisation de la fumure organique, la promotion des semences améliorées et l’appui à la réalisation de 3 bassins de collecte des eaux de ruissellement. En outre, ce volet fait des sensibilisations sur la régénération naturelle assistée (RNA), le défrichement contrôlé et la lutte contre les feux de brousse. Des parcelles de démonstration sont réalisées sur diverses technologies (p.ex. l'utilisation de la fumure organique, les semences améliorés et le micro-dose) .
• Renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique et maitrise d’ouvrage communale
Dans ce domaine, il s’agit d’une sensibilisation sur les bonnes stratégies d’adaptation au changement climatique dans l’agriculture et l’intégration de toutes ses dimensions dans la planification communale à travers la formation des responsables des communes. De plus, ce domaine exécute des formations sur la fabrication des bios-pesticides et la formation des prestataires publics pour la démultiplication des mesures d’adaptation au changement climatique.
Le projet a pu récupérer 12.709 ha de sols dégradés, planter plus de 150.000 arbres agroforesteries et former plus de 80.000 personnes sur le changement climatique.2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Sud Ouest

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2013

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Au Sud-Ouest du Burkina Faso, la croissance démographique et les mauvaises pratiques ont entrainé une forte dégradation des terres agricoles qui est renforcée par les effets du changement climatique. La dépendance de 89% de la population de l’agriculture et la faible capacité à s’adapter aux effets du changement climatique les rendent vulnérables.
L’objectif principal est améliorer la capacité d’adaptation des populations locales du Sud-Ouest au changement climatique. Cela passe entre autres par la récupération de 20.000 ha de terres dégradés par le projet EKF jusqu’à 2019. Cela devrait être atteint grâce à une combinaison de mesures physiques comme la réalisation des ouvrages antiérosifs et des mesures biologiques telles que la végétalisation des ouvrages et la promotion de l’agroforesterie. Ces actions sont accompagnées par des activités de renforcement des capacités sur les pratiques agricoles adaptées au changement climatique et de transfert de connaissance via les prestataires de services au profit des communes et des ménages.

Les pratiques les plus importantes sont :
• La stabilisation des sols avec des cordons pierreux et leur végétalisation en utilisant des espèces locales pour augmenter la capacité de freinage de l’eau et procurer des produits utilitaires
• Conservation des eaux et des sols par la promotion de l’agroforesterie, l’utilisation des fosses fumières pour le compostage, des semences améliorées, application de microdosage, régénération naturelle assisté (RNA) et la production et application des bio-pesticides. Dans tous ces domaines, les producteurs sont formées. Un accent particulier et mis sur l’augmentation des revenus des ménages et la promotion de l’entrepreneuriat agricole.
• Une grande partie des activités vise à l'inclusion des femmes et l’augmentation de leur revenu agricole.
• Techniques de collecte d’eau de pluie à travers l’approche intégrée de bassins de collecte des eaux de ruissellement (BCER) et de micro dosage
• La promotion de la production de Moringa Oleifera
• Et enfin la sensibilisation à grande échelle. Plus de 80.000 personnes ont été sensibilisé sur des thèmes transversaux comme le changement climatique, le VIH/SIDA, le travail des enfants et le genre à travers le théâtre forum.


2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • អំណោយផល

Ouverture de la population aux innovations

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Le manque de capital empêche les agriculteurs d'investir dans les structures. Le travail de groupe doit être encouragé.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • អំណោយផល

Le partenariat avec les communes facilite la mobilisation de la population
Le partenariat avec les services techniques de l’agriculture et de l’environnement est essentiel pour le suivi technique des réalisations, les appuis conseils aux producteurs.

ការសហការ/ការសម្របសម្រួលតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
 • អំណោយផល

Il y a la disponibilité des Mairies des services techniques de l’Agriculture, de l’Environnement, des responsables coutumiers

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

La gestion du foncier est toujours assurée par le propriétaire après l’aménagement de son domaine ; ce qui entraine moins de réticence des propriétaires.

គោលនយោបាយ
 • អំណោយផល

L’adaptation au changement climatique est une prioritaire de l’État Burkinabè - – Disponibilité d’un Plan National d’Adaptation (2015)

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Le manque de connaissances sur la GDT. La formation sur le terrain améliore la diffusion des connaissances de la GDT.

ទីផ្សារ (ទិញធាតុចូល លក់ផលិតផល) និងតម្លៃ
 • រារាំង

Les intrants au niveau de la production (engrais etc) sont souvent indisponibles ou trop chers.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • អំណោយផល

La main d’œuvre en général est disponible

 • រារាំង

Les charges de travail sont élevées, surtout pour la construction des ouvrages anti-érosifs.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Les producteurs (femmes + hommes), les Organisation Paysannes, les communes (Dano, Dissin, Guéguéré, Koper, Legmoin et Oronkua)

Réalisation des ouvrages antiérosifs, végétalisation des ouvrages à travers les groupes de travail

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Conseils villageois de développement

Mobilisation communautaire

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

DGADI (Direction Générale des Aménagements et du Développement de l'Irrigation); Directions Régionales de l’Environnement et de l’Agriculture

Appui-conseil à l’équipe du projet
Suivi-technique des réalisations et appui conseil aux producteurs

 • អ្នកស្រាវជ្រាវ

Les institutions de recherche contribuent à l’analyse de certaines données notamment sur le sol

 • គ្រូបង្រៀន/សិស្សក្មេងៗ/សិស្ស-និស្សិត

CAP Matourkou (Centre Agricole Polyvalent de Matourkou) et des étudiants en fin de cycle

Evaluation des effets socioéconomiques du projet à travers des étudiants stagiaires;
Des étudiants en fin de cycle sont pris en stage pour l’élaboration de leurs mémoires mais aussi pour contribuer à la collecte de certaines données pour renseigner les indicateurs du projet

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Fondation Dreyer

Promotion de l’agroforesterie et de Moringa Oleifera

 • វិស័យឯកជន

Les pépinières et les transporteurs locaux sont invités à participer au projet

Ils sont utilisés pour fournir certains services notamment le transport de moellons et la fourniture de plants agroforestiers

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Haute commissariat et la préfecture
Les communes

Pour l’organisation et l’animation de certaines rencontres
Les communes sont les maîtres d’ouvrage des réalisations

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

Ministère de l’Agriculture

Structure de tutelle du projet

 • អង្គការអន្តរជាតិ

WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use)

Fourniture de données météorologiques

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អន្តរកម្ម Communes, chef de terre, communautés villageoises de développement : mobilisation communautaire
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម Groupes de travail : établissement des objectifs de campagne Communes : requête de financement et signature des contrats de subvention locale
ការអនុវត្តន៍ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Groupes de travail : réalisation des ouvrages et végétalisation
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អន្តរកម្ម Groupes de travail : réception technique des ouvrages Commues : réception officielle des ouvrages

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Le projet est mise en œuvre par le "Programme Développement de l'agriculture (PDA)" de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et exécuté par AFC Consulting International pour la période de 2013 à 2019. Il est financé par le Fonds allemand pour l’énergie et le Climat (EKF) pour le compte du Ministère Fédéral de la Coopération Économique et du Développement (BMZ). Des protocoles de collaboration existent pour la mise en œuvre et le suivi de certaines activités entre la direction régionale de l’agriculture et la direction régionale de l’environnement et le projet EKF.
Plusieurs acteurs au niveau international, régional et local sont impliqués dans ce projet, ce sont :
• MARHASA
Le Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA) assure la tutelle technique à travers la Direction Générale des Aménagements et du Développement de l’Irrigation (DGADI) et la Direction Générale de Promotion de l’Economie Rurale (DGPER).
• PDA
Le projet EKF fait partie de la composante 2 du PDA (Programme Développement de l'Agriculture) de la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Il en constitue l’axe 4 de la mise en œuvre de ce programme par la Coopération Allemande. Le PDA a mis en place un dispositif de suivi évaluation pour : le suivi des activités du projet au niveau des indicateurs et des résultats ; le suivi budgétaire ; l’évaluation de l’impact du projet au niveau des ménages et communes et de la gestion de l’élaboration des rapports d’activités.
- AFC-GOPA
AFC-GOPA assure la mise en œuvre du projet pour le compte de la GIZ. Il a mis en place une équipe de gestion basée à Ouagadougou et une équipe de réalisation basée à Diébougou, avec les quatre volets : Aménagement des bassins versants, Renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique, Agroforesterie et appui à la production et Maîtrise d’ouvrage communale

• Les communes
La commune est le maitre d’ouvrage du projet « Lutte contre l’érosion, récupération et mise en valeur des terres dégradées, adaptation aux changements climatiques (EKF). Elles exercent cette compétence à travers les conventions de subventions locales.

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
ចូរពន្យល់:

Consensus, discussions au sein des ateliers au niveau communal et villageois

សូមបញ្ជាក់ តើការសម្រេចធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីជាមូលដ្ឋាន:
 • លទ្ធផលបានពីការស្រាវជ្រាវ
 • បទពិសោធន៍ និងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន(ពុំមានចងក្រងជាឯកសារ)

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

- Techniques de construction des ouvrages antiérosifs (cordon pierreux, digue et diguettes, traitement de tête de ravines)
- Agroforesterie et compostage
- Productions de plants en pépinière
- Utilisation des données agro-météorologiques en agriculture
- Production de semences améliorées et adaptées
- Production et utilisation de pesticides naturels à base de plante

មតិយោបល់:

Afin de développer une ingénierie locale, 1.770 producteurs ont été formés en techniques de construction des ouvrages anti-érosifs (cordon pierreux, digue et diguettes, traitement de tête de ravines), 360 en agroforesterie, 20 en productions de plants en pépinière, 30 en utilisation des données agro météorologique en agriculture, 90 en production de semences améliorées adaptées et 48 en production et utilisation de pesticides naturels à base de plante.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Sujets abordés :

• Renforcement des capacités et sensibilisation au changement climatique et à la GDT
• Appui technique sur la réalisation d'ouvrages anti-érosion (cordons pierreux, digues et diguettes)
• Appui technique sur la production d'engrais organiques et des semences améliorées

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចូពណ៌នាពីស្ថាប័ន តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ សមាជិក ។ល។:

- Communes : Renforcement des capacités sur le processus de maîtrise d’ouvrage des actions d’adaptation aux changements climatiques
- Unions départementales des Producteurs semenciers
- Groupes de travail : constitués de femmes et d’hommes, ils sont chargés de collecter les moellons, de réaliser les ouvrages anti érosifs et de la végétalisations, ils sont mise en place et formés pour la réalisation de technologies

សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • សម្ភារៈ

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Le suivi et l'évaluation sont garantis par des procédures et des méthodes de la GIZ.

ប្រសិន បាទ/ច៎ា តើឯកសារនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?

ទេ

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សង្គមវិទ្យា
 • សេដ្ឋកិច្ច/ទីផ្សារ
 • បរិស្ថានវិទ្យា
 • បច្ចេកវិទ្យា
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Des recherches ponctuelles sont conduites par des étudiants stagiaires sur les effets sociaux et économiques de l’approche.
Des étudiants vers la fin de leurs études sont intégrés dans le projet pour la finalisation de leurs mémoires. Les thèmes sont étendus et englobent par exemple une détermination des performances des mesures d’adaptation au changement climatique, la contribution de l’agroforesterie au changement climatique et l’appréciation des mesures du projet sur la fertilité des soles et la production agricole et une étude sur la situation de référence des forets villageoises et communales de la région du sud -ouest
Les résultats de ces études montrent que:
- La majorité des producteurs exploitent de petites superficies comprises entre 0.5 et 6 hectares ;
- Les terres agricoles sont dégradées et il y a une pression foncière très forte sur une grande partie du nord de la région ;
- La principale cause de la dégradation des terres est l’érosion hydrique combinée aux mauvaises pratiques culturales ;
- Des pratiques de la gestion durable des terres sont développées localement : p.ex. semis direct avec peu de travail du sol, l’association des cultures, la rotation des cultures, les cordons pierreux, l’utilisation de la fumure organique, la plantation d’arbres.
- Il y a une prise de conscience des producteurs de l’impact de la dégradation des terres sur la production agricole ;
- Le coût de l’aménagement d’un hectare de terres dégradées par l’approche bassin versant dans la région du sud-ouest au Burkina Faso est de 156.000 F CFA soit 238€ ;
- Le rendement moyen additionnel induit par l’aménagement est de 194,4 kg/ha pour le maïs, soit les besoins céréaliers annuels d’une personne au Burkina Faso.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 100,000-1,000,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Les fonds du projet proviennent de la Coopération Allemande

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Les membres des groupes de travail pour la construction des ouvrages physiques et la végétalisation de ces ouvrages sont équipés et leur main d’œuvre pour la réalisation des ouvrages et la végétalisation est rémunérée. Les producteurs de fumures organiques sont équipés.

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • កម្លាំងពលកម្ម
កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ម៉ាស៊ីន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង None
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង None
 • ការសាងសង
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ថ្ម ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • បង់ជាសាច់ប្រាក់

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les formations sur la maîtrise d’ouvrage communale, les formations des membres des GT dont certains conseillers y participent, les théâtres fora dans les villages et aux chefs-lieux des communes sont autant les éléments qui ont contribué à améliorer les capacités des municipalités.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យចំណេះដឹងប្រសើឡើង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងការអនុវត្តន៏ SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les activités de la gestion durable des terres peuvent être continués après le projet est fini par les groupes de travail et les travaux au niveau des ouvrages communales, mais cela dépend si les groupes de travail continue à fonctionner activement

តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះពង្រឹងចំណេះដឹង និងកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Des celulles d'entretien et de gestion des ouvrages sont constitués. Ces cellules seront formées techniquement en matière d’entretien et de gestion des ouvrages

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនាំឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាហាររូបត្ថម្ភ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

La production agricole supplémentaire couvre les besoins nutritionnels de 12.451 personnes (7,41% de la population dans la zone d'intervention et 2% de la population dans le Sud Ouest du Burkina). Cela permettra de réduire la période de soudure de 26 jours dans les six communes pilotes (ou 7 jours à l'échelle nationale) et de réduire les importations de l'État par 283.901.760 F CFA.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Les activités augmentent la superficie de production et le rendement/ha. Les zones aménagées peuvent avoir une augmentation de rendements de jusqu’à 81% soit 972 kg/ha.

 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

La présence des mesures structurelles, végétatives et agronomiques conduit à une réduction de la dégradation des sols. Des dépôts de sédiments peuvent être observés le long les structures. Certaines espèces indicatrices de la fertilité des sols dans des zones aménagés comme l’Andropogon et le Commelina benghalensis sont apparues. Les terres jadis abandonnées par les producteurs sont maintenant utilisées. En outre, des tiges plus grosses à côté de zones aménagées par rapport au reste et ce qui indique probablement des rendements plus élevés

 • ការចំណាយ/បដិភាគ

Des membres des groupes de travail utilisent les revenus monétaire des travaux de construction des ouvrages pour:
- acheter des vivres pendant les périodes de soudure,
- acheter des habilles
- payer les frais de scolarité des enfants,
- acheter du matériel de production maraîchère
- se soigner,
- construire des maisons.

 • លើកកម្ពស់ចំណេះដឹង និងជំនាញ SLM

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

Les activités du projet visent à une création d’une ingénierie villageoise, les mesures physiques et biologiques d’adaptation au changement climatique peuvent être mises en œuvre indépendamment. En outre, l’équipement est mis à la disposition pour poursuivre les activités dans le cadre de l’approche.

Une poursuite au niveau communautaire est atteinte par le biais du développement des compétences des communes, des prestataires publics et privés en matière de connaissances sur les CC, les stratégies d’adaptation et la maitrise d’ouvrage communal.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Amélioration de l'extension
Réduction de la dégradation / perte des sols
Augmentation des rendements même sur les sites dégradées / abandonées
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Le projet permet, d’une manière générale améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales, une adaptation des systèmes alimentaires aux dérèglements climatiques et une atténuation des émissions anthropiques
La participation communautaire authentique a été réalisée avec cette approche. L’approche est participative est prend en compte le besoin, point de vue et le savoir faire de l’exploitant. L’approche peut être adaptée selon les besoins et la situation actuelle de la dégradation de terres
Sensibilisation de la population pour leur environnement et l'importance des travaux GDT
L’approche peut réduire l’exode des jeunes.

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Reproductivité pour ceux qui ne disposent pas du matériel Implication des services de vulgarisation au niveau de village et régional pour reproduire la technologie à la vie quotidienne

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ​/ ឯកទេស
 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

ម៉ូឌុល