ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
បច្ចេកទេស
អសកម្ម

Встречный полив по бороздам [ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Встречный полив по бороздам

technologies_4042 - ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 92%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Палуашова Гаухарай, Калбаевна

gavhar2005@rambler.ru

институт САНИИРИ (ныне - Научно- исследовательский институт ирригации и водных проблем при Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства)

100000, г. Ташкент, ул. Асака д.3

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Широкова Юлия, Илларионовна

+99871-268-98-59 / +998-90-168-27-51

yulia_bonn@rambler.ru / yulia.i.shirokova@gmail.com

институт САНИИРИ (ныне Научно- исследовательский институт ирригации и водных проблем при Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства)

100000 г. Ташкент, ул. Асака д.3

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Джалилова Тотихон

+998-362-228-89-76 / +998-97-362-56-87

Хорезмское Опытное Хозяйство

Хорезмская область, Ханкинский район, ХОПХ

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

2018

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Полив по бороздам форсированной подачей воды с двух сторон поля из однобортных оросителей - с начала и с конца борозды или полосы (“встречный”полив) применяется при поливах хлопчатника и других пропашных культур на малоуклонных/безуклонных землях, что позволяет обеспечить равномерность увлажнения, снижение засоления почвы в концевой части поля, повышение продуктивности оросительной воды и урожайности культур

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Поверхностный способ полива по бороздам является традиционным в Узбекистане на пропашных культурах. Он достаточно простой и мало затратный, но низкоэффективный. По данным Н. Лактаева (1978), В. Севрюгина (2001) даже при оптимальном сочетании элементов техники полива коэффициент равномерности увлажнения площади поля не превышает 0,5-0,4. Однако, на землях, подверженных засолению, поверхностный полив по бороздам предпочтителен, так как он обеспечивает нисходящие потоки воды и регулирует засоление почвы в корневой зоне растений. Поэтому, для повышения эффективности использования оросительной воды необходимо совершенствовать полив по бороздам, что особенно важно для равнинных земель с малыми уклонами (0,0001 и менее). Для таких условий рекомендуется встречный полив по бороздам, эффективность которого доказана опытным путем. Он регулирует солевой режим в вегетационный период, равномерно увлажняет почву по площади поля и снижает потери воды за счёт сокращения продолжительности полива и отсутствия сбросов.
Суть технологии заключается в форсированной подаче воды из однобортных оросителей с двух сторон поля - с начала и с конца. Для этого на участке с малыми уклонами поверхности создаётся постоянная оросительная сеть в виде подводящего оросителя и однобортных оросителей, расположенных по двум коротким сторонам поля. При малых расходах воды возможна замена однобортных оросителей выводными бороздами, длина которых определяется числом одновременно заправляемых борозд. Эффективность встречного полива хлопчатника по бороздам на засоленных землях апробирована в рамках проекта ZEF/ЮНЕСКО (2004-2006) в Хорезмской области. Круглогодичный мониторинг составляющих водного и солевого режима поля включал: замеры величины атмосферных осадков и испарения, объемов воды, подаваемой для орошения и промывок, влажности почвы в зоне аэрации, глубины и минерализации грунтовых вод и засоления почвы. В результате выявлена экономия поливной воды на 321 м3/га (2004 г.) и 914 м3/га (2005 г.). Применение встречного полива на фермерских полях Хорезмской области обеспечило снижение затрат поливной воды на 15-30 %, сокращение в 2 раза сезонного накопления солей в конце борозд и повышение на 30-35% (0,5 т/га) урожайности хлопчатника. Технология не требует больших затрат. На начальном этапе реализации будут дополнительные расходы на высококачественную планировку поля и подготовку постоянной оросительной сети в виде подводящего оросителя и однобортных оросителей (либо выводных борозд или сифонов). Также потребуются затраты на приобретение средств водоучета (переносной водослив Чиполетти для измерения расходов воды в подводящем оросителе и 4 водослива Томпсона для измерения расхода в бороздах). В дальнейшем, для поддержания технологии ежегодно понадобиться только оправка однобортных оросителей (выводных борозд).

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Ханкинский район/Хорезмская область

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Опытно-производственный участок

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

បង្ហាញឆ្នាំនៃការចុះអនុវត្ត:

2006

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

Технология внедряется через проекты, нацеленные на повышение эффективности использования оросительной воды.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • равномерное увлажнение поля и минимизация потерь воды за счёт сокращения сроков полива и отсутствия сбросов

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ដំណាំចម្បង (ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងដំណាំស្បៀង) :

Хлопчатник, пшеница, овощные и бахчевые

ប្រសិនបើដីមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបច្ចេកទេស សូមបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ដីមុនពេលអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស:

не изменилось

3.3 ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទាំងស្រុង
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 2
សូមបញ្ជាក់:

В природно-климатических условиях Узбекистана возможно получить 2 урожая в год культур с коротким вегетационным периодом, например овощных, картофеля, а также при внедрении повторных посевов после уборки озимой пшеницы, заканчивающей вегетацию в июне. Основные культуры – хлопчатник и пшеница производят 1 урожай/год

3.4 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព (រួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរ)

3.5 ការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើបច្ចេកទេសត្រូវបានសាយភាយពាសពេញតំបន់ណាមួយ សូមកំណត់ទំហំផ្ទៃដីអនុវត្តន៍:
 • 0.1-1 គម2
មតិយោបល់:

Средняя площадь применения - Проект САНИИРИ /ЦЕФ в 2006 г., опытно-производственный участок 3 га в Хорезмской области; НИИИВП /JIRCAS 2015, 2016 гг.,

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A6៖ ផ្សេងៗ
មតិយោបល់:

Совершенствование поверхностного способа полива культур по бороздам, который является основным в Узбекистане, с целью повышения эффективности использования оросительной воды

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cs: សារធាតុប្រៃ/អាល់កាឡាំង
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bl: ការបាត់បង់មីក្រូ និងម៉ាក្រូសរីរាង្គរបស់ដី
មតិយោបល់:

Ухудшение химических свойств почв из-за развития процессов вторичного засоления обусловлено природными предпосылками (аридный климат, затрудненные условия оттока грунтовых вод вследствие выположенного рельефа) и антропогенной деятельностью (неадекватная работа ирригационно-дренажной инфраструктуры, и большие потери оросительной воды на полях орошения). Биологическая деградация обусловлена ухудшением среды обитания почвенных организмов из-за засоления почвы и низкого содержания гумуса

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
មតិយោបល់:

Технология орошения "встречный полив" способствует сокращению в два раза сезонного накопления солей в конце борозд

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Палуашова Г.

កាលបរិច្ឆេទ:

2015

4.2 លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស/ ពណ៌នាពីគំនូរបច្ចេកទេស

На поле под посевом хлопчатника (или другой пропашной культуры) создаётся постоянная оросительная сеть в виде ок-арыка и однобортных оросителей, расположенных по двум, коротким сторонам поля. При малых расходах воды, возможна замена однобортных оросителей выводными бороздами. При поливе осуществляется форсированная подача воды с двух сторон из однобортных оросителей - с начала и с конца борозды (или полосы).

4.3 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
កំណត់ទំហំ និងឯកត្តាផ្ទៃដី:

1 га

កំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ថ្លៃដើម:
 • ដុល្លារអាមេរិក
កំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (បើទាក់ទង)៖ 1 ដុល្លារ =:

4150,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

около 10 долл. США

4.4 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា
1. Планировка участка ក្សេត្រសាស្ត្រ Осень
2. Нарезка ок-арыков и однобортных оросителей ក្សេត្រសាស្ត្រ Май-июнь
3. Поливы (встречный полив) ក្សេត្រសាស្ត្រ Июнь-август
មតិយោបល់:

Все мероприятия, кроме поливов, осуществляется по традиционной технологии

4.5 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បើអាច បំបែកថ្លៃដើមនៃការចាប់ផ្តើមទៅតាមតារាងខាងក្រោម កំណត់ធាតុចូល និងថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា។ បើអ្នកមិនអាចបំបែកបាន សូមផ្តល់នូវតម្លៃប៉ាន់ស្មានក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសជាតម្លៃសរុប:

381,8

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Затраты на рабочую силу чел/дни 3,0 10,0 30,0 100,0
សម្ភារៈ Затраты на механизацию (планировка, нарезка ок-арыков) маш/час 1,5 170,25 255,38 100,0
ផ្សេងៗ Водоучетные средства (водослив Чиполетти) шт 1,0 19,3 19,3
ផ្សេងៗ Водоучетные средства (водослив Томпсона) шт 4,0 19,3 77,2
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 381,88
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

оплачено проектом

មតិយោបល់:

Приобретение водоучетных средств включает 5 водосливов - один переносной водослив Чиполетти для измерения расходов воды в ок-арыках и четыре переносных водослива Томпсона для измерения расхода в борозду

4.6 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Подготовка земли: планировка участка, вспашка, ក្សេត្រសាស្ត្រ Осень
2. Оправка однобортных оросителей (выводных борозд) ក្សេត្រសាស្ត្រ Май-июнь
មតិយោបល់:

Периодические мероприятия для поддержания технологии включают планировку поля и оправку однобортных оросителей

4.7 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បើអាច បំបែកថ្លៃដើមនៃការថែទាំទៅតាមតារាងខាងក្រោម បញ្ជាក់ធាតុចូលលម្អិត និងថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា។ បើអ្នកមិនអាចបំបែកបាន សូមផ្តល់នូវតម្លៃប៉ាន់ស្មាននៃការថែទាំបច្ចេកទេសសរុប:

78,2

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Затраты на рабочую силу чел/дни 3,0 10,0 30,0 100,0
សម្ភារៈ Затраты на механизацию (оправка однобортных оросителей) маш/час 0,5 96,4 48,2 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 78,2

4.8 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Технология не требует больших вкладов. Наибольшие затраты относятся к планировке поля. Это мероприятие очень важно для обеспечения равномерности увлажнения площади поля при поливах на малоуклонных землях

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

90% осадков приходится на октябрь-май

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

Ургенч

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • ស្ងួត

Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • មិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Почвы луговые, содержание гумуса в пахотном слое меньше 1%. Объемная масса почвы (г/см3) – 1,52, предельно-полевая влагоемкость (%, к массе) - 20,3-21,9%.

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

ល្អ

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

вода пригодна для орошения и для питья

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

ទេ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • កម្រិតមធ្យម
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

На орошаемой территории растительность представлена культурными видами растений, которые выращивают на полях: хлопчатник, пшеница, овощные, бахчевые, многолетние насаждения фруктовые и декоративные деревья и кустарники

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • នៅមួយកន្លែង
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • ច្រើនជាង 50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មធ្យម
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • គ្រឿងយន្ត/ ម៉ាស៊ីន
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • វ័យកណ្តាល
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Традиционно основными землепользователями являются мужчины

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីផ្ទាល់ខ្លួន ឬជួលគេដែលបានអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га, дехканских и приусадебных участков – до 0,35 га

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • កិច្ចសន្យាជួល
 • через Ассоциации водопотребителей и управления оросительных систем

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ដី

ភាពប្រៃ

កើនឡើង
ថយចុះ

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

បញ្ជាក់បន្ថែមការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់:

Технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую территорию за пределами территории применения

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ មធ្យម
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល និទាឃរដូវ ថយចុះ មធ្យម
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល រដូវក្តៅ ថយចុះ មធ្យម

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អូសបន្លាយពេលដាំដុះ ល្អ
មតិយោបល់:

Технология напрямую зависит от наличия воды в источнике. Водность источника зависит от климатических изменений (количество осадков)

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

មតិយោបល់:

Затраты на начало реализации технологии небольшие и состоят в высококачественной планировке участка; подготовке постоянной оросительной сети в виде ок-арыков и однобортных оросителей; приобретении водоучетных средств. Для поддержания технологии необходима качественная планировка и ежегодно может понадобиться оправка однобортных оросителей (выводных борозд). Выгоды уже в первый год применения технологии состоят в повышении урожайности на 20-30%, снижении затрат оросительной воды и сезонного накопления солей, особенно в концевых участках борозд.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 10-50%
ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 10-50%

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

ទេ

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Не требует больших дополнительных затрат
Повышается урожайность
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Технология проста и поэтому доступна для всех землепользователей
Снижает потери воды при поливе, развитие вторичного засоления
Повышает урожайность культур

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Применение водоучетных средств Проведение тренингов и консультаций по применению средств водоучета
Необходимость идеальной планировки участка Более качественно проводить планировку участка
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Необходимость идеальной планировки участка под нулевую поверхность Более качественно проводить планировку поля. Рекомендуется лазерная планировка.
Необходимость достаточного расхода воды в подводящем канале. Расход подводящего канала должен быть не менее 40 л/с. В два однобортных оросителя должно подаваться не менее 20 л/с в каждой стороны. Повышение водообеспеченности

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ/ ឯកទេស

опрошено 5 чел

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Палуашова Г.К., Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Совершенствование управления водно - солевым режимом орошаемого поля почв с помощью улучшения техники поверхностного полива и мониторинга засоления почв экспресс методом.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Сб. научн.докл. 5-ой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Новые технологии и экологическая безопасность в мели-орации» (Коломна 28-30 мая 2008 г)

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Толепова Ш., Курбанбаев Е.К., Палуашова Г., Широкова Ю.И. Процессы засоления земель и методы поддержания солевого режима почв в условиях близких грунтовых вод и малоуклонных земель низовьев р. Амударьи.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Материалы Международной научно- практической конференции к 100-летию Н.А. Кенесарина «Современное состояние подземных вод: проблемы и их решения». Ташкент 2008

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Палуашова Г., Широкова Ю.И. Эффективность встречного полива хлопчатника по бороздам в условиях Хорезма

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Материалы Республиканской научно-практической конференции, к 85-летию САНИИРИ. Ташкент 10-11 ноября 2010 г.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Палуашова Г.К., Широкова Ю.И. Влияние технологии встречного полива хлопчатника, на процессы сезонного засоления почв в условиях Хорезмской области.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

«Тупроқ унумдорлигини ошириш, ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришлашда манба тежовчи агротехнологияларни амалиётга жорий этишнинг аҳамияти» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжумани маърузалари асосидаги мақолалар тўплами (2012 йил 5-6 декабрь), УзПИТИ, Ташкент, 2012 г.

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធតាមបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Палуашова Г., Широкова Ю.И. Эффективность встречного полива хлопчатника по бороздам в условиях Хорезма

វេបសាយ:

http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/paluashova-shirokova.pdf

ម៉ូឌុល