ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນ

ຊື່ແທ້

Silenga

ນາມສະກຸນ

Wamunyima

ແບບສອບຖາມເປີດກວ້າງ