ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນ

ຊື່ແທ້:

Luigi

ນາມສະກຸນ:

Piemontese

ແບບສອບຖາມເປີດກວ້າງ