ລາຍລະອຽດ ຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນ

ຊື່ແທ້

Luigi

ນາມສະກຸນ

Piemontese

ແບບສອບຖາມເປີດກວ້າງ