ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Unidades Piloto demostrativas para el desarrollo económico de las poblaciones campesinas del Bosque seco. [ເປຣູ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

ການລາຍງານກິດຈະການ: Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, es una organización no gubernamental fundada el 10 de enero de 1986, cuya visión es ser una institución técnico-social reconocida a nivel nacional por su compromiso, capacidad y liderazgo, que contribuye a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país, en concordancia con las estrategias globales de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y la pobreza.

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 83%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Unidades Piloto demostrativas para el desarrollo económico de las poblaciones campesinas del Bosque seco.

ປະເທດ:

ເປຣູ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, es una organización no gubernamental fundada el 10 de enero de 1986, cuya visión es ser una institución técnico-social reconocida a nivel nacional por su compromiso, capacidad y liderazgo, que contribuye a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país, en concordancia con las estrategias globales de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y la pobreza.

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
 • ພື້ນທີ່ປູກໄມ້
 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
ລະບຸ:

Sin información

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • DLDD ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ເງິນທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ການລະດົມທຶນ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

El Proyecto Unidades Piloto Demostrativas para el Desarrollo de las Poblaciones Campesinas del Bosque Seco, conducido por AIDER con apoyo financiero de la Fundación Interamericana - FIA.
Se ejecutó entre enero de 2001 y julio de 2004, con un presupuesto total de US$377,799.12 de los cuales US$185,740 fueron aportados por la Fundación Interamericana; las familias beneficiarias aportaron por un valor de US$128,102.81 y AIDER por un monto de US$61,956.31.
Inicialmente el proyecto fue formulado para dos años de ejecución y se desarrolló en los Anexos Sausal, Casaraná y La Rita, de la Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera y su objetivo fue transferir a las familias campesinas, propuestas técnicas, viables y replicables, que permitan mejorar sus ingresos económicos y reducir la depredación del ecosistema.
Para ello se trabajó en tres grandes líneas de acción:
1. Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería ovina y porcina.
2. Producción de hortalizas, utilizando técnicas hidropónicas y en huertos familiares.
3. Manejo de Bosques, mediante la aplicación de un Plan de Manejo Silvoganadero.|

ສະຖານທີ່

Lugar: Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

52269.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

8589.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Sin información
La formación vegetal, bosques secos, se presenta entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas medias de 17 a 24ºC, precipitaciones anuales menores a 1400mm y prolongados periodos de sequía, que por lo  general duran entres seis y nueve meses.|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

El ingreso familiar en la Comunidad es de sólo US $ 909, y un número promedio de siete personas por familia extensa, entonces el ingreso per cápita es de solo US $ 129.8. Si a esto unimos la carencia casi total de servicios básicos, resulta que las familias, que encontramos allí, están comprendidas en el estrato muy pobre.|
Las principales actividades económicas que las familias realizan son:
* Actividad pecuaria. La producción es destinada casi totalmente a la comercialización en mercados locales.
* Agricultura de temporal. Por su carácter temporal, en realidad es complementaria y destinada fundamentalmente al autoconsumo.
* Actividad forestal. Es una actividad restringida, porque existe una legislación que establece la veda del algarrobo.
Otras actividades
* Apicultura
* Venta de la fuerza de trabajo|
Es un territorio comunal testimoniado con los Títulos de Propiedad Nº30460 y 30624, los mismos que se encuentran inscritos en los Registros Públicos de Piura.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Los bosques secos que posee la Comunidad, refleja el nivel de degradación ocasionado por una actividad humana mal encaminada, que a través de la tala indiscrimanda y el sobrepastoreo, realiza un aprovechamiento no sostenible del bosque y la pradera, el cual ocasiona más pobreza y agudiza la desertificación, porque ha llevado al ecosistema mas allá de su capacidad natural para restaurarse, sobre todo si tenemos en cuenta que esta capacidad de restauración, ya es  bastante limitada por su aridez.|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

La degradación de los bosques de algarrobo de la comunidad es causada principalmente por la tala ilegal, para obtener madera para leña y artesanía. Como consecuencia, los bosques presentarán cada vez menores densidades de árboles, siendo sustituidos en primera instancia por arbustos y si se sigue extrayendo incluso éstos desaparecerán dando paso a la pérdida total de cobertura vegetal quedando en su lugar desiertos y dunas.
La pérdida de biomasa forestal y posterior desertificación del ecosistema, signifcará además la pérdida de hábitat para la fauna silvestre, algunas de cuyas especies son endémicas del bosque natural de algarrobo y por lo tanto serán irremediablente condenadas a la extinción.
La desertificación también se traducirá en una disminución de la producción de forraje para el ganado, pues al reducirse los bosques y praderas, habrá menor disponibilidad de algarroba, pastos y arbustos forrajeros.|

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

El proyecto tuvo como propósito "transferir, a la población campesina, propuestas técnicas viables y replicables que permitan mejorar sus ingresos económicos y reducir la depredación del bosquee"
|Objetivo específico 1: (expresado como resultados al final del proyecto)
Se han mejorado los niveles productivos y reproductivos de la ganadería ovina y porcina.
|Objetivo específico 2: (expresado como resultados al final del proyecto)
Las familias campesinas producen hortalizas utilizando técnicas hidropónicas.|Objetivo específico 3: (expresado como resultados al final del proyecto)
Las familias campesinas manejan sus bosques con criterios de sostenibilidad.|Objetivo específico 4: (expresado como resultados al final del proyecto)
Campesinos hombres y mujeres han sido capacitados y adoptan las tecnologías de manejo pecuario, hidroponía y manejo de bosques y praderas.

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Instalación y puesta en operación de un Centro Piloto Demostrativo de Manejo Forestal, en una superficie de  100 hectáreas y el establecimiento de 2 réplicas comunales de 100 hectáreas cada una. Tanto en centro piloto como las réplicas debían contar con almacenes de heno y algarroberas.|Al final del proyecto, el Centro Piloto instalado, consta de una superficie boscosa de 160 hectáreas sobre las cuales se han aplicado diversos tratamientos silviculturales en base a un Plan de Manejo Forestal.
Se instaló un Centro Piloto Ovino, el cual se inició con un plantel conformado por 10 reproductores: un macho y nueve hembras, de raza pura Black Belly. Conducido  por 5 familias campesinas.
También se implementaron 20 réplicas familiares. (integradas por un macho y una hembra)|Se instaló un Centro Piloto Porcino, el cual se inició con un plantel conformado por un reproductor macho y nueve hembras, de raza pura Landrace. A cargo de un grupo solidarios constitido por cinco familias quienes han recibido el apoyo del proyecto  para construir sus instalaciones.
Se diseñó y puso en práctica un programa de capacitación, donde la programación de los temas a tratar tenía una relación directa con el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto.|En los eventos de capacitación se trataron los cinco aspectos básicos en toda actividad ganadera: el mejoramiento genético, reproducción, sanidad animal, alimentación y manejo.
Se ha instalado un Centro Piloto en la comunidad, cuenta con 33,7m2 de área productiva y está a cargo de dos familias, que son responsables de los cultivos y sus tratamientos.
En tres anexos de la comunidad se han instalado réplicas y como estrategia la instalación de huertos familiares.|

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Manejo del bosque, para recuperarlo, conservarlo y obtener producción sostenida de él, porque el bosque es el ambiente en que viven y realizan sus actividades económicas, es el que brinda alimentos al ganado y diversos productos que son utilizados por los campesinos.
Mejora de la ganadería ovina y porcina, porque son actividades que les preveen de carne para la alimentación y les permite obtener ingresos económicos con los cuales solventar los gastos para cubrir sus necesidades básicas.
Introducción de nuevas técnicas de cultivo, que permitan producir todo el año, de preferencia hortalizas, porque la desnutrición es un mal generalizado que afecta sobre todo a los niños, debido a una dieta mal balanceada que carece principalmente de fuente de vitaminas y minerales que están presentes en las verduras y frutas frescas.|
1. Mejora de la ganadería ovina y porcina
*Adquisición e identificación de reproductores Black Belly y Landrace. Reproductores adquiridos de granjas de reconocido prestigio, para su selección se tuvo en consideración las características fenotípicas y genotípicas deseadas por especie, por raza y por sexo.
*El fondo rotatorio comunal. Para cada especie animal, con los reproductores adquiridos, se implementó una Unidad Piloto Demostrativa (conducida por 5 familias) con un plantel inicial de 01 macho y 09 hembras, que sirvió de modelo de crianza y a la vez de centro de capacitación, asimismo se implementaron módulos familiares, cada uno de ellos conformado principalmente por 01 macho y 01 hembra. Los animales fuero entregados bajo la modalidad de crédito y se administraron como fondo rotatorio con la finalidad de ampliar de número de beneficiarios en la medida en que se produzcan devoluciones.
*Asistencia técnica. Se brindó asistencia técnica individualizada y acompañamiento a los comités formados a fin de brindarles respaldo institucional ante la población.
En el desarrollo del proyecto, como parte de la transferencia tecnológica se procuró que, durante el desarrollo de actividades, los beneficiarios y sus familias participen directamente en su ejecución, bajo la asesoría del personal del proyecto.
*Botiquines veterinarios y calendarios sanitarios. Elaboración de un calendario sanitario específico para la zona de trabajo. Implementados para uso comunal, utilizados bajo la modalidad de préstamo, es decir que todo beneficiario que tenía problemas sanitarios con su ganado, podía asistir al botiquín y solicitar el medicamento adecuado y luego este el mismo medicamento era devuelto permitiendo mantener siempre su stock inicial.
2. Mujeres y niños campesinos producen hortalizas. Se instalaron huertos hidropónicos comunales con el objeto que las familias campesinas incorporen verduras en su dieta tratando, de esta manera, de contribuir a aliviar la desnutrición que afectaba a niños y madres gestantes.
3. Las familias campesinas manejan sus bosques. Se elaboraron Planes de Manejo Forestal, los cuales deben responder a un diagnóstico detallado y certero, por eso la primera actividad fue precisamente el Inventario Forestal (Inventario detallado con un diseño de muestreo sistemático a partir de parcelas rectangulares).
4. Campesinos capacitados en manejo de ovinos y porcinos mejorados, producción de hortalizas y manejo silvoganadero del bosque.|

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER|Av. Jorge Basadre 180. Dpto.6
Lima 27

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ
ລະບຸ:

Sin información

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

Familias campesinas de los Anexos Sausal, Casaraná y La Rita, pertenecientes a la Comunidad Campesina José Ignacio Tavara Pasapera en el departamento de Piura, Perú.

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

Se logró involucrar a las familias campesinas desde la identificación de la idea del del proyecto hasta su culminación, aunque es preciso señalar que la participación tuvo matices diferentes ya que hubo etapas, como el de la elaboración de los documentos técnicos asi como la búsqueda del financiamiento, en que el peso principal se desplazó hacia la entidad ejecutora del proyecto.
Identificar en conjunto la idea del proyecto tuvo la ventaja que, al momento de iniciar las acciones, las familias ya conocían los aspectos que el proyecto iba a desarrollar, quedando como tareas pendientes la socialización de la versión finalmente aprobada (luego del proceso de negociación con la entidad financiera), su operativización y la organización para el trabajo propiamente dicho.|

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

Mejoramiento genético del ganado, tanto en ovinos como en porcinos. El mejoramiento genético muestra resultados positivos respecto al número de crías por parto, número de partos al año, precodidad, menor conversión alimenticia y mayor ganancia en peso a los seis meses. |
El componente ganadero de la propuesta asegura ingresos por encima de los tradicionalmente obtenidos, la producción de ovinos y porcinos mejorados aseguran ingresos periódicos a la familia campesina, con el beneficio adicional de no depredar el bosque y la pradera.|
Se realiza manejo silvoganadero que se sustenta en el aprovechamiento de los recursos que proporciona el bosque y la pradera sin sobrepasar su capacidad de restauración, es decir no se causa desertificación.|
Con el manejo silvoganadero se logra recuperar y conservar el bosque, así como se asegura la satisfacción de las necesidades actuales de la población y se salvaguarda el bosque en toda su potencialidad para el beneficio de las generaciones futuras.|
Las actividades propuestas por el proyecto contribuyen a generar puestos de trabajo permanentes en la actividad ganadera y forestal, lo que sin duda disminuirá las tasas de migración temporal que suelen elevarse en épocas de sequía.|
Los huertos familiares contribuyen con su producción a mejorar la dieta de las familias campesinas con un aporte de vitaminas y minerales, que de otro modo estarían ausentes o serían muy deficientes con su correlato de enfermedades carenciales.|

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

En otros anexos de la Comunidad Campesina José Ignacio Tavara Pasapera.|En otras localidades del departamento de Piura, con ecosistemas similares.

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

Enfoque de género. En la comunidad la subordinación de la mujer a la autoridad paterna, reconociéndose que su responsabilidad fundamental es la actividad doméstica, es decir, el conjunto de tareas que garanticen el bienestar de la familia en la casa: comida, ropa limpia, cuidado de los hijos.
Tratando de modificar esta situación, en todas las actividades del proyecto, incluidas las de capacitación y eventos de educación ambiental, se busco la participación de la familia.|
Visitas a las familias para una asistencia técnica más eficaz. Lograr que la población objetivo decida voluntariamente hacer suya una propuesta de desarrollo, la incorpore a su actividad cotidiana y sea capaz de continuar implementándola, cuando concluya el proyecto, es lo que aspira alcanzar toda institución promotora de desarrollo.|
Educación ambiental para no seguir viviendo mal. El proyecto consideró a la educación ambiental como un aspecto clave para su éxito, porque contribuye a crear una nueva norma de conducta basada en la responsabilidad y respeto frente al ambiente y los recursos  naturales, modificando las percepciones y actitudes de la población frente a su medio y formando una conciencia crítica que enfoca al ser humano como parte del ecosistema y de la sociedad.|

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

Las visitas de asistencia técnica individualizada sirvieron para evaluar y monitorear el proceso de aprendizaje y de asimilación de las propuestas técnicas del proyecto, siendo éste el momento propicio para el reforzamiento técnico necesario, corregir posible errores y al mismo tiempo para satisfacer la demanda de mayor y/o nueva información.|Un efecti adicional de las visitas de asistencia técnica fue que se logró establecer una comunicación fluida con las familias beneficiarias que  favoreció el intercambio de información y permitió superar la tradicional aversión al riesgo, característica de la economía campesina, posibilitando la adopción de las propuestas promovidas por el proyecto.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທາງດ້ານການເງິນ

La organización en empresas comunales ha abierto nuevas perspectivas para los campesinos socios de las mismas, quienes ahora tienen mejores perspectivas de negociación con los comerciantes y pueden vender directamente algunos productos.|

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

Las pasantías realizadas han contribuido para que los beneficiarios de los diferentes anexos intercambien sus experiencias y corrijan algunos errores.|El concurso de huertos sirvió para motivar a nuevas familias interesadas en realizar cultivos de hortalizas y para estimular a las que ya venían realizándolo.|El concurso de conocimientos realizado con la comunidad educativa apoyó a los profesores en el desarrollo del programa educativo y gracias a la ayuda de medios audiovisuales y dinámicas desarrolladas durante la capacitación, se logró mejores resultados en la comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes. Esto dentro de un contexto determinado por las carencias en material educativo existente en las escuelas rurales.

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ