ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ORIGEN METEÓRICO: CAPTACIÓN EN TECHOS DE VIVIENDAS [ອາເຈັນຕີນາ]

  • ​ການ​ສ້າງ:
  • ​ປັບ​ປູງ:
  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
  • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
  • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Argentina

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 51%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ORIGEN METEÓRICO: CAPTACIÓN
EN TECHOS DE VIVIENDAS

ປະເທດ:

ອາເຈັນຕີນາ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Argentina

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Esta práctica consiste en la captación de agua pluvial, a través de la acumulación de láminas de lluvias
sobre techos de viviendas y superficie cubierta de otras instalaciones. El flujo resultante se concentra y se
conduce a reservorios de distinto tamaño para consumo humano.
Los techos deben encontrarse impermeabilizados con una capa de hormigón o argamasa delgada mezclada
con granulado volcánico y/o poliestireno expandido y recubierto de membranas, debiendo contar con un
estribo sobreelevado alrededor del polígono cubierto y un desnivel general hacia el o los sitios de
conducción al reservorio.
En promedio los techos de los asentamientos presentan una superficie de 100 a 300 m2, estimándose que
con una tormenta que genera una precipitación efectiva de 20 mm en menos de una hora se logra captar un
volumen medio de 1,9 m3 por evento lo que equivale a un volumen total anual de 7,6 m3 por vivienda.
Para el consumo del agua deben efectivizarse tareas de manutención, operación y tratamiento de agua.
En primer lugar los techos deben mantenerse limpios en la época de lluvias, posteriormente el primer
escurrimiento no debe volcarse a los reservorios y por último el agua acumulada tiene que tratarse con
procedimientos físicos y químicos básicos, como el filtrado y asentamiento de particulado o sólidos
disueltos y la incorporación de cloro, entre otras.
De acuerdo a información proporcionada por puesteros del Forzudo (NE de Lavalle) el agua almacenada en
una pileta cubierta de 10.000 litros alcanza para bebida durante un año para una familia tipo|

ສະຖານທີ່

REGION CENTRO OESTE. Provincia de Mendoza

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de médanos bajos
y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan.|
Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura medias
altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico durante 9
meses.|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

BAJO

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo
para sistema de producción alternativos|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

deficit hidrico
sequias estacionales

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

deficit hidrico

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. La captación de agua de origen meteórico en techos de viviendas, permite mejorar la disponibilidad y
la calidad del agua, permitiendo su aprovechamiento para consumo humano en buenas condiciones de
sanidad.
2 Esta práctica permite aplicar técnicas de mejora en la sanidad del agua, lo que impacta en la salud y
calidad de vida de la población|

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

1. La recogida de agua es la recolección y la concentración de la escorrentía de lluvia para la producción
agrícola - o para mejorar el rendimiento de la hierba y los árboles

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Esta aplicación es factible de ser utilizada en el área no irrigada de la Región Árida del Centro Oeste de
Argentina como un recurso adicional al agua superficial, subsuperficial y subterránea; ya que el agua de
origen pluvial almacenada cuenta con una muy buena calidad para el consumo humano superior al de
cualquier otra fuente. Esta práctica es aplicada por la población asentada en puestos y asentamientos
aislados de la región. En el departamento de Lavalle numerosos puestos aplican esta práctica, variando el
tipo de infraestructura y el grado de inversión, en algunos casos la captación y almacenamiento se realiza
de modo artesanal utilizando chapas y reservorios plásticos, en otros la práctica se realiza con una muy
buena infraestructura, lo que permite conservar de mejor manera la calidad y cantidad del agua|

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|mcorso@ambiente.gob.ar
|Prof. Elena Abraham: Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA|abraham@lab.cricyt.edu.ar

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ:

No Data

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

permite el aprovechamiento de agua de lluvia y su disponibilidad para consumo animal y riego durante casi
todo el año.
No se cuenta con una evaluación de impacto

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

En la mayoría de las regiones con déficit hídrico del país

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
  • ລະຫວ່າງປະເທດ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

Esta práctica se ha ejecutado por iniciativa propia en algunos puestos del Noreste
de la Provincia de Mendoza, con resultados concretos y positivos, por lo que es posible replicar su
implementación al resto de la Región. Sin embargo para su ejecución se requiere la impermeabilización
de techos y realizar obras de corrección, que en algunos casos implican la materialización de obras
estructurales de importancia para su puesta en práctica.|

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ