НҮБ ЦТК

Arc GIS application Survey using GPS and total station GeoSource Database hazard modelling resource assessment [Тонга]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Tonga

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: land management - holders exclusive right for land resources - individual right to resources in a particular land areas genetic resources/traditional knowledge right copyright

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Arc GIS application
Survey using GPS and total station
GeoSource Database
hazard modelling
resource assessment

Улс :

Тонга

Тайлагнах Этгээд:

Tonga

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

land management - holders exclusive right for land
resources - individual right to resources in a particular land areas
genetic resources/traditional knowledge right
copyright

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Суурьшлын бүс
Тодорхойлно уу:

all of the above

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Arc Gis is a new gis mapping pakage.  full picture of mapping information in Tonga and all characteristics as far as resources are concerned could be applied. for example most vulnerable areas for drought could be identified using this arc gis.

Байршил

the whole of Tonga island

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

649.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

100000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

mainly volcanic ash from 20,000-50,000 years old.  soil type determine by younger ash in different locations.|
mostly flat except for high island in the northern parts of Tonga.  few volcanic islands with height of 30m.  1m high mostly experience by the rest of Tonga
tropic with mean temperature of 25 degree celcius.  summer and winter seasons.  wettest months January and February.  Mean annual rainfall 1800mm. trade wind is south easterly wind.  

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

this is for the whole of tonga.  from the king to the poorest person in Tonga
lands belongs to estate - king, nobles, and government.  people may request for land from the 3 three estates mention above.  people can register land include lease.  |
government and farmers, fishermen|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

new technology

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

maintenance of the equipment
purchasing equipment

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

identification of drought areas, eroded sites and areas with low soil fertility

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Build comprehensive GEOsource for TOnga
develop strong institutional cooperation to improve understanding and managementof hazards, land and offshore resources and environment|

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

control points and bench mark
high resolution digital elevation model
coastal bathymetry
land parcels
infrastrucutre data
arc gis taining
survey training using GPS and total station

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

GEO Source Tonga is a GIS Base topographical mapping system that uses the new GPS-based geodetic datum and survey coordinates
Arc GIS

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Beca international
GNS Science Limited

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Олон улсын санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Private Sectors in engineering and mapping work

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

capacity development with the introduction of the technology
training with the usuage of the technology

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Үгүй

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

easier access to quality map of tax and town allotment
easier production of maps using the new technology
cheaper
accuracy and timely with the production of maps
environmental vulnerable areas determine and access.  forest coverage, coastal mapping for erosion, climate change vulnerability sites|
topography

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

this program for the whole of Tonga.  project could impact the whole of the country

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

put vulnerable climate change site of the map
forest coverage
tree planting areas
mapping of biodiversity coverage such as forest coverage, national parks and resrves, marine reserves, SMA
rare species on map |
identify vulnerable sites and identify adaptation measures
coastal erosion and adaptation option identification

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Үгүй

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Урамшууллын аль төрлийг зааж өгнө үү:
 • Санхүүгийн урамшуулал (жишээлбэл, хөнгөлөлттэй хүү, улсын тусламж, татаас, мөнгөн тэтгэмж, зээлийн баталгаа гэх мэт)
 • Төсвийн урамшуулал (жишээлбэл, татвар, хураамж гэх мэт татвараас чөлөөлөх, хасах гэх мэт)

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

highly motivated team of experts and project management unit.
replicable elsewhere with some level of adaptation
user friendly program
highly motivated local government and private sector

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

capacity development
build up expertise
contribute to human resource development

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

cheaper and user friendly
revenue collection

Техникийн нөөцтэй холбоотой

more advance and up-to-date piece of technology

Модулууд