НҮБ ЦТК

Mulch, Screen and Irrigation Technology| [Тонга]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Tonga

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: Farmers have exclusive rights for their crops and vegetables.  Most of them also have right for tax allotments (own registered land or and land owners).

Бүрэн гүйцэд байдал: 89%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Mulch, Screen and Irrigation Technology|

Улс :

Тонга

Тайлагнах Этгээд:

Tonga

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

Farmers have exclusive rights for their crops and vegetables.  Most of them also have right for tax allotments (own registered land or and land owners).

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
Тодорхойлно уу:

vegetable gardens

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Бууруулах
 • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Санхүүжилт ба нөөцийн удирдлага
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

during the drought season, crops and vegetables require water and soil moisture.  Drip irrigation, vegetable mulge and screen technologies provide sufficient water and soil moiture throughout the year for crops and vegetables.  its simple and effective where production improved a lot.  |

Байршил

All of Tonga

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

100.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

100000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

volcanic ash orientated from 20000-50000 years old.  soil type depend on ash age.
tropics with average temperature of 25 degree celcius.  Annual Rainfall between 1800 - 2000 mm. summer and winter seasons.  wettest month January and February
mainly flat coralline.  northern parts are high with few volcanic islands.

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

government land and private land ownership.
range from 2000 TOP $ a month to less than a 100 TOP
farmers and small scale fishermen.  some work for the government and private sectors.  remedy from overseas as one source of income earn

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

production improved during drought season which is unusual.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Crops and vegetable poor growth and production during drought season.  

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Water resources scarcity and long drought season.  Vegetables require water to grow and bucket irrigation system provide sufficient water for plants to grow and production improve.

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

To improve crops and vegetables production during the drought season

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Mulge vegetable technology to improve growth and keep soil moisture.• Vegetative Mulch technology: reduce the soil temperature (carrots, Irish potatoes, etc.), conserve soil moisture and suppress weeds.  |
To introduce Screen Technology to assist with growth of the seedlings. The screen technology: reduces the amount of direct sunlight necessary for the initial growth transplanted seedlings of the vegetables; enhance the fruit-set of tomatoes, capsicu|
Drip irrigation - bucket water with necessary pipes are extended to crops and vegetables to keep them access to moisture soil.  Drip irrigation technology, to supplement the rainfall in ensuring un-interrupted optimum soil moisture conditions. |

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

To promote favourable growing conditions against the hot humid climate of this period, the use of the vegetative mulch, screen house and drip irrigation technologies are highly recommended for the production of the off-season vegetables.
• Vegetative Mulch technology: reduce the soil temperature (carrots, Irish potatoes, etc.), conserve soil moisture and suppress weeds.
• The screen technology: reduces the amount of direct sunlight necessary for the initial growth transplanted seedlings of the vegetables; enhance the fruit-set of tomatoes, capsicum, etc.,  by reducing the impact of the rainfall
• Drip irrigation technology, to supplement the rainfall in ensuring un-interrupted optimum soil moisture conditions.
Both technologies are recommended for the production of vegetable during the December to May period
N/A

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

MAFF
SPC
FAO

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
Тодорхойлно уу:

International and Regional organisations (SPC and FAO)

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Students and Private sectors

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Awareness and introduction of the technology to farmers and communit at large

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

simple and efficiency.  not high tech but user friendly and everyone could use.
improve and more revenue collected.  community access to vegetables all year including cultural function. decrease import of vegetables from overseas.
improve production all year round.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

same as the onsite as technology have been transfered to nearby site

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

maintain biodiversity from threaten and also contribute as an adaptation option especially with crops affected as impact of climate change.  less ans less rainfall in the future so the introduction of such technologies will help crops withstand    

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Outer island Groups in TOnga

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Highly motivated farmers and community at large.  replicable elsewhere with some level of adaptation
availability of funding to assist farmers.  replicable elsewhere with some level of adaptation.
Highly motivated local government.  replicable elsewhere with some level of adaptation

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Үндэсний
 • Бүс нутгийн

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Human resources development both government staff and community at large including other stakeholders and farmers.  Such development include capacity, technological know how and expertise.|

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Improve crop and vegetable productions by using of the best practice may have an impact on the finance site.  Increase in production, increase income from the marketing of the crops and vegetables |

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Simple and user friendly technology which could make big difference as far as farmers are concern.  Low tech but effective which might have big different in the result.

Модулууд