НҮБ ЦТК

Our SLM is under implementation [Сент Китс Невис ]

  • Бүтээн байгуулалт:
  • Шинэчлэх:
  • Цуглуулсан этгээд:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Saint Kitts and Nevis

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 17%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Our SLM is under implementation

Улс :

Сент Китс Невис

Тайлагнах Этгээд:

Saint Kitts and Nevis

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

  • Бууруулах
  • Нөхөн сэргээлт

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Erosion and Land Degradation

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Unused sugar lands left unmanaged due to the closure of the sugar industry are now exposed.  Due to our topography these soon begin to erode when there are heavy rains.

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

the objective to find a suitable and sustainable use for these lands and establish some structure inorder to manage these lands properly.

Дүн шинжилгээ

Модулууд