НҮБ-ын ЦТК

HANDBOOK ON FARM ADVISORY SYSTEMS

  • Шинийг нээх:
  • Шинэчлэх:
  • Мэдээлэл цуглуулсан:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: European Union

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 31%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

HANDBOOK ON FARM ADVISORY SYSTEMS

Тайлагнах Этгээд:

European Union

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

  • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

  • Сэргийлэх

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

  • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
  • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

At the workshop on farm advisory and water protection organized by DG ENV in October 2009 in Brussels, the decision was taken to develop a handbook of ideas for administrations about integrating water issues in farm advisory services.
COM services, Expert Group members with the support of a consultant, have then developed a handbook outlining examples and approaches for organizing farm advisory.
The final handbook was presented in Seville on 6 April 2010 and endorsed by the Expert Group on WFD & agriculture.
'Integrating water issues in Farm advisory services – a Handbook of ideas for administrations' can be downloaded in: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/FAShandbk.pdf

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Negative impacts resulting from agricultural activities on water bodies, as the ones mentioned next:
1)Nutrient enrichment of surface and groundwater
2)Pesticides in ground- and surface water
3)Alterations of hydrologic regimes
4)Hydro-morphological modification
5)Sediment transport into surface water due to soil erosion.|

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Soil erosion

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


ECOLOGIC INSTITUTE
http://ecologic.eu/|Offices in in Berlin, Brussels, Vienna, and Washington DC

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Үгүй

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Модулууд