НҮБ-ын ЦТК

Технология создания насаждений саванного типа [ОХУ]

  • Шинийг нээх:
  • Шинэчлэх:
  • Мэдээлэл цуглуулсан:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Russian Federation

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: Все права принадлежат Российской Федерации

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 57%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Технология создания насаждений саванного типа

Улс :

ОХУ

Тайлагнах Этгээд:

Russian Federation

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

Все права принадлежат Российской Федерации

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Создание лесных насаждений саванно-куртинного типа

Байршил

Пастбищные территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской области|

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

засоленная
Аридные зоны (малое количество осадков, высокая испаряемость, недоступность грунтовых вод)|
Естественные понижения, западины поверхности почвы|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Все формы собственности

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Применение новых экологически чистых технологий

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

1. Улучшение условий произрастанидревесных пород
2. Устранение острого дефицита влаги
3. Использование засоленных почв

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Повышенная засоленность почв

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Повышение продуктивности пастбищных угодий, улучшение условий для выпаса и содержания животных, обеспечение комфортной среды в местах жизни и труда животноводов

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Улучшение условий существования лесных насаждений

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

1. поделка посадочных мест
2. подготовка посадочного гнезда
3. подбор и посадка саженцев
4. уход за молодыми насаждениями

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации (ГНУ ВНИАЛМИ Россельхозакадемии)|Россия, 400002, г. Волгоград, Университетский просп., д. 97

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

  • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
  • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Повышение продуктивности почв
1.Развитие территорий
2.Обеспечение комфортной среды проживания и труда
1. Эффективное управление земельными ресурсами
2. Разработка комплекса почвозащитных мероприятий
1. Повышение использования засоленных почв
2. Перераспределение поверхностного стока атмосферных осадков

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

1. Предупреждение и устранение последствий негативных процессов
2. Повышение продуктивности почв

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

1.Способствует повышению срока существования древесной растительности
2.Способствует перераспределению поверхностного стока атмосферных осадков, устраняя дефицит влаги|

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Республика Калмыкия, Астраханская область

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Доступность (использование имеющегося рельефа местности)
Эффективность
Технология предназначена для повышения продуктивности пастбищных угодий в аридных зонах на засоленных почвах

Модулууд