НҮБ-ын ЦТК

Wild Fire Management in the Body Ponds area of Antigua and Barbdua [Антигуа, Барбудас]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагч:

Тайлагнах байгууллага: Antigua and Barbuda

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, оюуны өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу: Үгүй

Түүх үзэх
Бүрэн байдал: 86%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил:

Wild Fire Management in the Body Ponds area of Antigua and Barbdua

Улс:

Антигуа, Барбудас

Тайлагнах байгууллага:

Antigua and Barbuda

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, оюуны өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу:

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршил дахь голлох газар ашиглалтын хэлбэр

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Суурьшлын бүс
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тайлбар:

Agriculture, livestock and arable farming

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) эсрэг арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Сайн туршлагын товч тодорхойлолт

In clearing land traditional manual tools and hand held grass cutters are used rather than the slash and burn method of clearing land

Байршил

Body Ponds Watershed, Antigua|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

3500.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

25000.0

Заасан байршлын байгаль орчны товч тодорхойлолт.

This area is semi arid
The soil in this area is a mixture of primarily clay and loam
Hilly in most areas

Энэ байршилд эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Properties are primarily owned by the residents
Agriculture
Low to Middle Income

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Сайн туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Continuous uncontrolled burning of the area and destruction of the forest cover as well as biological diversity

Сайн туршлагыг нэвтрүүлснээр шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлыг жагсаана уу

Removal of the natural forest cover though wild fires.

Сайн туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Stop the uncontrolled removal of forest cover though wild fires and unintentional fires caused by farmers that would use the slash and burn method of land clearing.

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Curtain the wild fires leading to the destruction of the natural forest cover of the body ponds area.

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

use of fire resistant plants to reforest the area. Use of small motorized equipment for land clearing instead of the slash and burn method

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи нь түншлэлийн хүрээнд хэрэгжсэн үү?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Government of Antigua and Barbdua, community groups and farmers|

Технологийг дэмжих ажил ямар хүрээнд хэрэгжсэнийг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага
 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Хамрагдсан орон нутгийн оролцогч талуудыг жагсаана уу:

Community groups, GARDC (local NGO)|

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, арчилгаа, сайжруулалтад ямар үүрэг гүйцэтгэснийг тодорхойлно уу.

The suggestions for the new approach came from these groups

Технологи хөгжүүлэхэд тухайн байршил эсвэл түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд оролцсон уу?

Тийм

Оролцоог хэрхэн зохион байгуулсан бэ?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбайд илэрсэн үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

The production from the farms have increased
The farming conditions have improved
The ecosystems in the location are now recovering
There has been better financial potential for the farmers
There is potential to reintroduce species that have been destroyed
The forest cover can now recover effectively.

Талбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Persons who depend on these farmers for supplies are not getting more food supplies on a regular basis
The potential impacts on the overall watershed have been great. The reefs have not benefited as the runoff from the ridge that forms part of this area no longer causes a great deal of sedimentation to enter the bay.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу:

The number of trees and forest cover has increased as there has been a reduction in the amount of forest cover lost to these wild fires.
with the reduction in the number of areas catching fire, the amount of biodiversity lost due to these fires has decreased.|
New treas are planted in the areas that were burnt out.

Өртөг-ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Өртөг-ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг өөр бусад байршилд түгээж/нэвтрүүлсэн үү?

Технологийг өөр бусад байршилд түгээж/нэвтрүүлсэн үү?

Үгүй

Шилдэг туршлага/ технологийг амжилтанд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

partial funding for this was provided by outside sources and thus made it possible for the success achieved.
The government had a new initiative to pass on the necessary information to the community in an effort to help them understand the need to protect the area and change their farming methods. This is replicable in other areas
The community had a desire to change their farming approaches due to the destruction that was being caused. This is linked to the local context of where the area is located.

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Үндэсний
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

adequate human resources are necessary to ensure that the public is made aware of their actions and what impact these have on the environment

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Adequate financial resources are critical to the success of any project of this type

Техникийн нөөцтэй холбоотой

The provision of technical support both in country and from the region are necessary to ensure success under this convention.

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд