НҮБ ЦТК

Green Guards in Thar desert, Sindh| [Пакистан]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Pakistan

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 83%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Green Guards in Thar desert, Sindh|

Улс :

Пакистан

Тайлагнах Этгээд:

Pakistan

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Ой мод
 • Суурьшлын бүс

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

i) The local community organization in Tehsil Nagarparkar have applied brakes on rapid deforestation and degradation of natural resources through local youth named GREEN GUARDS organized by SCOPE.
ii) The community organization possesses a ritual to protect trees by local women who are proclaiming trees as their brothers, by tying rakhee knots, according to a Hindu tradition (in which sisters tie knots to men as brothers) pledging to protect them.|

Байршил

District Tharparker

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

1500.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

1000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Desert and coarse textured soil
Desert
District Tharparkar in South Eastern drylands of Pakistan is full of precious biodiversity and natural resources, is facing desertification and degradation of biodiversity by illegal tree felling, extraction of gum trees, hunting, poaching and over grazing. |

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Small land owners, tenants|
General local people are dependent on agriculture and livestock. Some people earn their livelihood by selling of wood and gum.
Agriculture and livestock

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Socially and religiously acceptable

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Deforestation

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Deforestation through over exploitation of native gum trees

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Protection of native trees from illegal felling

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Local women adopt trees as their brothers
Local youth trained as GREEN GUARDS to protect trees

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Indigenous

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Society for Conservation & Protection of Environment|D-141, Block-2, PECHS
Karachi-75400
Pakistan
www.scope.org.pk

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Үгүй

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Local youth and women of Tehsil Nagarparkar District Tharparkar Sindh

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Implementers

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Conservation of biodiversity
Biomass conservation and forest-Carbon emission reduction
Spiritual satisfaction and social benefits
Enhanced agriculture productivity due to protection of native trees, maintenance of soil carbon organic matter and moisture |

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Conservation of Biodiversity
Mitigation of climate change

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Үгүй

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Need based
Involvement of youth and women
Religious acceptability

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Involvement of youth and women

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Cost effective

Техникийн нөөцтэй холбоотой

indigenous

Модулууд