НҮБ ЦТК

Aménagement forestier des forêts classées de Mahon Bakor (Région de Kolda) [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Aménagement forestier des forêts classées de Mahon Bakor (Région de Kolda)

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Ой мод

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ
 • Санхүүжилт ба нөөцийн удирдлага

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

prévention et atténuation
de la dégradation des terres, réhabilitation de
terres dégradées|

Байршил

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

21500.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

6000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Sols sablo-argileux
Plat
formations végétales soudannienne

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Terres relèvent du domaine classé de l'Etat mais droit d'usage des populations riverainnes.
Agriculture
elevage
Exploitation forestière
revenus tirés de l'agriculture et des sous produits de la forêt.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Aménagement participatif de la forêt.
Exploitation suivant la possibilité de la forêt.
Organisation villageoise pour la mise en oeuvre du plan d'aménagement

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Dégradation biologique: réduction du couvert végétale

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Principale causes de la dégradation des terres : déforestation / disparition de la végétation naturelle, surexploitation de la végétation pour l'usage domestique
(principale source d'énergie, multiplication des menuiseries tenues par des immigrants, sécheresses, pression de la population, régime foncier (la forêt classée
appartient à l'Etat), pauvreté, infrastructures et intrants (ouverture de pistes pour désenclaver certains villages), éducation, accès à la connaissance et aux conseils|

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

− Contrôle de la battance
− Contrôle du ruissellement en ravines (ralentissement/retardement)
− Contrôle du ruissellement en nappe (ralentissement/retardement)
− Amélioration de la couverture du sol
|− Stabilisation du sol
− Augmentation de la biomasse (quantité)
− Développement des espèces végétales et de la variété
− Contrôle des feux

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Activités de mise en place (pratique végétale)
1. Production de plants
2. Transport de plants
3. Mise en terre
Activités d’entretien/récurrentes (pratique végétale)
1. Entretien pare-feu
Activités d’entretien/récurrentes (mode de gestion)
1. Animation
2. Suivi et contrôle
3. Formation
4. Mise à feu précoce

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Elaboration d'un plan d'aménagement impliquant tous les villages riverains.
Division de la forêt en blocs et parcelles.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Direction des Eaux et Forêts|BP 1831 dakar|Projet d’Appui à l’Entrepreunariat Forestier de Kolda
(PAEFK) |IREF de KOLDA
KOLDA

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Eaux et Forêts
Populations riveraines des forêts

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Comités de Gestion Villageois
Comité de Gestion Intervillageois

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Canada: Financement, Expertise
Eaux et Forêts: Expertise Technique, Encadrement et Formation des populations.
Population: Mise en oeuvre du plan d'aménagement.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Production végétale, Diversité biologique|
Augmentation de revenus générés par la forêt.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Augmentation de richesse au niveau des villages.
Création d'infrastructures locales. Meilleure cohésion sociale et organisation.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

puit carbone;
Augmentation des espèces végétales et retour de la faune.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Principales références : PAEFK, 2005. Code local relatif aux modalités de gestion des forêts classées de Mahon et Bakor ; PAEFK, 2007. Plan
d’aménagement des forêts classées de Mahon et Bakor.
Personne-contact: NDIAYE, Déthié Soumaré. Centre de Suivi Ecologique, Rue Léon Gontran Damas, Fann-Résidence, BP 15532, Dakar-Fann,
Tel +221338258066, Fax +221338258168, e-mail: dethie@cse.sn|

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Forêts de terroir à Kolda|Forêts de terroir à Tambacounda|Forêts de terroir à Ziguinchor

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Retombées financières
Participation des populations.
Maitrise technique et scientifique.

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Forte capacité de réaction et d'adaptation des populations.

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Financements nécessaires pour les études;

Техникийн нөөцтэй холбоотой

expertise des cadres forestiers.

Модулууд