Арга барил

Subsoiling [Хятад ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2401 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Institute of Agricultural Resources and Regional Planning of Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) - Хятад

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Subsoiling with mulching is one of the conservative tillage using subsoiling plough to loose subsoils with surface soil undisturbed.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Sustainable agriculture in the dry and semidry region in the North China, especially o the slope farmland is searching always based on the ecological balance. Conservative tillage such as subsoiling, zero and reduced tillage are important to keep soil fertility. Mulching is also a way to improve the soil organic matter. So subsoiling with mulching is an approach to do this. Subsoiling using subsoiling plough is to loose subsoils let all rainfall in the soils and avoid runoff occur.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Henan

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1995

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2003

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The main objectives of the approach is to change the traditional multi-till farming to conservation tillage for sustainable agricultural development.
The SLM Approach addressed the following problems: Traditional multi-tillage farming system with little return of organic matters to soils results in soil fertility decline and nutrient loss as well as yield decrease. This approach is designed to change the traditional pattern to conservation tillage.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Lack of fund to buy till machines
Treatment through the SLM Approach: subsidy

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights helped a little the approach implementation: Because land ownership belongs to state.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

work equally divided between men and women (Because of expensive input for buying tools, usually several households can jointly buy one set, so they generally work as a group)

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт идэвхигүй interviews/questionnaires; Generally local and/or village committee call land users who involved in the SWC project together and illustrate the purpose and obligation.
Төлөвлөгөө интерактив rapid/participatory rural appraisal
Хэрэгжилт интерактив responsibility for minor steps; Each step and procedures are guided and checked for implementation.
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив measurements/observations; Mainly done by the researchers and local government staffs not by local land users.
Research идэвхигүй on-station; The effect and impacts of the SWC technology on the soil and environment are investigated and studied on experimental station and on farm.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • голдуу ГТМ-ийн мэргэжилтнүүд, газар ашиглагчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
Тайлбар :

Decisions on the choice of SLM Technology were made directive (top-down).
Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • SWC specialists, extensionists/trainers
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
 • Олон нийтийн уулзалт
 • курс дамжаа
Хамрагдсан сэвдүүд:

Teaching them how to operate tractors/tillage with residuals and soil & water conservation knowledge, etc.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: In situ demonstration and training; Key elements: Demonstration, Introduction, Training; 1) Mainly: projects own extension structure and agents Partly: partly: government's existing extension system 2) Mainly: projects own extension structure and agents Partly: partly: government's existing extension system; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users; Activities: Demonstration, training
Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; There is a nation-wide top-down agricultural technology extension service system which can support the activity.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • Санхүүгийн
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were regular monitored through observations
economic / production aspects were regular monitored through measurements
area treated aspects were regular monitored through observations
land users involved aspects were ad hoc monitored through measurements
management of Approach aspects were ad hoc monitored through observations
There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Экологи
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

The successful results of the SWC study obtained by the SWC approach are widely applied to the control of the dust devil, and ecological recover. Research was carried out both on station and on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 100,000-1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (national - Central government): 60.0%; international (NGO): 5.0%; local community / land user(s) (Luoyang): 30.0%; other (-): 5.0%

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
машин төхөөрөмж хэсэгчлэн санхүүждэг
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Бордоо хэсэгчлэн санхүүждэг
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
community infrastructure хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

The labour war voluntary, paid in cash and rewarded with other material support.
In the past(before 1980's), SWC activities are mainly done by community members through obligation. Nowadays under the conditions of economic market, people unwill to do this voluntary, they concern return of their input for SWC.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Тийм

Нөхцөл байдлын тодорхойлолт (хүүгийн хэмжээ, эргэн төлөлт гэх мэт):

Interest rate charged: 2.3%; repayment conditions: After 2 to 5 years when SWC produces benefits, loaner should repay.
Interest was lower than market rate.

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Soil & water loss reduced much and soil fertility is improved greatly with increase in yield

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Subdivision and lease of the land would hinder SWC implementation. The problem is likely to be overcome in the near future. Farmers worry that their land would transfer to others

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Easy to operate in the field (How to sustain/ enhance this strength: better subsoiling plough quality)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increase in soil moisture and decrease runoff occur (How to sustain/ enhance this strength: Trying best to maintain soil moisture.)
Increase in soil fertility (How to sustain/ enhance this strength: Leaving as higher straw as possible when harvest)
Raising yield and farmer's income (How to sustain/ enhance this strength: Demonstration and Widely extension should be enhanced.)
Yield increased (How to sustain/ enhance this strength: Planting much more cash crops if possible)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Too expensive input at the beginning of the SWC implementation It is needed to financial aid for buying tillage plough and tractor
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Quality of subsoiling machine is poor Improving the tillage tool quality.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Report of ninth-Five plan project on Dryland Farming, 2002

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

internal materials

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Introduction of Luoayng physicography, 2000

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

unpublished reference

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

No-till farming for sustainable rural development, 2002

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

World Bank

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

A road map from conventional to no-till farming, 2002

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

World Bank

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Conservation agriculture, 2001

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

FAO

Модулууд