Энэ бол мэдээлэл хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу очих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Manure separation to better distribute organic matter at farm level [Нидерланд]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Mestscheiding om organische stof op bedrijfsniveau beter te verdelen (NL)

technologies_1256 - Нидерланд

Бүрэн гүйцэд байдал: 80%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Smit Annemieke

annemieke.smit@wur.nl

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Droevendaalsesteeg, 6708 PB Wageningen, Netherlands

Нидерланд

ГТМ мэргэжилтэн :

Leever Henk

info@hoeduurzaam.n

HOEDuurzaam

Нидерланд

ГТМ мэргэжилтэн :

Rienks Willem

willem.rienks@rom3d.nl

Rom3D

Dorshorst 1, 7217 PH Harfsen, Netherlands

Нидерланд

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Hoe Duurzaam - Нидерланд
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
ROM3D - Нидерланд
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Wageningen Environmental Research (Alterra) - Нидерланд
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Provincie Gelderland - Нидерланд
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Vitens - Laat Water Voor Je Werken - Нидерланд

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

20/03/2015

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Separation of cow manure is a common practice on dairy farms in The Netherlands to improve the nutrient use efficiency.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Het primaire doel van mestscheiding is de productie van een dikke
fractie met hoge gehalten aan organische stof en mineralen en een laag vochtgehalte. Een dergelijke geconcentreerde
fosfaatrijke fractie is een waardevolle organische meststof en kan over grote afstand vervoerd worden. De
dunne waterige fractie, met daarin het grootste deel van de stikstof, kan op eigen grond of in de nabije omgeving als
meststof worden aangewend of verder worden gezuiverd tot loosbaar water.

Slurry manure is fed through a manure separator that separates much of the thick material from the liquid portion. These fractions differ in the proportion between P and N; the thick fraction contains relatively more P than the thin fraction.
The thick fraction is used on maize fields or as substrate in cow stables; the thin fraction, with the larger part of the nitrogen, can be used on other parts of the farm or is exported from the farm to be treated for discharge in the environment. Due to stricter regulations for the application of N and P to crop land and grassland, less manure may be applied to the land. If manure must be exported because the threshold for P is reached, this implies that also N is exported from the farm.

Purpose of the Technology: Slurry from livestock consists of more than 90% of water. The primary purpose of manure separation is to produce a thick fraction with high contents of organic matter and nutrients and a low moisture content. The thick fraction is a valuable fertiliser and can be transported over large distances. The thin fraction, with the larger part of the nitrogen, can be applied as fertiliser on the farm, on farmland in the proximity, or can be treated into a quality suitable for discharge in the environment or water drainage system.

Manure separation allows farmers to use organic matter from manure more efficiently at the farm level. Manure separation increases the efficiency of processing and using manure in 5 ways:

1. By concentrating phosphorus in the thick fraction the volume of manure to be exported can be decreased, and also the export of nitrogen from the farm.
2. Manure separation creates three types of manure (thick, thin and mixed), which allows for differentiated application to different fields and crops, and reductions on requirements for artificial fertiliser.
3. Manure separation decreases the volume of manure to be exported from farms, and therefore saves energy and transport costs.
4. The thick fraction can be stored in stacks, taking up less space.
5. The thick fraction can be used as substrate in stables, replacing costly sawdust.

Establishment / maintenance activities and inputs: Purchase a manure separator. Periodically feed your collected slurry manure through the separator and then apply the thick portion to your fields. Discard the liquid portion.

Natural / human environment: Dairy farming on sandy soils in the eastern part of The Netherlands. Stricter manure regulation originting from the Nitrates Directive sets a limit on the amounts of animal manure for farms on sandy and loess soils in the eastern and southern part of The Netherlands.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Нидерланд

Улс/аймаг/сум:

Gelderland

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Haarlo - Oude Eibergen

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

The land users's initiative was through the application for the project Healthy Sand by a group of farmers. During the Gezond Zand Project the group organised themselves in the Foundation HOEDuurzaam. The project ran from 2012-2014 and is followed by the new project BodemRijk.
The external initiative was from the drinking water company Vitens and the Province of Gelderland in the same period.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

Major cash crop annual cropping: Potatoes
Major food crop annual cropping: Maize, cereals
Major food crop perennial (non-woody) cropping: Grass

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Хадлан буюу бэлчээрт ашиглагдахгүй талбай
 • Сайжруулсан бэлчээр
Голлох амьтны төрөл ба бүтээгдэхүүн:

Cut and carry/zero grazing: Feeding in stables
Improved pasture: Feeding in field

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Decrease of soil organic matter content.

Major land use problems (land users’ perception): The group of farmers in the area expeience decreasing organic matter content in soil.

Cut-and-carry/ zero grazing: feeding in stables

Improved pasture: feeding in field

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Тайлбар:

Water supply: rainfed, mixed rainfed - irrigated, rainfed, mixed rainfed - irrigated

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 250Longest growing period from month to month: March-November

Малын нягт (шаардлагатай бол):

> 100 LU /km2

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Технологи газар нутгийн хэмжээнд жигд тархсан бол түүний эзлэх талбайг дундажаар тооцож тэмдэглэ:
 • < 0.1 км2 (10 га)
Тайлбар:

The thick manure fraction is applied to corn fields. There is 240 ha of corn in the area amongst 44 farmers. Only 2 farmers are applying this technology.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Тайлбар:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: manure / compost / residues

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content

Main causes of degradation: soil management (Intensive ploughing)

Secondary causes of degradation: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Intensive crop management)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Main goals: rehabilitation / reclamation of denuded land

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Extension, http://www.extension.org/pages/27470/solids-separation-in-swine-manure-handling-systems#.VU9uDk0cRoI

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Slurry manure is the influent placed into the separator. A drill-press pushes the slurry and pressure squeezes out the liquid portion (Liqour). The thick manure (cake) is pressed out the end. The screen holds the solid material in the drill press.

Location: not applicable. not applicable

Date: 13-01-2008

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate (The agricultural advisor should advise on options for application of the thick fraction of manure based on composition.)

Technical knowledge required for land users: moderate (Farmer has to calculate and strategize distribution of thick manure fractions and RDM(slurry) to reach balanced application rates and consider impact between fields.)

Technical knowledge required for technical advisor from machine company: moderate (Technical advisor should advise on type of manure separator (screw or roller) depending on the intended use of the thick and thin fractions.)

Main technical functions: increase in organic matter

Secondary technical functions: increase in nutrient availability (supply, recycling,…)

Manure / compost / residues
Material/ species: Thick fraction obtained by separation of manure from dairy cows.
Quantity/ density: 10 t/ha
Remarks: The thick fraction is applied separately from the slurry.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Euro

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

0.94

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

255.70

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Buy a seperator Агрономийн

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Тоног төхөөрөмж Seperator Machine 1.0 5320.0 5320.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 5320.0
Тайлбар:

Life span of the seperator: 6 years
Number of parties sharing: 44

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Operating separator Агрономийн once per year
2. Applying both thick fraction manure and RDM manure Агрономийн once per year

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 127.68 127.68 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Sampling manure ha 1.0 21.28 21.28 100.0
Тоног төхөөрөмж Machine use ha 1.0 308.56 308.56 100.0
Тоног төхөөрөмж rent of manure separator h 1.0 16.5 16.5 100.0
Тоног төхөөрөмж depreciation costs m3 1.0 0.65 0.65
Тоног төхөөрөмж maintenance machine 1.0 0.3 0.3
Тоног төхөөрөмж Electricity ha 1.0 3.72 3.72 100.0
Бордоо ба биоцид Extra Potassium ha 1.0 10.64 10.64 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 489.33
Тайлбар:

Machinery/ tools: Separator, truck, loader, tractor

Cost of everything per hour was multiplied by totals and divided by hectares applied so costs per hectare are given. The establishment cost of the separator is the total unit. It was purchased by the farmer's foundation. It can not be given in a cost per hectare.

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour. Equipment.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

182 days of precipitation annually

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: temperate. Mean monthly temperature varies between 2-17 °C ( LGP 240-269 days, mean monthly temperature varies between 2-17 °C)

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: 0-100 m a.s.l. (up to 45 metres a.s.l.)
Slopes on average: Flat and gentle (only incidentally.)

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: Deep (A and B horizons up till 40 cm in Gleyic Podzols and Umbric Gleysols (ca 75% of the area). Hardly any soil organic matter below 15 cm. Rooting depth is up to 80 cm.) and very deep (deep topsoils rich in organic matter in the Fimic Anthrosols (12% of the area).)
Soil texture is coarse/light (most soils have a sandy texture due to the substrate consisting of cover sands) and medium (Soils in former creek valleys contain loam (Umbric Gleysols))
Soil fertility is low (Most soils have a low fertility due to the sandy substrate (specifically the Gleyic Podzols, ca 40% of the area)) and very high (in Fimic Anthrosols originated due to application of farmyard manure since medieval times (12% of the area))
Topsoil organic matter is medium (the purpose of the technology is to increase soil organic matter at farm level)
Soil drainage/infiltration is good (deep groundwater table (H>40-80 cm; L>120 cm) in the sandy soils on thick substrate of cover sands (in 65% of the area)) and medium (shallow groundwater tables in the Umbric Gleysols (35% of the area).
Soil water storage capacity is medium (in the other soils, varying with the soil organic matter content) and very high (in the Fimic Anthrosols with high SOM in the topsoil.)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Ground water table: <5m (in all soil types the highest level of the groundwater table during the year is <140 cm below the soil surface. The lowest level can be lower than 120 cm)
Availability of surface water is medium (From small rivers (De Berkel) and creeks)
Water quality (untreated) is poor drinking water (levels of the pesticides Bentazon and MCPP in the groundwater have incidentally exceeded the norms for drinking water production between 1985 and 2009)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Soil biodiversity is high in the Fimic Anthrolsols.

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Difference in the involvement of women and men: Most outdoor farm operations are completed by men. Women often have jobs outside the farm.
Population density: 10-50 persons/km2
Annual population growth: < 0.5%
100% of the land users are average wealthy and own 100% of the land.
Off-farm income specification: Some farmers are contractual workers. Wives of farmers often have a job, e.g. at the municipality or craft work. Farms do not provide B&B or educational services.
Market orientation of cropland production system is mixed ( Maize is completely used to feed cows (max 20% of the area is allowd under maize); other arable crops are sold to the market. Dairy production is commercial. )
Market orientation of grazing land production system is commercial/market (dairy farmers grow feed crops for their livestock)

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний
Тайлбар:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: 5-15 ha, 15-50 ha, 50-100 ha
Cropland per household: 15-50 ha (6 land owners (situation in 2014)) and 50-100 ha (15 land owners, situation in 2014)
Grazing land per household: 5-15 ha (average grassland is 7.8 ha per household)

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
 • Other forms of exploitation
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн
Тайлбар:

Many fields have other forms of exploitation than individual ownership or lease.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

expected, based on better targeted fertiliser application

Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хэрэгцээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

expected due to increase of SOM

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

On artificial fertiliser (30-80% reduction on N fertiliser) and substrate for cow stables. But since the thick fraction contains less N per kg of P2O5 than the original mix, farners applying the thick fraction (for maize as described in this QT) may need to apply more articial N-fertilizer

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Decreased costs for manure export from the farm: A smaller part of the total manure mix needs to be exported (ca 35% less N-export than without manure separation; 10-30% less net energy use)

Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

Ease of manure storage

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Thick fraction is less voluminous and can be stacked

Manure processing

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Thick fraction can be more easily stored and transported; thin fraction takes up less volume and does not need to be transported.

Energy use

increased
decreased
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

4-7 GJ/ha

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

3-5 GJ/ha

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Energy use for manure transport, processing, digestion and fertiliser use

Expenses on machinery

increased
decreased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

For farms with less than 1000-2000 tons of manure to be separated expenses on manure separation become larger than benefits. Such farms could better hire a mobile separator, as in the descirption of this SLM technology.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Dairy farmers have learned more about the importance of soil organic matter for their production systems, and about the consequences of soil and manure management on soil organic matter and other aspects of soil health. This learning was brought by the exchange of knowledge between farmers and experts, and between farmers themselves. Farmers also profited from services provided to them by the farmers' foundations: shared investments (e.g. in the manure separator) and support in the application for subsidies to finance the SLM measure.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

expected: reduction in leaching of nitrate and phosphorus due to better targeted manuring to plant needs

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

due to increased SOM

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

due to improved manure composition for crop growth and build-up of SOM

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

due to better targeted fertiliser use to needs of crops and reduced use of artificial fertiliser (30-80% less supply of N-fertiliser required)

Бусад экологийн үр нөлөө

Emission of NH3

increased
decreased
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

18

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

20

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

NH3 loss in kg/ha, for dairy farms with 1.75 cows/ha, manure prod of 255 kg N/haand other assumptions; model estimate

P2O5 surplus

increased
decreased
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

4

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

P2O5 surplus in kg/ha, same conditions

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

12.5

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

10.4

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Reduced leaching of nitrate from fields where manure is applied due to less surplus of N in thin fraction(NO3-N in groundwater in mg/lfor farm with 1.75 dairy cows/ha)

Energy use

increased
decreased
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

4-7 GJ/ha

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

3-5 GJ/ha

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Energy use for transport of manure from farms, processing, digestion, fertiliser use

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн
Тайлбар:

The technology is almost independent on environmental change, since it depends on the availability of manure. It is strongly dependent on the farming system (supply of manure and possibility to apply the separated fractions on farm).

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Тайлбар:

There is no evidence yet on economic and agronomic effects of using the manure separator in the area, so the land user's perspective cannot be given. Assessments of costs, effects and energy use based on modelling are available in the literature for dairy and arable farming in the NL in Schroder et al. (2009). These reveal that for farms with 1.75 to 2.18 dairy cows/ha and under conditions of manure production and application and manure regulations for this part of The Netherlands, the required export of N-manure could decrease by 35%, required N-fertiliser by 30-80%, and net energy use by 10-30%.

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

2

Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology with external material support

2 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: The Foundation HOEDuurzaam purchased the manure separator. Farmers can use the machine for 15 euros/hour, and can apply for a subsidy from the Province when applying the technology. Two farmers were actively using the machine in 2014.

Comments on adoption trend: We do not have information on how many farmers were using the manure separator in 2015. This information will become available in 2016.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
increases soil organic matter

How can they be sustained / enhanced? continued application of the measure and subsidy for maintenance of the manure separator by the Foundation; support to farmers in calculating parameters for manure separation specific for their farm (type of manure, concentrations, fields to apply to, livestock intensity)
energy saving and reduced loss of N while maintaining equal levels of crop production
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
increases soil organic matter

How can they be sustained / enhanced? continued application of the measure and subsidy for maintenance of the manure separator by the Foundation; support to farmers in calculating parameters for manure separation specific for their farm (type of manure, concentrations, fields to apply to, livestock intensity)
increases available soil moisture
reduces leaching of nitrate to the groundwater
reduces energy use for manure handling and transport

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
there is still little experience with manure separation and there are many uncertainties relating to separation efficiency and financial aspects

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Mestscheiding: relaties tussen techniek, kosten, milieu en landbouwkundige waarde - Jaap Schröder, Fridtjof de Buisonjé, Gerrit Kasper, Nico Verdoes & Koos Verloop, Plant and Animal Sciences Groups Wageningen UR, 2009.

URL:

http://edepot.wur.nl/50884

Модулууд