Энэ бол мэдээлэл хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу очих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Alliance Farming [Камерун]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Alliance Farming

technologies_3342 - Камерун

Бүрэн гүйцэд байдал: 96%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Jiedoh Duni

237 677828136

jeidohduni@gmail.com

MBOSCUDA

P.O. Box 221 Bamenda

Камерун

ГТМ мэргэжилтэн :

Sali Usmanu Mallam

237 674433655

saliusmanu@gmail.com

MBOSCUDA

P.O. Box 221 Bamenda CAMEROON

Камерун

ГТМ мэргэжилтэн :

Hammadu Bawuro Abubakar

675005574

abubawuro@gmail.com

MBOSCUDA

P.O. Box 221 Bamenda CAMEROON

Камерун

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
In Search of Common Ground
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) - Камерун

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

03/12/2018

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ-ийн Арга барилын талаархи санал асуулгын(д) суурь мэдээлэл

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

This refers to collaboration between farmers who do crop farming and pastoralists/agro pastoralists who do extensive livestock farming, who agree to use the same land and related resources (crop residues by pastoralists and dung by crop farmers) in an alternating manner for their mutual benefits.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Alliance farming is a farming partnership between pastoralists and a subsistence farmer on shared use of resources. They agree to use the same land and related resources in an alternating manner to grow crops and graze cattle (outside the crop growing season). It is an outcome of the conflict mediation process where cattle are allowed to graze on cropland after harvest. The cattle consume crop residues and weed (fresh grass) on the farm and they produce dung and urine that increase the nitrogen content and the organic matter of soil, which enhance its fertility and make it more productive when crop farmers return to cultivate their crops. The cultivated crops are mostly annuals like maize, beans, soybeans and groundnuts while cattle are mostly beef zebu cattle. There exists several variants of this technology : 1) Farmer constructs night paddock in farmland and invites pastoralists to kraal their animals in the paddock overnight, 2) Farmer goes and arranges with pastoralist in grazing land to farm on areas where animals have been held overnight and so he has to build a fence, 3) In communities where transhumance is common, farmer allows pastoralist to graze his cattle on crop residues remaining after harvest, 4) Pastoralist allows farmer to collect dung and apply it in their farms. Contracts for the most part are verbal and non-written and each party counts on the good conscience and faith of the other.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

Гэрэл зурагтай холбоотой ерөнхий тэмдэглэл:

4 different photos showing pastoralists and farmers who are benefiting from this technology have been provided.

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

There are two videos of this technology available but each is about 125 MB and just too heavy to be uploaded on to this site.

Байршил :

n.a

Зураглаачийн нэр :

n.a

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Камерун

Улс/аймаг/сум:

North West Region

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

This approach has been piloted in 23 communities in the North West Region

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2011

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Some aspects of this technology were already in practise in the region over the decades but due the facilitation of Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) this technology is being adopted now by many locals

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн мал аж ахуйн газар:
 • Нүүдэлчин
 • Хагас нүүдэлчин/ бэлчээрийн мал аж ахуй
Голлох амьтны төрөл ба бүтээгдэхүүн:

Zebu cattle under extensive production which produce dung and urine.

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

 • Агро-пасторализм
Гол бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:

Annuals such as maize, beans, soybeans and groundnuts while animals kept under extensive system of production produces dung and urine to enrich the soil.

Хэрэв технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалт өөрчлөгдсөн бол технологи нэвтрүүлэхээс өмнө байсан газар ашиглалтын хэлбэрийг тодорхойлно уу:

Land use is changing due to the use of this technology but this land use change is principally driven by the increasing demographics. Through the use of this technology much more rangelands is being cultivated for crop production

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Тайлбар:

This is a very low-input land use.

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Usually one growing season.

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Бэлчээрийн мал аж ахуй ба бэлчээрийн газрын менежмент
 • Газар тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент
 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Тайлбар:

Presently common in pilot villages/communities.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
 • V4: Харийн/ түрэмгий зүйлийг солих, зайлуулах
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S6: Хашаа, саад, явган хашлага, хашаа
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М1: Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөх
 • M4: Үйл ажиллагааны цаг хугацаанд том өөрчлөлт орно

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Some degraded land is being rehabilitated as pastoralists do invite farmers to come farm in the rangelands which have been invaded by braken fern. By tilling of the soil and removing the rhizomes in them, the spread of the invasive species is being put to check.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

MBOSCUDA North West Region Cameroon

Он, сар, өдөр:

13/01/2018

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

• Alliance farming is an advanced outcome of the conflict mediation process whereby cattle are allowed to graze on crop lands after harvest.
• They consume crop residue and weeds (fresh grass).
• When the land is used to paddock cattle, their manure and urine fertilize the soil making it more productive when the crop farmers return to cultivate their crops.
• Crops are planted on this piece of land once the cattle are taken away.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

0.5 hectares

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

FCFA

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1500 FCFA

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Farmer harvests annual crop e.g. maize, beans Агрономийн At the end of growing season which is usually in October
2. Farmer invites pastoralist to bring herd to graze off crop residues Менежментийн After harvest of crops in Octor ending
3. Cattle graze on crop residues and weeds on farm Бусад арга хэмжээнүүд During grazing in the dry season by mid November
4. Dung and faeces passed out by animal increases N content of soil Бусад арга хэмжээнүүд During grazing mostly in the dry season mid November to mid March
5. Pastoralist takes animals away from farm Менежментийн At the beginning of the rains in mid March
6. Farmer then returns to till soil and plant annual crops in the field Агрономийн At the beginning of the growing season by mid March
Тайлбар:

This is actually a low input technology.

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Land users bore all of the costs

Тайлбар:

A low input technology.

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. n.a.
Тайлбар:

There are no maintenance costs.

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

n.a.

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The only costs pertain to herding the animal to farmer's farm which is done by pastoralist or his a herder he has paid

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

It is a uni-modal in nature with rains coming in by mid March and going by mid October.

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Institute of Agricultural Research for Development

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Sub-humid climate with mainly sudan savana characterized by undulating hills and short grass species interspersed with shrubs.

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
 • Хагас-нүүдэлчин
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

The land users are predominantly resource poor livestock and crop farmers.

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Түрээсийн хэлбэрээр
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved soil fertility from dung and urine leads to increase crop production

үр тарианы чанар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved crop quality as little or no pesticides are used.

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

increase fodder production from crop residues such as maize stovers, haulms and vines.

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farmers do not use chemicals on the crops so quality of resulting crop residues is also good

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The increase access the livestock have to crop residues has led to increase animal production

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

the risk of production failure has been decreased since farmers have increased sizes of their farm holdings.

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Production area has also increased as farmers have increase land area under cultivation mostly when they are invited to come farm in rangelands in order to till the soil and break the cycle of spread of invasive species

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Better land management now with same land put to multiple uses presently.and are more productive than previously i.e. when the two land users were separated.

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farm income has increased from improved production and productivity of crops and animals

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Income sources have been diversified. With increase income from farms, farmers most especially are going in to other off farm enterprises such as petty trading.

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Economic disparities are being bridged because of the increase income from either livestock production or crop farming.

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Workload is also being eased as farmers and pastoralists are getting improved crop and livestock productivity. Farmers most especially do not have to bring much more land under cultivation

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Food self sufficiency of alliance farming practising families has improved from the increase production and productive activities.

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Alliance farming practicing pairs from the improved income as a result of increase production and productivity have more disposal income to take care of needs such as medical bills

газар ашиглалт / усны эрх

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Land use rights especially of pastoralists has improved since farmers now acknowledge that pastoralists do own land. Pastoralists due to their late arrival in the region are being looked as 'strangers' by their farming neighbours. This perception is changing because of this positive engagement between the these two main land users

Соёлын боломжууд

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increase cross cultural dialogue within the community - pastoralists are predominantly Moslems while crop farmers are Christians.

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Community institutions like the Dialogue Platforms have been strengthened as they have grown in recognition among community members as a low stake solution to resource use conflicts.

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Agro-Pastoral Commissions which are the statutory bodies adjudicating conflicts between farmers and pastoralists have come to see effectiveness of the Dialogue Platforms and are incorporating the Alternative Conflict Management practices in their modus operandi.

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-2

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

There has been a great decrease in the number, frequency and intensity of the conflicts as the two land users have seen good reason to collaborate instead of antagonize each other

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The self esteem of the Mbororos who make up the majority of pastoralists community has been improved through this positive engagment with farmers

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Nutrient cycling has improved as dung and urine are returned to soil to improve soil fertility and help subsequent crops planted on the soil.

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

2

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Soil organic matter has also being improved from the increase crop residues which animals do not eat all.

Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increase soil fertility has meant increase crop cover

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increase crop yields also mean increase crop biomass

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Plant diversity has been somewhat increased due to fertile soils make it possible for different plant species to grow

түрэмгий, харь зүйл

Нэмэгдсэн
багассан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

-1

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The spread of alien species such as braken fern on rangelands is being controlled since farmers are being invited by pastoralists to come cultivate crops on rangelands. The tilling of the soil is a good mechanical method of controlling the spread of these invasive species.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Нөлөөллийн үнэлгээнд хамаарах нэмэлт тайлбар:

n.a.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Уур амьсгалын өөрчлөлт/экстрим үзэгдлийн төрөл Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн биш
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Сайн биш

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн биш
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Сайн биш
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Дулааны долгион Сайн биш
Ган гачиг Сайн биш
Хээрийн түймэр Сайн биш
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн биш
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
шавьж / хорхой Сайн биш
Тайлбар:

Growth of the crops most especially will be affected by climate change events such as droughts or too much rainfall. The crops are C4 crops and so will get very little benefits predicted rise in temperatures associated with climate change.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

More than 800 alliance farming pairs have been facilitated by this process.

Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

Farmers have not received any incentives from project in order to adopt this.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Technology leads to increase crop yields because of the improved soil fertility.
Technology leads to improved crop quality because of the use of organic manure and less chemicals fertilizers. The use of chemical fertilisers can lead to leaching of inorganic nutrients in to ground water and also eutrophication of water bodies
It has led to stronger social relationships between farmers and pastoralists.
Invasive species such as Ptylidium aquilinium (braken fern) that has invaded rangelands is being controlled. Tilling of the farms is a mechanical method of stopping its growth and spread.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
More productive use of land than when two land uses were separate.
More environmentally friendly since organic manure is being used.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The ratio of pastoralists to farmers is really low (about 1:6) meaning that there are not many pastoralists to form Alliance Farming pairs with willing farmers. Increasing herd sizes to ensure more production of manure could alleviate this problem.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Agreements are verbal. Formalizing the contracts.
Some variants of the technology for example that in which pastoralists allow farmers to collect dung to go farm in another area may lead to nutrient export. The dung does not contribute to improve the fertility of the soil where it was collected but does so at a different site where farming will take place. There is no net loss of nutrients in the whole system though. Transportation of dung to different site should be discouraged. Farming should take place as much as possible on the farm that supplied crops residue to feed the animals

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

4 field visits were done.

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

About 30 people were contacted during focus group discussions and key informant interviews.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

4 SLM specialists were contacted.

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

Secondary data sources were consulted.

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

MBOSCUDA Searchlight Magazine Vols 1, 2,3. 2014, 2015, 2016

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Free copies

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Blasius Azuhnwi and Fiona Flintan (2017)- Making Rangelands Secure, Issue Paper 8, Rangelands Series

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

From ILC Rome for free

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

n.a.

Модулууд