Энэ бол мэдээлэл хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу очих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Снижение вырубки деревьев через использованием многоцелевых энерго-эффективных печей [Тажикистан]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Кам кардани буридашавии чангалхо ба воситаи истифодаи оташдонхои гуногунмаксади самараноки истифодаи неру

technologies_3417 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 84%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

25/02/2018

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

Технология направлена на снижение вырубки лесов и деревьев и соответственно диградации земель

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Использование энергоэффективной модифицированной металлической печи с аксессуарами т.е. и теплообменником и баком (объемом 30 л) из оцинкованного листа для снижения вырубки лесов.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Энергоэффективная печка состоит из металлической печки, теплообменника из оцинкованного листа, бака объемом 30 л или металлического радиатора. Печка позволяет экономить 30-50% топлива при приготовлении пищи и обогрева жилых комнат в зимний период, что способствует снижению вырубки деревьев. При одном цикле топки помещения в зимний период и одновременно можно приготовить пищу, вскипятиться чайник воды и обогреть до 80 градусов Цельсия 30 литров воды для хозяйственно бытовых нужд. В зависимости от возможности пользователя можно изготовить печь из более толстых металлического листа. В целях долгосрочности срока использования печь покрыта термостойкой краской.
Энергоэффективная печь имеет аксессуары теплообменник и бак объемом 30 л изготовленные из оцинкованного листа. Теплообменник устанавливается на выхлопную трубу на уровне 1 метра над печкой и направляет дополнительно тепло в жилую комнату. Бак предназначен для обогрева 30 л воды, который можно использовать в хозяйственно бытовых целях или для обогрева дополнительной комнаты.
Разрешенные виды топлива: дрова, кизяк, торфобрикеты, древесно-стружечные брикеты для обогревателей закрытого типа, паллеты

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

районы Муминобод, Шуробод, Ховалинг, г. Кулоб, Хатлонская область

Тайлбар:

Технология распрастранена в селах районов Муминобод, Шуробод, Ховалинг и г. Кулоб, Хатлонская область.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Технология была разработана проектом по энерго-эффективности Каритас Швейцарии и распространяется по джамоатам Хатлонской области. Печка запатентована 2016 году.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах / сайжруулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

(Сайжруулсан) байгалийн ой/мод бүхий газар:
 • Сонголттой огтлол
 • Сэлгэн тариалах
 • Ойн дагалт баялаг ашиглах
Мод тарисан, шинээр ойжуулсан:
 • Моно орон нутгийн зүйл
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Түлшний мод
Тайлбар:

Печка позволяет экономить 30-50% топлива при приготовлении пищи и обогрева жилых комнат в зимний период, что способствует снижению вырубки деревьев и повышение плодородья почв путем использования органических удобрений.

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Байгалийн ба хагас-байгалийн ойн менежмент
 • Эрчим хүч хэмнэх технологи

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Тайлбар:

Технология используется домохозяйствами в различных селах и районах Хатлонской области

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
Тайлбар:

Печка позволяет экономить 30-50% топлива при приготовлении пищи и обогрева жилых комнат в холодные месяца года, что уменьшает потребность в дровах и снижает вырубку лесов.

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Технология направлена на снижение вырубки деревьев и повышение плодородья почв путем использования органических удобрений.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Домуллоджанов Далер

Он, сар, өдөр:

25/02/2018

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Размеры частей энергоэффективной модифицированной металлической печи с аксессуарами

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

энергосберегающаяя печь с аксессуарами

Эзэлхүүн, урт зэргийг тодорхойл (шаардлагатай бол):

1 комплект

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Сомони

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

8.8

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

50

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Изготовление энергоэффективной модифицированной металлической печи с аксессуарами Бусад арга хэмжээнүүд 2 дня

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Изготовление печи с аксессуарами комплект 1.0 76.0 76.0 100.0
Барилгын материал Материалы для изготовления 1 комплекта комплект 1.0 510.0 510.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 586.0

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Барилгын материал Выхлапные трубы шт 1.0 15.0 15.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 15.0

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Общая стоимость технологии зависит от цен на строительные материалы

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хуурай

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
 • Хагас-нүүдэлчин
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Холимог (амь зуух/ худалдаа наймаа
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний
 • Том-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
 • Бүлэг
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

урожайность увеличивается при использовании органического материала

Экологийн үр нөлөө

Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

больше органического материала используется для повышения плодородья почв

Биологийн: ургамал, амьтан

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Снижает потребность в дровах и кизяке для топки и приготовления пищи

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Хүйтний долгион Мэдэхгүй
Өвлийн эрс тэс нөхцөл Маш сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

Стоимость дров составляет 1000 – 1500 Сомони за 4-5 кубов (грузовая машина), в среднем домохозяйства покупают 2 грузовика за сезон. При использовании печи с аксессуарами экономится минимум 30% т.е. 1000 Сомони в сезон. Соответственно печь стоимостью до 1000 Сомони окупается за 1 сезон.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

Различные проекты распространяют технологию с разными подходами. Вклад общины составляет от 0 – 100%.

Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 10-50%
Тайлбар:

Также, технология распространяется через продажу на рынках или через индивидуальные заказы населения.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Долговечность
Одновременное выполнение нескольких функций
Энергосбережение
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Компактные размеры печи позволяют размещать и хранить ее в самых небольших помещениях
Верхняя часть печи оснащена теплообменником, в котором можно выпекать мучные изделия
Возможность регулирования сгорания дров

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Небольшая камера сгорания Необходимо уменьшить длину дров

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Руководство по изготовлению модефицированной печи с аксессуарами для местных мастеров, Домуллоджанов Далер, 2016. ISBN 987 – 99975 – 895 – 0 - 7

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Душанбе

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Эффективность использования энергии с целью увеличения применения органических удобрений

URL:

https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1050/

Модулууд