Технологиуд

Small Scale Irrigation System for Pasture Production [Уганда]

Okushukerera ebinyansi byente amazzi

technologies_3434 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 90%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Mugisa Edward

0791465941

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
National Agricultural Research Organisation (NARO) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

22/01/2018

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Small scale irrigation system for pasture production. This is practiced by a farmer who effectively utilized a swamp by constructing a relatively small water reservoir for watering pastures during dry season to ensure continuous pasture production all year around.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Small scale irrigation system for pasture production is the artificial supply of water to areas for agricultural use; in this case water is supplied to pasture land. It’s practiced by a cattle farmer in Kyegwemera Village Kyegegwa District in western Uganda who effectively utilized the swamp by constructing a relatively small water reservoir for watering pastures during the dry season to ensure continuous pasture production all year round.
This irrigation project was initiated and partially financed by the local government and is used as training ground for the various farmer groups interested in adoption of the technology; as technical guidance in popularizing farmer-managed smallholder irrigation systems. Also training of district staff members and other stakeholders in irrigation technology, the sustainable utilization and management of wetlands. More so, the monitoring and evaluation progress in irrigation activities in liaison with district specialists also increases development of this technology and its adoption in the district.
With support from local government, the farmer was able to construct the irrigation site to boost pasture production for his 9 dairy cattle grazed on the farm. The irrigation water reservoir has a size of 25 feet long by 10 feet wide of his total land area of 22 acres. The water reservoir has a holding capacity of approx. 25.000 liters.
This system has a small pump with the capacity of 25000 litres/h and is able to irrigate up to 5 hectares. The motorized pump is used to pump water from the swamp into an open water reservoir which is later pumped or supplied to the pastures. The water is also used for drinking for the animals.
From the irrigated fields, fodder yields are stable and reliable to meet production targets hence reduced fluctuations in year-to-year yields and reduced pasture failure during drought. With this system yields from irrigated pastures are expected to increase up to two to three (2-3) time’s higher hence increased pasture yield. In addition, irrigation enhances continuous cultivation due to available irrigation equipment like pumps and other ancillary equipment.
Establishment of the irrigation system cost two million seven hundred seventy thousand shillings only (2,770,000=); for reservoir construction labor, spade, bricks, sand, clay, fuel, servicing frequent pump breakdown, construction cement, water proof cement and generator. The system is simple to install and easy to use. The small-scale irrigation project addresses problems that have been caused by both severe and recurring drought and increasing desertification. However, majority of farmers are illiterate and lack basic knowledge of water requirements, irrigation scheduling, skills in maintaining and operating the pumps. This affects yields, as crops are either over or under-irrigated, leading to wastage of the little available water. Erosion is also a serious problem during the rainy season in addition to continuous cultivation and reduced fertility issues.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

A video for small scale irrigation system

Он, сар, өдөр:

22/01/2018

Байршил :

Kyagemerwa Village, Kyegeggwa District

Зураглаачийн нэр :

Aine Amon

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Western Region

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Kyegegwa District

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2016

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

The district local government partially funded the construction of the system to serve as a demo site for the other farmers in the area.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

Холимог (тариалан/бэлчээр/мод), үүнд. ХАА-н ойжуулалт

Хэрэв технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалт өөрчлөгдсөн бол технологи нэвтрүүлэхээс өмнө байсан газар ашиглалтын хэлбэрийг тодорхойлно уу:

Grazing land

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Усжуулалтын менежмент (усан хангамж, ус зайлуулалт зэрэг.)
 • Ус намгархаг газрын хамгаалал / менежмент

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • мэдээлэл байхгүй

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Prossy Kaheru

Он, сар, өдөр:

22/01/2018

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Reservoir size is length 25 feet, width 10 feet.
Depth can be between 3 feet and 9 feet, depending on the water requirement.
Lateral gradient of structure is flat.
Space between structure and plants is 2 meters.
Capacity of the dam is approximately 25.000 liters (at 3 feet depth).

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Uganda shillings

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

3650.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

10000

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Clearing the area Менежментийн Once
2. Pumping the water Менежментийн Once
3. Constructing the reservior Бүтцийн Once
4. Acquiring a motorized pump Менежментийн Once

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Боломжтой бол байгуулахад зарцуулсан зардалыг дараах хүснэгтийн дагуу, орц болон түүний үнийг тусгайлан тодорхойлж задлан бичнэ үү. Хэрэв зардалыг задалж чадахгүй бол Технологийг байгуулахад гарсан нийт зардлыг баримжаагаар тооцож оруулна уу.

2770000.0

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labor Person-days 5.0 200000.0 1000000.0 50.0
Тоног төхөөрөмж Hoes Piece 2.0 10000.0 20000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Spade Piece 2.0 10000.0 20000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Motorized pump Piece 1.0 350000.0 350000.0 50.0
Барилгын материал Bricks Pieces 3000.0 150.0 450000.0 50.0
Барилгын материал Sand Tone 1.0 160000.0 160000.0 50.0
Барилгын материал Clay Tone 1.0 50000.0 50000.0 100.0
Барилгын материал Construction cement bags 10.0 32000.0 320000.0 50.0
Барилгын материал Water proof cement bags 10.0 40000.0 400000.0 50.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2770000.0
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Kyegegwa District local government

Тайлбар:

The system was partially financed by the local government

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Cleaning the reservoir Менежментийн Daily
2. Treating the water Менежментийн Daily
3. Servicing the motorized pump Менежментийн Monthly
4. Buying fuel Менежментийн Daily
Тайлбар:

The water is cleaned to prevent blockage of the water pipes and because sometimes the farmer gives it to the cows to drink.

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Боломжтой бол арчилгаанд зарцуулсан зардалыг дараах хүснэгтийн дагуу, орц болон түүний үнийг тусгайлан тодорхойлж задлан бичнэ үү. Хэрэв зардалыг задалж чадахгүй бол Технологийг арчилах, тордоход гарсан нийт зардлыг баримжаагаар тооцож оруулна уу.

1246000.0

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labor Person-days 1.0 1000000.0 1000000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Servicing motorized pump Piece 3.0 50000.0 150000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Fuel Liters 32.0 3000.0 96000.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 1246000.0
Тайлбар:

Maintenance cost estimated on yearly basis

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

Гадаргад ойрхон

Гадаргын усны хүртээмж:

Хангалттай

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

Тогтмол байдал:

Тохиолдлын

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Бага

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

With an increase in pasture yields, this will also boost dairy production.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 0-10%

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Continuous pasture production
Steady water supply all through the seasons
Increase in pasture yields
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Quite a good innovation
Natural resource utilisation

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Establishment is quite expensive Government Agricultural bodies should take part in supporting farmers to help farmers establish such systems even for other crops other than pastures
Maintenance is relatively expensive
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Apart from the environmental risks; large-scale irrigation projects are also costly, not only in terms of capital expenditure, but also in terms of recurrent expenditures for the operation and maintenance of such systems. Such costs pose tremendous difficulties for the sustainability of irrigation schemes. Furthermore, the introduction of irrigation can also lead to inequities in the social context.
Irrigation tends to increase land prices, which may lead to marginal farmers being bought out and landless tenants displaced.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

One (1) person in this case the land user

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Irrigation Techniques for Small-scale Farmers, Martin Smith, Giovanni Muñoz and Javier Sanz Alvarez, FAO 2014, ISBN 978-92-5-108326

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Internet

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

The Advantages of Small Scale Irrigation Schemes

URL:

http://publications.iwmi.org/pdf/H010663.pdf

Модулууд