Технологиуд

Multigrain Nutrient Ball [Энэтхэг ]

Horlicks Laddoo

technologies_731 - Энэтхэг

Бүрэн гүйцэд байдал: 80%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CARITAS (Switzerland) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Introducing a multigrain flour to prevent malnutrition of rural communities, enhancing community resilience to natural disasters such as floods.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The multigrain flour can be used to produce both "nutritional balls" and "energy drinks". The multi-grain flour is composed of 7 grains, namely raw rice, wheat, finger millet (raggie), green grams, maize, chick pea (channa) and pea. These grains are rich in vitamins and minerals.

Preparation: Equal quantities of the grains of wheat, finger millet (raggie), green grams, maize, channa and pea are soaked seperately in water for 24 hours. After being soaked well, they are tied in a soft wet cotton cloth for 1 or 2 days until sprouts come out of the grain. Once the sprout is out, the grains are dried in the sun and afterwards fried separately one by one. After being fried, the husk is removed from channa, pea and green grams. Finally all grains together are grounded in a grinding mill. Once the flour is ready, as part of the value addition process, ghee and smashed jaggery (unrefined brown sugar made from sugar cane or palm tree) are added and mixed thoroughly. If needed, 100 grams of raisins and cashew nuts can be added to the products for garnishing. After mixing them well, the powder can either be kept as it is or shaped like balls.

The process of dry roasting keeps the nutritional value intact and leads to a longer shelf life. The rich content of vitamins, minerals and carbohydrates makes the nutritional balls particularly valuable for children, adolecent and pregnant women, preventing malnutrition. They are as well suitable for people suffering from diabetics, if consumed without sugar.
The prime objective of the Technology is eliminating anemia among the rural poor, especially among women and children and make them self sufficient. It can also be an additional source of income, once people become aware of the high nutrient level and begin buying the product.

The nutritional ball, locally named "Horlicks laddoo", has a particularly high nutritional value and is promoted to the rural communites in the target villages of the NGO "Nirmal Mahila Kalyan Kendre" (NMKK), especially for women and children. It is also used as an energy drink, especially for children, preventing malnutrition.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

Production of Horlicks Laddoo

Зураглаачийн нэр :

Ranjan

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Энэтхэг

Улс/аймаг/сум:

BIHAR

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Town - Darbhanga

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2
Тайлбар:

it is spread in villages in different regions of Bihar

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2003

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

During the implementation of Community Health Education Development (CHED) project, this Technology was introduced. The CHED project found through village assessment malnutrition as a major problem in the rural community. So in order to reduce malnutrition, workshops and training were organized for the women to introduce this technology.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах
 • It helps in prevention of malnutrition among women and children

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Ургац хураалтын дараах арга хэмжээ

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Бусад арга хэмжээ

Бусад арга хэмжээ

Тайлбар:

Post harvest conservation technology only indirectly related to land

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • мэдээлэл байхгүй

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Ingredients:

Maize - 1Kg
Wheat -1Kg
Green Grams -1Kg
Finger Millet -1Kg
Rice - 1Kg
Chick pea -1Kg
Pea - 1Kg
Glucose powder - 500gm
Jaggery (unrefined brown sugar made out of sugar cane or palm tree) -3 Kg

For preparation instructions, refer to the main description.

Зохиогч:

Sr. Roselin

Он, сар, өдөр:

09/01/2017

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

8Kg of nutritious multi-grain flower

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Rupees

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

67.0

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Preparation of the food balls whenever

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Grinding Charge 1Kg 8.0 5.0 40.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Vessels 8 8.0 120.0 960.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Cotton Cloth 7Pcs 4.0 148.0 592.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tharpolin 1Pc 1.0 1500.0 1500.0 100.0
Таримал материал Pulses (Chick Pea,Pea,Green grams) 3Kg 3.0 120.0 360.0 100.0
Таримал материал Grains (Wheat,Maize, Ragi,Rice) 4Kg 3.0 30.0 90.0 100.0
Таримал материал Packing Polythin 1Kg 1.0 200.0 200.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 3742.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 55.85

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Investment costs

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1142.30

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Хангалттай

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Тийм

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Бага
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Нэн ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

Women were preparing multigrain nutrient flour at small scale for the family use.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Орлого, зарлага

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Improved health condition of women and children

Талбайн гадна буюу off-site үр нөлөөний үнэлгээг тодорхойлно уу (хэмжилт):

Improved health condition of women and children

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Тайлбар:

not applicable

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 11-50%
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

100HHs -200HHs

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

For some years, this technology was adopted by the health network leaders who applied it in their daily diet whenever necessary.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. Multi grain nutrient ball is particularly meant for pregnant women and lactacting mother
2. It helps to fight against malnutrition of children
3. It is rich in vitamins , minerals and energy
4. It keeps the body cool and prevents indigestion, too
5. During disaster situations, especially floods, this will serve as a balanced nutrition
6. It can also be consumed by persons with diabetic as a porridge
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. This can be included in the regular diet of rural women and children as they are suffering from anemia and undernourishment
2. It can provide alternative income generation, e.g. when improving the product with little investment
3. It can be included in the flood preparedness list of dry foods and utilized during flood

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. People prefer horlicks from market over homemade horlicks due to ecessive time requirement of the preparation
2. Drastic price increase of grains especially for pulses in recent years in India
3. Ignorance of nutritional value of the product
4. Low appreciation of local products
1. Awareness raising within the community regarding the technology
2. Grain and pulses that are produced by the health network leaders can be exchanged within the networks or sold at moderate rates
3. Some success stories /case studies have to be made visible to the community regarding the benefits of Horlicks laddoo
4. Training on Entrepreneurship must be given to the women
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. People do not want to try it / practice it
2. Marketing availability is one of the key issue
3. Lack of Business orientation among the women
1. Group of interested women has to be motivated to initiate this technology
2. Organization must facilitate market availability till the product gets public attraction
3. Women must be given Entrepreneurial skill

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

15

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

4

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

02/11/2016

Модулууд