Технологиуд

Pasture manuring (application of manure from shelter) [Итали]

technologies_1209 - Итали

Бүрэн байдал: 69%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Salvia Rosanna

University of Basilicata

Итали

ГТМ мэргэжилтэн :

Quaranta Giovanni

University of Basilicata

Итали

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Catastrophic shifts in drylands (EU-CASCADE)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
University of Basilicata - Итали

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Application of manure in valuable pastures to increase grass recover and reduce shrub encroachment

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

This is a technique used on animal husbandry farms with either deep litter housing systems (sheep and goat manure) or manure heaps (cattle manure). Manure spreading is carried out twice a year but on different land.
In the case of deep litter housing systems fresh straw is continuously spread over soiled litter in layers. After around six months the deep litter bedding is removed and mechanically spread on pasture lands or arable land.
In the case of cattle farms animal waste is transferred daily to the farm’s manure heap where it is left to decompose for at least a year. Also in this case straw is added for the animals’ comfort and hygiene and is added to the manure heap together with faeces.
Once the manure is ready it is spread on areas of land which can be farmed using mechanical means In the case of arable cropland manure is immediately buried by ploughing, in the case of pasture land it is spread at the beginning of autumn and left on the surface without ploughing (if not occasionally a harrow might be used to break down the manure to increase even distribution and penetration).

Purpose of the Technology: Increase growth of palatable species, increase value of grazing area

Natural / human environment: The technique is an agronomic measure which is applied on meadows, pastures and cropland in an area with a sub-humid climate, moderate scope and shallow clayey soil.
As to the context of production, it is characterised by a medium level of mechanisation (only the most demanding operations are carried out using mechanical means), the production system is essentially mixed, a small part is destined for personal consumption whilst the bulk of production is destined for local markets. The property is predominantly privately owned but also includes some public land, especially in the case of pasture land. Most farms in the area are livestock farms whilst the agricultural component is destined exclusively for private consumption.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Итали

Улс/аймаг/сум:

Basilicata

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Castelsaraceno

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 0.1-1 км2

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)

3. ГТМ технологийн ангилал

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • Агро-бэлчээр (тарилан-мал аж ахуйн хослуулсан тогтолцоог хамруулан ойлгоно)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 120 Longest growing period from month to month: March to august

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Нүүдлийн бэлчээр ашиглалт:
 • Хагас нүүдлийн бэлчээрийн аж ахуй
 • Суурьшмал
амьтдын төрөл зүйл:
 • ямаа
 • хонь
 • cows
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Decrease of value of pastures due to under grazing and shrub encroachment
Major land use problems (land users’ perception): Decrease of value of pastures due to under grazing and shrub encroachment
Semi-nomadism / pastoralism: Shepherds use the area for summer grazing and move downhill in winter
Mixed: (eg agro-pastoralism, silvo-pastoralism): A reduced number of farmers cultivate their field for fodder and pastures

Grazingland comments: Sheep and goats are the most valuable livestock

Type of grazing system comments: Sheep and goats are the most valuable livestock

Livestock density (if relevant): > 100 LU /km2

3.4 Усан хангамж

Тайлбар:

Water supply: rainfed, mixed rainfed - irrigated

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Тайлбар:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: manure / compost / residues

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bs: Ургамлын чанар, төрөл зүйл, олон янз байдал буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Bs: quality and species composition /diversity decline

Secondary types of degradation addressed: Bl: loss of soil life

Main causes of degradation: other human induced causes (specify) (Undergrazing, decrease in land use and land management), labour availability (Between 1970m and 1980 industrial activities in the region pushed people to abandon farming activities)

Secondary causes of degradation: population pressure (The change in the economic activity induced a massive depopulation)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for land users: moderate

Secondary technical functions: increase in organic matter, promotion of vegetation species and varieties (quality, eg palatable fodder)

Manure / compost / residues
Material/ species: Litter from stable and organic component

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

euro

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

0.74

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

81.08

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Emptying of deep litter bedding or manure hap 2 per year
2. Spreading of manure on 3 hectares of pasture land 2 per year
3. Hire of manure spreader 2 per year

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Emptying of deep litter bedding or manure hap ha 1.0 324.3 324.3 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Spreading of manure on 3 hectares of pasture land ha 3.0 972.9 2918.7 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Hire of manure spreader ha 1.0 283.78 283.78 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 3526.78
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 4765.92
Тайлбар:

Machinery/ tools: manure spreader

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Assuming that the production of manure (as described above) happens on farm, the critical point of the application of the technique is the availability of equipment for spreading. The largest farms buy the equipment spending from 35,000 to 40,000 euro depending on the machines’ working capacities. The smaller farms (which represent the vast majority) rent this equipment (from third parties) twice a year at an overall cost of around €70 an hour.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

68% in winter and 15% in summer

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: temperate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is medium-low
Soil drainage/infiltration is good
Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Availability of surface water is medium (minimum during month of September and October)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %50 дээш хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: Active farmers are present only males; women are not actively involved in land management.

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: negative; 2%

90% of the land users are average wealthy.
10% of the land users are poor.

Off-farm income specification: Most of the off farm income derives from public sector, i.e. Municipality, Mountain Community, Region and other public bodies. Very few farmer members run local shops or handcraft.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

15-50 ha (Considering communal land used by farmers)

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

8t/ha

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

11t/ha

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The quality of the fodder increases due to the increase of protein content.

Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хэрэгцээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Net return from this activity increases due to yield increases.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

нүүрстөрөгч ба хүлэмжийн хийн ялгаруулалт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад экологийн үр нөлөө

Benefits from soil ecology

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The application of manure increases the soil organic matter content. As The application of manure increases the soil organic matter content. As well known the increases in organic matter content turns in important benefits from the soil ecology.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The application of manure due to its beneficial effects on soil parameters, allows to keep grass and crops healty along the year so protecting soil. Poor soils , without manure application, can not sustaine grasses all over the year making it at erosion

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The application of manure due to its beneficial effects on soil parameters, allows to keep grass and crops healty along the year so protecting soil. Poor soils , without manure application, can not sustaine grasses all over the year making it at erosion

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The application of manure due to its beneficial effects on soil parameters, allows to keep grass and crops healty along the year so protecting soil. Poor soils , without manure application, can not sustaine grasses all over the year making it at erosion

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 91-100%
Тайлбар:

10% of land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: Part of the implementing farms have adopted the technology thanks to support in buying ad hoc machinery

90% of land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: High cost of fuel are reducing the rate of adoption given the high machinery requirements

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It’s the only natural way to fertilize pasture and croplands. This avoids the use of chemical fertilizers and external inputs. This also provides great beneficial effects on the milk/meat quality through better grass.

How can they be sustained / enhanced? Providing subsides both to machinery and organic production
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The farms try to concentrate their activities and so they try to improve local (close by) pastureland. The technology increases the grass productivity and so helping farms to reduce time of grazing.

How can they be sustained / enhanced? Supporting ad hoc machinery and equipment.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
This is considered as a heavy work (mainly dirty). The use of machinery is the only way to implement it No way
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The technology is difficult to apply on very steep slope lands No way

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд