Технологиуд

Vermi compost technology [Непал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагчид: ,

technologies_1236 - Непал

Бүрэн гүйцэд байдал: 76%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Pandey Anagha

Kathmandu University

Непал

ГТМ мэргэжилтэн :

Shrestha Prasanna

Kathmandu University

Непал

ГТМ мэргэжилтэн :

Maharjan Sanu

Kathmandu, metropolitan Teku

Непал

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kathmandu University (KU) - Непал

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Technology for converting biodegradable waste into organic manure with the help of earthworms

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Vermicomposting or worm composting is a simple technique that is used to convert the biodegradable waste into organic manure with the help of earthworms or other worms. Great care should be given in the process, since it is prepared by earthworm and are very sensitive to the external environment. The compost prepared after vermicomposting may be much beneficial as a fertilizer. It has low capital cost and operating cost. It provides excellent employment, beside the best technology it is eco friendly.

Purpose of the Technology: This technology is mainly focused on management of 64% of organic waste produced everyday. It has contributed in vegetative waste management.

Establishment / maintenance activities and inputs: The establishment of this technology was taken into consideration after many researches a decade ago. Once the set up is made to perform a vermi culture the maintenance in 3-4 months in necessary. But the maintenance is not difficult as it can be done in a very small space.

Natural / human environment: For this culture to go on smoothly there exists some natural conditions. The moisture contents should be maintained in the vessel in addition to temperature not more than 28-32°C.
In addition the vermi composting should also be given adequate safety by human. The domestic animals and other should be kept far away from the area of composing because they would harm earthworm which plays te most important role in composting. The vessel shouldn't be more than 2 ft in height.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Непал

Улс/аймаг/сум:

Nepal

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Kathmandu, Lalitpur, Biratnagar, etc

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • > 10,000 км2
Тайлбар:

No actual data has been recorded till date related to SLM approach area. It can be practised in small area to large area. There is not any commercial background in Nepal so its indefinite. It's wide spread all over.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • access to fertilizer

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үндсэрхэг/булцуут таримал - төмс
 • хүнсний ногоо - навсит ургамал (салат, байцаа, бууцай, бусад)
 • rice
Тайлбар:

major cash crop: Rice and potato
major food crop: Maize and cauliflower

Major land use problems (compiler’s opinion): - mixed household waste
- difficulty in separation of organic and inorganic waste.
-pollution created due to waste (vegetative and agricultural)
Major land use problems (land users’ perception): -crop productivity is limited by poor soil fertility
-intense cropping, and a scarcity of irrigation water
-decrease in the health of their crops and degraded soil conditions when chemical fertilizers are overused

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Хөрсний үржил шимт цогц менежмент
 • зөгийн аж ахуй, засагны аж ахуй, тахиа үржүүлэг, туулай үржүүлэг, торгоны хүүхэлдэйн аж ахуй г.м.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S4: Шаталсан шуудуу, нүх, хэвгий
 • S11: Бусад
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М1: Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөх
 • M4: Үйл ажиллагааны цаг хугацаанд том өөрчлөлт орно

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
 • Cp: Хөрсний бохирдол
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
Тайлбар:

Main causes of degradation: industrial activities and mining, Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (it cause erosion of top soil), population pressure
Secondary causes of degradation: soil management, crop management (annual, perennial, tree/shrub), change in temperature (denaturation of nutrients), inputs and infrastructure: (roads, markets, distribution of water points, other, …), governance / institutional

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Firstly, the wastes are segregated and is arranged in a container. the base of the container i.e the bedding may be done using straw or paper. The layer above it is the soil layer. Next, the earthworm layer followed by the organic waste. the container is closed with a lid with holes in it. After certain time interval the manure prepared is arranged .
Later, the earthworms are separated from the compost formed.

Kathmandu

Technical knowledge required for field staff / advisors: low
Technical knowledge required for land users: low (indigenous knowledge)

Main technical functions: increase in organic matter
Secondary technical functions: increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase of infiltration

Aligned: -along boundary
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 4.3 tonnes/ha
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 0.3
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.1

Structural measure: container
Width of bunds/banks/others (m): 0.6096
Length of bunds/banks/others (m): 2.4384

Construction material (earth): mud can be used as base or it is also used in the container made of other materials.
Construction material (concrete): a container is necessary

Зохиогч:

Teku

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. container with lid
2. earthworm
3. straw, paper or cloth

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Тоног төхөөрөмж Container with lid pieces 1.0 62.5 62.5
Тоног төхөөрөмж Earthworm worms 625.0 0.02 12.5
Тоног төхөөрөмж Straw, paper or cloth kg 2.0 0.9 1.8
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 76.8
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 76.8

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. moisture maintenance once a day
2. hatching once in 3-4 months
3. vegetative waste added everyday for 1-2 months

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Moisture maintenance persons/month 1.0 1.5 1.5
Хөдөлмөр эрхлэлт Hatching persons/3 month 1.0 1.5 1.5
Тоног төхөөрөмж Vegetative waste kg 2.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 3.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 3.0
Тайлбар:

Costs calculated on the basis of earthworms used and some of the tools used.
The container used in Kathmandu metropolitan, Teku is of measurement 2.4384 m in length and 0.6096 m in width which gives about 500 kg of compost after few months.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

The number of earthworm used for composting affect the cost.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Их (>3 %)
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is very high
Soil drainage / infiltration is good
Soil water storage capacity is medium

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
Population density: 100-200 persons/km2
10% of the land users are rich.
60% of the land users are average wealthy.
30% of the land users are poor.
Level of mechanization: Tractor use.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Бүлэг
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • government
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Тайлбар:

land and water resources are used fro communal property

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Time consuming

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

эрүүл мэндийн байдал

муудсан
сайжирсан

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

livelihood and human well-being

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

It has taught people to manage 64% of the household waste. - the product from this technology is much efficient in the agriculture. - this can be taken into commercial level. - the solid waste management problem is reduced to minimum on adoption of this technology.

Production of smell

increased
decreased

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн биш
Тайлбар:

- more variety of earthworm.
- new design for the base formation.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Тайлбар:

The vermi composting has many benefits compared to harms and is very economical in any way.

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Management of solid waste, reduces cost of waste management.
utilization of organic waste.
helps to generate income.
very economical and gives best manure for food crops.
no much labour.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Vermi culture is not wide spread even within a community. Awareness to a high priority is required.
No segregation from household level. Governmental efforts should be given priority.
No sufficient market. Priority from all the sectors is important.
Process can be quicker only in the presence of more labour. Different technical support can help to make it quicker.
Vulnerable to environment pressure such as temp, drought, etc. Regular maintenance is required.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Technical manuals:Community mobilization unitKathmandu Metropolitan

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Teku, Kathmandu

Модулууд